8.18010018 Адміністративний менеджмент

 • Дата оновлення: 26.02.2016

Спеціальність 8.18010018 Адміністративний менеджмент

Кваліфікація, що присвоюється

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання

(формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Головною метою магістерської програми „Адміністративний менеджмент” є підготовка управлінців вищого рівня, які здатні приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення, спрямовані на ефективний розвиток державних та приватних структур.

Однією з найважливіших цілей навчання за спеціальністю „Адміністративний менеджмент” є забезпечення формування у студентів знань та практичних навичок для ефективного управління на всіх рівнях організації суспільної праці, забезпечення інноваційного характеру діяльності установ і підприємств соціально-трудової сфери суспільства.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 34 кредитів, дисципліни вибору інституту – 19 кредитів, дисципліни вільного вибору студента кластер 1 – 25 кредитів, дисципліни вільного вибору студента кластер 2 – 25 кредитів, практична підготовка – 12 кредитів.

Під час навчання студенти проходять практику на провідних підприємствах та установах, де набувають професійних навиків із:

 • організації та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління;
 • антикризового управління підприємства;
 • управління регіональним розвитком;
 • управління соціально-психологічними відносинами в колективі;
 • формування планів соціально-економічного розвитку територій;
 • управління зв’язками з громадськістю (піар).

Фахівці з адміністративного менеджменту можуть обіймати такі посади:

 • керівника відділів державних установ та відомств;
 • радника, експерта-консультанта;
 • керівника адміністративних служб підприємств;
 • керівника прес-служби (центральних органів державної влади);
 • начальника головного управління (місцевих органів державної влади);
 • менеджера із питань регіонального розвитку;
 • менеджера з питань комерційної діяльності та управління;
 • менеджера із зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджера з підбору, забезпечення та роботи з персоналом.

Доступ до подальшого навчання

Магістр спеціальності „Адміністративний менеджмент” може продовжити навчання в аспірантурі на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення „Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини”

Вимоги до випуску

Атестація якості підготовки магістра з фінансів щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом захисту магістерської роботи.

Форма навчання:

денна, заочна

Директор програми:

Чирва О. Г. – директор інституту економіки та бізнес-освіти

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»

Перелік модулів напряму підготовки 8.18010018 „Адміністративний менеджмент”

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОНД.01 Академічна риторика
ОНД.02 Цивільний захист та охорона праці в галузі
ОНД.03 Ділова іноземна мова
ОНД.04 Теорія організації
ОНД.05 Менеджмент організації
ОНД.06 Управління трудовими ресурсами
ОНД.07 Техніка адміністративної діяльності
ОНД.08 Менеджмент
ОНД.09 Фінансовий менеджмент
ОНД.10 Менеджмент персоналу
ОНД.11 Операційний менеджмент
ОНД.12 Управлінський облік
ДИСЦИПЛІНИ ВИБОРУ ФАКУЛЬТЕТУ
ДВФ.01 Інформаційні системи в менеджменті
ДВФ.02 Економікс
ДВФ.03 Управління інформаційними зв’язками
ДВФ.04 Аудит і оцінювання управлінської діяльності
Травень
Липень