6.030505 Управління персоналом та економіка праці

 • Дата оновлення: 26.02.2016

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з управління персоналом та економіки праці

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: управління трудовим потенціалом, фізіологія і психологія праці, управління конфліктами, організація праці, ринок праці, нормування праці, управління персоналом, мотивування персоналу, аудит персоналу.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 130 кредитів, дисципліни вибору інституту – 46 кредитів, дисципліни вільного вибору студента кластер 1 – 48 кредитів, дисципліни вільного вибору студента кластер 2 – 48 кредитів, практична підготовка – 16 кредитів.

Ключові результати навчання

Унікальність фахівців даної спеціальності полягає в тому, що вони потрібні у всіх сферах діяльності, тому перспективи працевлаштування у випускників „Управління персоналом та економіка праці” досить широкі.

Фахівці з управління персоналом здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямах:

 • розробка кадрової політики та стратегії управління персоналом;
 • кадрове планування потреби персоналу;
 • управління етичними нормами поведінки і формування корпоративної культури компанії;
 • управління зайнятістю, нормуванням, безпекою, соціальним захистом, дисципліною та інжинірингом праці;
 • управління матеріальною та нематеріальною мотивацією праці.

Бакалавр з управління персоналом та економіки праці готується працювати у:

 • державних та місцевих органах влади;
 • промислових та торгівельно-посередницьких підприємствах;
 • іноземних компаніях і фірмах;
 • підприємствах малого і середнього бізнесу;
 • закладах освіти.

Фахівці з управління персоналом та економіки праці можуть обіймати такі посади:

 • президента фірм, компаній, корпорацій з питань управління персоналом;
 • фахівця державної служби та державного управління;
 • начальника з кадрових питань, інспектора з кадрів;
 • фахівця управління соціального захисту населення;
 • менеджера з персоналу;
 • економіста з організації та оплати праці;
 • економіста з праці;
 • інспектора з соціальної допомоги;
 • фахівця з питань зайнятості;
 • менеджера з пенсійного страхування.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом підготовки “Управління персоналом та економіка праці” може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення „Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини”.

Вимоги до випуску (закінчення навчання в навчальному закладі):

Атестація якості підготовки бакалавра з управління персоналом та економіка праці щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом складання комплексного державного екзамену за фахом та захисту випускної роботи бакалавра.

Форма навчання

денна

Директор програми

Чирва О. Г. – директор інституту економіки та бізнес-освіти.

Структурно-логічна схема підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

Перелік модулів напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОНД.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ОНД.02 Фізичне виховання
ОНД.03 Історія та культура України
ОНД.04 Іноземна мова
ОНД.05 Філософія
ОНД.06 Політологічна та соціологічна науки
ОНД.07 Українознавство
ОНД.08 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ОНД.09 ІК технології в галузі
ОНД.10 Політекономія
ОНД.11 Мікроекономіка
ОНД.12 Макроекономіка
ОНД.13 Історія економіки та економічної думки
ОНД.14 Вища математика
ОНД.15 Теорія ймовірності та математична статистика
ОНД.16 Оптимізаційні методи та моделі
ОНД.17 Економетрика
ОНД.18 Основи автоматизації в галузі:
Інформатика
Автоматизація в галузі (І рівень)
ОНД.19 Економіка підприємств
ОНД.20 Менеджмент
ОНД.21 Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОНД.22 Гроші і кредит
ОНД.23 Фінанси
ОНД.24 Бухгалтерський облік
ОНД.25 Маркетинг
ОНД.26 Міжнародна економіка
ОНД.27 Статистика
ОНД.28 Регіональна економіка
2. ДИСЦИПЛІНИ ВИБОРУ ІНСТИТУТУ
ДВФ.01 Вступ до фаху „Управління персоналом та економіка праці”
ДВФ.02 Управління трудовим потенціалом
ДВФ.03 Фізіологія і психологія праці
ДВФ.04 Організація праці
ДВФ.05 Ринок праці
ДВФ.06 Нормування праці
ДВФ.07 Мотивування персоналу
ДВФ.08 Управління персоналом
ДВФ.09 Аудит персоналу
ДВФ.10 Правознавство
ДВФ.11 Економічна етика
ДВФ.12 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
Липень
Вересень