6.140101 Готельно-ресторанна справа

 • Дата оновлення: 11.03.2016

Напрям підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Кваліфікація, що присвоюється:

бакалавр з готельно-ресторанної справи

Рівень кваліфікації:

бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування:

немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного):

немає

Профіль програми.

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: проблеми ринкової економіки; соціальні, національні, історичні та демографічні процеси розвитку суспільства; організація готельного господарства, організація ресторанного господарства, економіка підприємства, бухгалтерський облік, менеджмент готельно-ресторанного господарства; управління якістю готельно-ресторанного господарства; особлива увага приділяється ґрунтовному вивченню іноземної мови як на базовому, так і на професійному рівнях спілкування. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 110 кредитів, дисципліни вибору факультету – 55 кредитів, дисципліни вільного вибору студента – 60, практична підготовка – 15 кредитів

Ключові результати навчання.

Фахівці з готельно-ресторанної справи здатні виконувати інженерно-технічну, виробничу та організаційну роботу в таких напрямках:

 • організація діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;
 • організація виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;
 • організація процесу виробництва і надання готельних послуг;
 • планування та проектування закладів готельного та ресторанного бізнесу;
 • проектування технологічного процесу виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та вдосконалення технологічних операцій;
 • розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • застосування інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств.

Професійні профілі випускників з прикладами.

Бакалавр з готельно-ресторанної справи призначений для кваліфікованої виконавської діяльності в готелях, туристичних комплексах, ресторанах, кафе, барах, їдальнях, санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях. Бакалавр підготовлений для робіт:

 • фахівцем з раціоналізації виробництва;
 • фахівцем із стандартизації, сертифікації та якості;
 • фахівцем із гостинності в місцях розміщення;
 • фахівцем із готельної справи;
 • фахівцем з ресторанної справи;
 • диспетчера виробництва, служби перевезень;
 • техніка з нормування праці, підготовки виробництва;
 • інспектора з контролю якості продукції;
 • інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • фахівцем з готельного обслуговування;
 • фахівцем з організації дозвілля;
 • фахівцем зі спеціалізованого дозвілля;
 • інструктора з основної діяльності;
 • службовця з інформування.

Доступ до подальшого навчання.

 Бакалавр за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (7.140101 «Готельно-ресторанна справа») на конкурсних засадах

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки.

Положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Вимоги до випуску

 Атестація якості підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом складання державного екзамену з організації готельно-ресторанного господарства, комплексного державного екзамену за фахом.

Форма навчання.

Денна.

Директор програми.

Стойка Віталій Олександрович – .к.е.н., доцент, завідувач кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Структурно-логічна схема підготовки бакалавра напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа

Опис окремих одиниць курсу:

Управління маркетинговими комунікаціями в готельно-ресторанному бізнесі

Шифр за ОПП Назва навчальної дисципліни
ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОНД.01 Історія та культура України
ОНД.02 Українська мова за професійним спрямуванням
ОНД.03 Українознавство
ОНД.04 Філософія
ОНД.05 Політологічна та соціологічна науки
ОНД.06 Іноземна мова
ОНД.07 ІК технології в галузі
ОНД.08 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ОНД.09 Фізичне виховання
ОНД.10 Вища та прикладна математика
ОНД.11 Основи наукових досліджень
ОНД.12 Психологія
ОНД.13 Екологія
ОНД.14 Економікс
ОНД.15 Економіка підприємства
ОНД.16 Правознавство
ОНД.17 Маркетинг
ОНД.18 Харчова хімія
ОНД.19 Інженерна графіка
ОНД.20 Мікробіологія
ОНД.21 Інформатика
ОНД.22 Громадське будівництво
ОНД.23 Інженерне обладнання будівель
ОНД.24 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
ОНД.25 Стандартизація, сертифікація і метрологія
ОНД.26 Товарознавство
ОНД.27 Гігієна і санітарія в галузі
ОНД.28 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
ОНД.29 Управління маркетинговими комунікаціями в готельно-ресторанному бізнесі
ДИСЦИПЛІНИ ВИБОРУ ФАКУЛЬТЕТУ
ДВФ.01 Рекреаційні комплекси світу
ДВФ.02 Інфраструктура готельного і ресторанного господарства
ДВФ.03 Статистика в готельно-ресторанній справі
ДВФ.04 Марчандайзинг в ресторанному господарстві
ДВФ.05 Організація готельного господарства
ДВФ.06 Організація ресторанного господарства
ДВФ.07 Технологія продукції ресторанного господарства
ДВФ.08 Маркетинг готельного і ресторанного господарства
ДВФ.09 Менеджмент готельно-ресторанного господарства
ДВФ.10 Комунікативний менеджмент
ДВФ.11 Економіка підприємств готельно-ресторанного бізнесу
ДВФ.12 Планування і організація готельно-ресторанного бізнесу
ДВФ.13 Інформаційні технології в готельному і ресторанному бізнесі
ДВФ.14 Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі
ДВФ.15 Економічна етика та діловий етикет
ДВФ.16 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
Травень
Липень