Корисна інформація

  • Дата оновлення: 28.06.2022

Переведення на індивідуальний графік навчання

На переведення на навчання за індивідуальним графіком мають право: здобувачі вищої освіти денної та заочної форм навчання, як правило, випускних і передвипускних курсів, які: працевлаштовуються за фахом; є матерями дітей віком до 3-х років; є матерями дітей віком до 1 року (для студентів заочної форми навчання).

 

При оформленні на навчання за індивідуальним графіком здобувач вищої освіти денної форми навчання подає:

а) при працевлаштуванні за фахом:

– заяву на ім’я ректора університету з резолюцією директора інституту;

– клопотання або довідку з місця працевлаштування з обумовленням причин щодо переведення студента на індивідуальний графік навчання на фірмовому бланку з відбитком мокрої печатки та номером вихідного листа;

– копію трудової книжки;

– навчальну книжку студента, до якої включено дисципліни, передбачені навчальним планом на поточний семестр, завірену директором інституту (Додаток).

б) по догляду за дитиною віком до 3-х років, при народженні дитини:

– заяву на ім’я ректора університету з резолюціями директора інституту;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копія свідоцтва про шлюб (за умови, що мати і дитина мають різні прізвища);

– навчальну книжку студента, до якої включено дисципліни, передбачені навчальним планом на поточний семестр, завірену деканом факультету/директором інституту.

При оформленні на навчання за індивідуальним графіком здобувач вищої освіти заочної форми навчання подає відповідно до причини переведення всі зазначені вище документи та контрольну картку студента заочної форми навчання, завірену директором інституту, методистом по роботі зі студентами заочної форми навчання.

 Здобувачі вищої освіти, які навчаються за індивідуальним графіком, зобов’язані: кожного семестру поновлювати довідку з місця роботи, копію трудової книжки, навчальну книжку студента; систематично відвідувати консультації викладачів кафедр. Термін навчання за індивідуальним графіком закінчується по завершенню поточного навчального року.

Відповідальність за виконання індивідуального графіка навчання повністю покладається на здобувача вищої освіти.

Переведення із контрактної форми навчання на державну

Переведення здобувачів вищої освіти з контрактної форми навчання на державну здійснюється наказом ректора університету на конкурсній основі і лише за умови наявності вакантних місць державного замовлення та повної оплати за раніше надані освітні послуги в межах одного напряму підготовки/спеціальності.

Переведення здобувачів вищої освіти з контрактної на державну форму навчання здійснюється протягом навчального року в міру вивільнення місць державного замовлення.

На вчену раду університету подаються: заява студента (Додаток), витяг із протоколу зборів академічної групи, витяг із протоколу засідання студентського самоврядування інституту, витяг із протоколу вченої ради інституту.

Надання академічної відпустки

Здобувач вищої освіти має право перервати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку.

Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими закладами освіти.

При оформленні академічної відпустки студент подає заяву на ім’я ректора з резолюціями директора інституту (Додаток 1) (Додаток 2);

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.

За весь період навчання здобувач вищої освіти може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (Постанова КМУ № 579 від 12.08.2015р.). Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, а у разі, коли хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Академічна відпустка за медичними показаннями надається здобувачу вищої освіти на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) поліклініки, а там, де вона відсутня, – головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка провадить медичне обслуговування. У висновку ЛКК зазначається рекомендована тривалість академічної відпустки.

Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом ректора університету із зазначенням підстави надання відпустки та її термінів.

Допуск до занять після закінчення академічної відпустки здійснюється на ту ж форму навчання, на той же курс і семестр, з якого здобувач вищої освіти отримав право на академічну відпустку.

Зміна прізвища

Студенти університету можуть змінити своє прізвище:

1.У зв’язку з одруженням.

Підстава: заява студента з візою директора інституту, копія свідоцтва про одруження, копія паспорта (на нове прізвище);

2.У зв’язку з розлученням.

Підстава: заява студента з візою декана факультету, копія свідоцтва про розірвання шлюбу, копія паспорта .

Зразок заяви студента (Додаток).

Звільнення від занять

[gview file="https://econom.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Zvilnennya-vid-zanyat.doc"]

Видача дубліката студентського квитка

У разі втрати студентського квитка або його пошкодження, що призвело до знищення всіх або більшості реквізитів, за заявою студента видається його дублікат (Додаток). Студентом подається оголошення в газету про втрату студентського квитка, а до заяви додається квитанція.

Видача дубліката залікової книжки

При втраті оригіналу залікової книжки студент пише заяву на ім’я ректора з проханням видати дублікат (Додаток).

Надання матеріальної допомоги

[gview file="https://econom.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Nadannya-materialnoji-dopomohy-1.doc"]

Студенти, які навчаються в університеті, можуть бути переведені з:

  • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
  • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань.

Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”бакалавр“ здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.
Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, за яким здійснюється підготовка “бакалаврів“ або з однієї форми навчання на іншу в межах університету здійснює ректор.
Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з університету, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.
Переведення студентів на перший курс забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись міністерством або відомствами, які мають у своєму підпорядкуванні вищі заклади освіти.
Студент, який бажає перевестись,  подає на ім’я ректора університету, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись (Заява).
При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці (Заява) ректор вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.
Ректор вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором університету незалежно від тривалості перерви в навчанні, напряму підготовки фахівців, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”бакалавр“, причини виключення, трудового стажу та форми навчання.
Заява про поновлення повинна бути розглянута в університеті протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови (Додаток).
Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється університетом. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять (в канікулярний період) (Додаток).
Поновлення студентів на перший курс забороняється.

 

Квітень
Червень