6.030507 Маркетинг

 • Дата оновлення: 26.02.2016

Напрям підготовки 6.030507 Маркетинг

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з маркетингу

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички з дисциплін загальної економічної підготовки та дисциплін, що безпосередньо формують фахові компетенції: інфраструктура товарного ринку, логістика, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика маркетингові дослідження, маркетингова політика комунікацій.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 130 кредитів, дисципліни вибору інституту – 46 кредитів, дисципліни вільного вибору студента кластер 1 „Товарознавство в митній справі” – 48 кредитів, дисципліни вільного вибору студента кластер 2 „Маркетинг медичного та фармацевтичного обслуговування” – 48 кредитів, практична підготовка – 16 кредитів.

Ключові результати навчання

Фахівці-маркетологи базового рівня здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

 • розробка маркетингової та цінової політики;
 • складання маркетингових планів на короткотермінову перспективу;
 • дослідження цільового ринку, споживачів, їхніх мотивацій та тенденцій розвитку попиту;
 • моніторинг та аналіз діяльності конкурентів;
 • вироблення пропозицій щодо підвищення якості та поліпшення споживчих властивостей товарів чи послуг з урахуванням соціально-демографічних характеристик різних груп споживачів, динаміки їхніх прибутків, необхідних ресурсів та витрат тощо;
 • обґрунтування інструментарію маркетингового дослідження;
 • аналіз комплексу маркетингових комунікацій;
 • підготовка планів рекламної кампанії;
 • дослідження каналів розподілу;
 • участь у розробленні схем постачання товару до кінцевого споживача;
 • тестування торговельних марок, аналіз етапів їхнього життєвого циклу;
 • розроблення карт позиціонування брендів;
 • складання аналітичних звітів за результатами діяльності підприємства та його підрозділів.

Бакалаври з маркетингу готуються працювати на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу, постачання; виробництва, планово-економічного розвитку; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв’язків; контролю якості та в інших підрозділах.

Фахівці з маркетингу можуть обіймати такі посади:

 • керівник підрозділів маркетингу підприємств;
 • аналітик з досліджень товарного ринку;
 • консультант з маркетингу;
 • керівник рекламних агентств;
 • менеджер відділів, зовнішньоекономічних зв’язків;
 • комерційний агент;
 • аудитор з маркетингової діяльності;
 • економіст зі збуту;
 • товарознавець;
 • методист з економічної освіти.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом підготовки „Маркетинг” може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення „Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини”.

Вимоги до випуску (закінчення навчання в навчальному закладі):

Атестація якості підготовки бакалавра з маркетингу щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом складання державного екзамену з економічної теорії та комплексного державного екзамену за фахом.

Форма навчання

Денна, заочна

Директор програми

Чирва О. Г. – директор інституту економіки та бізнес-освіти.

 

Структурно-логічна схема підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Перелік модулів напряму підготовки 6.030507 Маркетинг

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОНД.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ОНД.02 Фізичне виховання
ОНД.03 Історія та культура України
ОНД.04 Іноземна мова
ОНД.05 Філософія
ОНД.06 Політологічна та соціологічна науки
ОНД.07 Українознавство
ОНД.08 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ОНД.09 ІК технології в галузі
ОНД.10 Політекономія
ОНД.11 Мікроекономіка
ОНД.12 Макроекономіка
ОНД.13 Історія економіки та економічної думки
ОНД.14 Вища математика
ОНД.15 Теорія ймовірності та математична статистика
ОНД.16 Оптимізаційні методи та моделі
ОНД.17 Економетрика
ОНД.18 Основи автоматизації в галузі:
Інформатика
Автоматизація в галузі (І рівень)
ОНД.19 Економіка підприємств
ОНД.20 Менеджмент
ОНД.21 Маркетинг
ОНД.22 Гроші і кредит
ОНД.23 Фінанси
ОНД.24 Бухгалтерський облік
ОНД.25 Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОНД.26 Міжнародна економіка
ОНД.27 Статистика
ОНД.28 Регіональна економіка
ОНД.29 Бухгалтерський облік
2. ДИСЦИПЛІНИ ВИБОРУ ІНСТИТУТУ
ДВФ.01 Поведінка споживача
ДВФ.02 Логістика
ДВФ.03 Маркетингова товарна політика
ДВФ.04 Маркетинг промислового підприємства
ДВФ.05 Маркетингове ціноутворення
ДВФ.06 Маркетинг послуг
ДВФ.07 Маркетингові дослідження
ДВФ.08 Маркетингові комунікації
ДВФ.09 Правознавство
ДВФ.10 Економічна етика та діловий етикет
ДВФ.11 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
Липень
Вересень