6.020107 Туризм

 • Дата оновлення: 11.03.2016

Напрям підготовки 6.140103 Туризм

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з туризму

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: проблеми ринкової економіки; соціальні, національні, історичні та демографічні процеси розвитку суспільства; особливості державної туристичної політики України та інших держав; організація, економіка, аналіз, маркетинг, менеджмент туристичної діяльності; особлива увага приділяється ґрунтовному вивченню іноземної мови як на базовому, так і на професійному рівнях спілкування.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 110 кредитів, дисципліни вибору факультету – 55 кредитів, дисципліни вільного вибору студента – 60, практична підготовка – 15 кредитів.

Ключові результати навчання

Фахівці з туризму здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

 • аналіз туристичної діяльності та інфраструктури туристичних послуг;
 • організація туристичної діяльності, використовуючи туристичні ресурси України та інших країн світу;
 • проведення маркетингових досліджень в сфері туризму, розробка туристичного продукту, цінової політики, проведення рекламної діяльності, реалізації туристичного продукту;
 • здійснення страхових послуг в сфері туристичної діяльності;
 • проведення оглядових екскурсій;
 • ведення статистичної та управлінської звітності, організація діловодства на робочому місті та в цілому в межах організації та ін.

Професійні профілі випускників з прикладами

Бакалавр з туризму призначений для кваліфікованої виконавської діяльності на туристичних підприємствах, в екскурсійних бюро, курортних комплексах, апараті органів державної влади, виконкому. Бакалавр підготовлений до робіт:

 • консультації з питань туризму;
 • з аналізу туристичної діяльності;
 • в допоміжній діяльності в сфері управління туризмом;
 • на туристичних підприємствах;
 • в курортних комплексах;
 • в екскурсійних бюро;
 • в громадських організаціях;
 • в навчальних закладах;
 • в центральних органах виконавчої влади, місцевих органах самоврядування.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (спеціаліст 7.14010301 «Туризмознавство» (за видами) на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Вимоги до випуску

Атестація якості підготовки бакалавра з туризму щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом складання державного екзамену з організації туристичної діяльності та комплексного державного екзамену за фахом.

Форма навчання:

денна, заочна

Директор програми:

Стойка Віталій Олександрович – к.е.н., доцент, завідувач кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

з напряму підготовки 6.140103 Туризм

Перелік модулів напряму

Шифр за ОПП Назва навчальної дисципліни
ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОНД.01 Історія та культура України
ОНД.02 Українська мова за професійним спрямуванням
ОНД.03 Українознавство
ОНД.04 Філософія
ОНД.05 Політологічна та соціологічна науки
ОНД.06 Іноземна мова
ОНД.07 ІК технології в галузі
ОНД.08 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ОНД.09 Фізичне виховання
ОНД.10 Вища та прикладна математика
ОНД.11 Основи наукових досліджень
ОНД.12 Психологія
ОНД.13 Екологія
ОНД.14 Інформатика
ОНД.15 Економікс
ОНД.16 Економіка підприємства
ОНД.17 Правознавство
ОНД.18 Маркетинг
ОНД.19 Маркетинг у туризмі
ОНД.20 Менеджмент у туризмі
ОНД.21 Комунікативний менеджмент
ОНД.22 Менеджмент організацій
ОНД.23 Основи туризмознавства
ОНД.24 Рекреаційні комплекси світу
ОНД.25 Географія туризму
ОНД.26 Туристичне країнознавство
ОНД.27 Туристичне краєзнавство
ОНД.28 Історія розвитку світового туризму
ОНД.29 Управління туристичним підприємством
ДИСЦИПЛІНИ ВИБОРУ ФАКУЛЬТЕТУ
ДВФ.01 Світовий туризм і готельне господарство
ДВФ.02 Організація туристичних подорожей
ДВФ.03 Організація екскурсійної діяльності
ДВФ.04 Організація анімаційної діяльності
ДВФ.05 Статистика в туризмі
ДВФ.06 Економіка туризму
ДВФ.07 Туроперейтинг
ДВФ.08 Організація ресторанного господарства
ДВФ.09 Організація готельного господарства
ДВФ.10 Методика розробки турів
ДВФ.11 Організація спортивного і оздоровчого туризму
ДВФ.12 Організація транспортних послуг
ДВФ.13 Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії
ДВФ.14 Планування і організація туристичного бізнесу
ДВФ.15 Бухгалтерський облік в туризмі
ДВФ.16 Автоматизація економічних процесів
Липень
Вересень