Напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит

  • Дата оновлення: 29.02.2016

Напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з обліку і аудиту

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: підприємства різних форм власності та галузей народного господарства, банки, страхові компанії та інші небанківські фінансові установи, бюджетні організації.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 130 кредитів, дисципліни вибору факультету – 44 кредити, дисципліни вільного вибору студентів: кластер 1 – 50 кредитів, кластер 2 – 50 кредитів та практична підготовка – 16 кредитів.

Ключові результати навчання

Фахівці з обліку і аудиту здатні виконувати організаційно-управлінську, обліково-аналітичну та аудиторську роботу в таких напрямах:

– ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської і статистичної звітності на підприємствах, установах та організаціях різних видів підприємницької діяльності та форм власності;

– здійснення аналізу господарської діяльності за даними офіційної звітності, а також поточного бухгалтерського обліку;

– організація бухгалтерського обліку та роботи облікового апарату на підприємстві;

– планування та проведення внутрішнього аудиту;

– планування, організація та проведення зовнішнього аудиту;

– організація та забезпечення роботи підприємств та інших організацій у відповідності з отриманою спеціальністю;

– інтерпретація та аналіз економічної інформації для обґрунтування і розробки управлінських рішень;

– проведення системного економічного аналізу виробничої і комерційної діяльності, оцінка фінансового стану підприємств, установ і організацій;

– застосування сучасних методів аналізу, які б дозволили показати об’єктивний стан і тенденції в економічному розвитку господарських організацій;

– планування, координування та проведення фінансових операцій підприємств та установ;

– здійснення фінансово-господарчого, фінансово-бюджетного і кредитно-банківського контролю в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки;

– застосування сучасних інформаційних систем у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснення постановки фінансово-кредитних задач та задач з обліку і аудиту в умовах комп’ютерної обробки облікової інформації;

– розробка та вдосконалення організаційної структури і методів управління;

– ведення наукових досліджень і розробка пропозицій щодо вдосконалення економічних механізмів по профілю спеціальності;

– застосування набутих знань до конкретних умов господарювання.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності бакалавра з обліку і аудиту є види робіт на первинних посадах, на яких він самостійно виконує здебільшого стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює

Професійний профіль – бухгалтер, аудитор

Займається обліком і аудитом господарської діяльності, здійсненням організаційно-управлінських функцій з обліку, аналізу і аудиту, а також плануванням, організацією і координацією фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом підготовки “Облік і аудит” може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (спеціаліст 7.03050901 “Облік і аудит”, магістр 8.03050901 “Облік і аудит”) на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини».

Вимоги до випуску (закінчення навчання)(навчального закладу):

Атестація якості підготовки бакалавра з обліку і аудиту щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом складання комплексного державного екзамену за фахом та захисту випускної роботи бакалавра.

Форма навчання

денна

Директор програми

Слатвінський Максим Анатолійович – завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»з напряму підготовки: 6.030509 Облік і аудит

Перелік модулів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

Код модуля Назва модуля
ПМ_6_ОНД.01_4 Українська мова за професійним спрямуванням
ТМФВ_6_ОНД.02_4 Фізичне виховання
ІКМНГД_6_ОНД.03_4 Історія та культура України
ІМ_6_ОНД.04_9 Іноземна мова
ІУ_6_ОНД.05_4 Філософія
ІУ_6_ОНД.06_3 Політологічна та соціальна науки
УЛМН_6_ОНД.07_3 Українознавство
ТТДОПБЖД_6_ОНД.08_4 Охорона праці та безпека життєдіяльності
МУБ_6_ОНД.09_3 ІК технології в галузі
ЕСПД_6_ОНД.10_5 Політекономія
ЕСПД_6_ОНД.11_6 Мікроекономіка
ЕСПД_6_ОНД.12_6 Макроекономіка
ЕСПД_6_ОНД.13_4 Історія економіки та економічної думки
ВМТМНМ_6_ОНД.14_4 Вища математика
ВМТМНМ_6_ОНД.15_4 Теорія ймовірності та математична статистика
МУБ_6_ОНД.16_4 Оптимізаційні методи та моделі
ЕСПД_6_ОНД.17_4 Економетрика
МУБ_6_ОНД.18_4

МУБ_6_ОНД.18_4

Основи автоматизації в галузі:

Інформатика

Автоматизація в галузі (I рівень)

ЕСПД_6_ОНД.19_4 Економіка підприємства
МУБ_6_ОНД.20_4 Менеджмент
ФОЕБ_6_ОНД.21_10 Бухгалтерський облік
ФОЕБ_6_ОНД.22_4 Гроші і кредит
ФОЕБ_6_ОНД.23_4 Фінанси
МУБ_6_ОНД.24_4 Маркетинг
МУБ_6_ОНД.25_4 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ЕСПД_6_ОНД.26_4 Міжнародна економіка
МУБ_6_ОНД.27_5 Статистика
ЕСПД_6_ОНД.28_4 Регіональна економіка
ФОЕБ_6_ДВФ.01_6 Аудит
ФОЕБ_6_ДВФ.02_5 Управлінський облік
ФОЕБ _6_ДВФ.03_5 Облік у банках
ЕПСПД_6_ДВФ.04_4 Звітність підприємств
ФОЕБ_6_ДВФ.05_4 Облік у бюджетних установах
ФОЕБ _6_ДВФ.06_6 Фінансовий облік
ФОЕБ _6_ДВФ.07_4 Аналіз господарської діяльності
ЕСПД_6_ДВФ.08_3 Правознавство
МУБ_6_ДВФ.09_3 Економічна етика та діловий етикет
ФОЕБ_6_ДВФ.10_4 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) II рівень
Липень
Вересень