Переведення студентів

  • Дата оновлення: 18.03.2021

Студенти, які навчаються в університеті, можуть бути переведені з:

  • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
  • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань.

Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”бакалавр“ здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.
Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, за яким здійснюється підготовка “бакалаврів“ або з однієї форми навчання на іншу в межах університету здійснює ректор.
Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з університету, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.
Переведення студентів на перший курс забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерством або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі заклади освіти.
Студент, який бажає перевестись,  подає на ім’я ректора університету, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись (Заява).
При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці (Заява) ректор вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.
Ректор вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Травень
Липень