8.18010016. Бізнес-адміністрування

 • Дата оновлення: 26.02.2016

Спеціальність 8.18010016. Бізнес-адміністрування

Кваліфікація, що присвоюється:

Магістр з бізнес – адміністрування.

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: стратегічне управління, фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу, операційний менеджмент, інформаційні системи в менеджменті, управлінський облік, маркетинговий менеджмент бізнес-планування, бренд-менеджмент, бізнес-тренінг (бізнес-кейс), бізнес-адміністрування (вступ до фаху), етика бізнесу, комунікативний менеджмент, бізнес міжнародних економічних організацій, управління міжнародним бізнесом.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 50 кредитів, дисципліни вибору інституту – 13 кредитів, дисципліни вільного вибору студента кластер 1 – 15 кредитів, дисципліни вільного вибору студента кластер 2 – 15 кредитів, практична підготовка – 12 кредитів.

Ключові результати навчання

Магістри з бізнес-адміністрування здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу за такими напрямами:

 • системний аналіз діяльності організації;
 • розроблення стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності;
 • планування та прогнозування діяльності організації;
 • планування потреби у матеріальних, фінансових і трудових ресурсів;
 • розроблення та здійснення нововведень;
 • організація процесів управління;
 • підготовка і ухвалювання управлінських рішень;
 • організація виконання управлінських рішень;
 • організація ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем;
 • управління якістю та конкурентоспроможністю продукції;
 • забезпечення соціального захисту працівників.

Магістр з бізнес-адміністрування готується працювати у:

 • державних фінансових службах (податковій адміністрації, контрольно-ревізійному управлінні, держказначействі);
 • органах державного управління;
 • інвестиційних та страхових компаніях;
 • підприємствах, установах та організаціях різних форм власності;
 • фінансово-кредитних та банківських установах;
 • дилерських й брокерських фірмах;
 • фондовій та інших біржах.

Фахівці з бізнес-адміністрування можуть працювати на таких посадах:

 • на керівних посадах апарату центральних органів влади;
 • на керівних посадах у сфері державного управління та місцевого самоврядування;
 • на посадах керівників вищої та середньої ланок управління на підприємствах різних форм власності;
 • викладачем і науковим співробітником вищої школи;
 • науковим консультантом з питань управління бізнес-структурами різних рівнів.

Доступ до подальшого навчання

Магістр спеціальності „Бізнес-адміністрування” може продовжити навчання в аспірантурі на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення „Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини”

Вимоги до випуску

Атестація якості підготовки магістра з бізнес-адміністрування щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом захисту магістерської роботи.

Форма навчання

Денна, заочна

Директор програми:

Чирва О. Г. – директор інституту економіки та бізнес-освіти.

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

Опис окремих одиниць курсу

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОНД.01 Академічна риторика
ОНД.02 Цивільний захист та охорона праці в галузі
ОНД.03 Ділова іноземна мова
ОНД.04 Міжнародна економіка
ОНД.05 Економікс
ОНД.06 Бухгалтерський облік
ОНД.07 Менеджмент
ОНД.08 Маркетинг
ОНД.09 Фінансовий менеджмент
ОНД.10 Менеджмент персоналу
ОНД.11 Операційний менеджмент
ОНД.12 Управлінський облік
ОНД.13 Бізнес планування
ОНД.14 Господарське законодавство
2. ДИСЦИПЛІНИ ВИБОРУ ІНСТИТУТУ
ДВФ.01 Прикладна статистика
ДВФ.02 Бренд менеджмент
ДВФ.04 Інформаційні системи в менеджменті
ДВФ.06 Маркетинговий менеджмент
Червень
Серпень