Науково-дослідна лабораторія проблем соціально-економічного розвитку України

 • Дата оновлення: 10.05.2023

Завідувач Науково-дослідної лабораторії проблем соціально-економічного розвитку України, к.е.н., доцент Стойка Віталій Олександрович

DSC_0114

Науково-дослідна лабораторія проблем соціально-економічного розвитку України функціонує на громадських засадах.

Науково-дослідну лабораторію регіональної економіки і туризму перейменовано на науково-дослідну лабораторію проблем соціально-економічного розвитку України (рішення Вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 5 від 26 листопада 2019 року), наказ №1152 о/д від 19.12.2019 

Лабораторія створена з метою дослідження та розробки інноваційних наукових ідей у різних сферах та галузях економіки, організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень (розробок), у тому числі з залученням до науково-дослідних робіт студентів, аспірантів, здобувачів, організація їх пошукової діяльності, впровадження результатів наукових досліджень та розробок у виробництво, участі у формуванні та реалізації державних програм і стратегій соціально-економічного розвитку країни, сприяння ефективному розвитку економіки загалом.

Наукова, педагогічна та громадська діяльність Науково-дослідної лабораторії проблем соціально-економічного розвитку України здійснюється згідно планів роботи, затверджених Вченою радою університету.

Основними завданнями наукової роботи лабораторії є:

– проведення пошукових, науково-дослідницьких робіт з актуальних питань розвитку сфер і галузей економіки України;

– висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності лабораторії у засобах інформації, через видання поліграфічної та електронної продукції;

– організацію та проведення наукових конференцій, інших заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;

– сприяння створенню наукових студентських гуртків, проблемних груп тощо, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії;

– забезпечення взаємозв’язку у роботі вчених лабораторії та адміністративних і громадських організацій м. Умані та Черкаського регіону.

Діяльність лабораторії націлена на досягнення нових наукових результатів та отримання позитивного господарського ефекту.

До штатного розпису лабораторії входять: завідувач (кандидат економічних наук, доцент), головний науковий співробітник (доктор економічних наук, доцент), старші наукові співробітники (доктори або кандидати наук), молодші наукові співробітники (кандидати наук або аспіранти).

Основні напрямки роботи:

 1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку.
 2. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності галузей національної економіки.
 3. Теорія та практика запровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні.
 4. Економічна безпека – фундаментальна складова економічного зростання країни.

 

Керівник: к. е. н., доцент Стойка В. О.

Науково-дослідна лабораторія «Регіональної економіки і туризму» здійснює свою діяльність з метою залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, що займаються проблемами згідно  наукових планів, які розробляються на базі лабораторії.

У своїй діяльності лабораторія керується постановами Уряду і Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Положенням про державний вищий навчальний заклад України», рішенням вченої ради і ректорату університету, Статутом університету.

Напрями наукової діяльності:

 1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку.
 2. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності галузей національної економіки.
 3. Теорія та практика запровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні.
 4. Економічна безпека – фундаментальна складова економічного зростання країни.

Склад (якісний склад: доктори, кандидати, викладачі, аспіранти, студенти):

  • доктори наук – 3;
  • кандидати наук – 7;
  • аспіранти – 1;
  • студенти – 3.

Науковцями лабораторії проводиться робота над розробкою науково-дослідної теми «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України».

Строки виконання: з 01.01.2016 р. по 31.12.2020 р.

Науково-дослідна робота спрямована на обґрунтування та розробку базових положень формування конкурентоспроможної національної економіки інноваційного типу.

Члени науково-дослідної лабораторії протягом звітного періоду брали участь у організації 1 Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів,  2 науково-практичних семінарів і 1 круглого стола.

Результати наукової роботи відображено у 1 статті (Web of Science), 2 статтях (Scopus), 4 статтях (категорія Б), 13 статтях (категорія В), 7 статтях (закордонні видання); 41 тезах доповідей (міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції) тощо.

За звітний період відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема дослідження: «Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика». Здобувач: Бочарова Ю. Г.

Апробація наукових досліджень студентів здійснюється у формі доповідей на конференціях і науково-методичних семінарах.

Студенти ННІ економіки та бізнес-освіти, під керівництвом членів НДЛ, працюють над дослідженнями, які є актуальними на сучасному етапі розвитку світового господарства:

 1. Легедза І. В. Перспективи аудиторської діяльності в Україні. Сучасні  проблеми і  перспективи економічної  динаміки:  матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року. м. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 34–35.
 2. Лаврук А. О. Роль трудовий потенціалу як основа людського  капіталу  підприємства. Сучасні  проблеми і  перспективи економічної  динаміки  : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 25–27.
 3. Муковоз О. І. Економічні аспекти продовольчої проблеми в Україні. Сучасні  проблеми і  перспективи економічної  динаміки  : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 21–23.
 4. Слюсар А. О. Характеристика структурних трансформацій які підвищують ефективність економіки. Сучасні  проблеми і  перспективи економічної  динаміки  :  матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 23–25.
 5. Лісовська О. О. Сучасні підходи до управління прибутком підприємства. Сучасні  проблеми і  перспективи економічної  динаміки  : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 35–37.
 6. Мартовська О. П. Характеристика напрямків грошово-кредитної політики національного банку України. Сучасні  проблеми і  перспективи економічної  динаміки  : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019.С. 53–55.
 7. Дяченко П. В. Економічні основи розвитку туристичної галузі в Україні. Сучасні  проблеми і  перспективи економічної  динаміки: матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 165–167.
 8. Давидюк О. О. Зростаюча роль комерційних банків в прискоренні соціально-економічного розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  С. 50–53.
 9. Щербак В. Формування та розвиток інфраструктури інноваційного ринку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.  С. 27–28.
 10. Щербак В. Альтернативні джерела енергії – основа енергетичної незалежності України. Наука. Освіта. Молодь : матеріали Дванадцятої Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців (Умань, 25 квітня 2019 р.) : у 2-х ч. / ред. кол. : Коляда Н. М., Мельник О. С., Руденко В. М., Щербій А. О. Умань : Візаві, 2019. Ч. 2. С. 197–200.
 11. Стойка В. О., Величко Ю. В. Інтелектуальний капітал – важлива складова розвитку підприємств. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 40–41.
 12. Ткачук В. Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління на підприємствах. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 41–43.

 

Протягом року науковцями лабораторії були подані до друку та видані такі наукові публікації:

Навчальні посібники

 1. Менеджмент організації: навчальний посібник / уклад. Богашко О. Л., Кірдан О. Л., Кірдан О. П. Умань:  ВПЦ «Візаві», 2019. 201 с. (рекомендовано вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, протокол № 16 від 26.06.2019 р.)
 2. Стойка С. О., Стойка В. О. Основи економіки, підприємництво та економічна безпека : навч. посіб. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 195 с. (Рекомендовано Вченою радою УДПУ імені Павла Тичини, протокол № 16 від 25 червні 2019 року)

 

Монографії:

 1. Кірдан О. П. Професійна підготовка майбутніх економістів у системі неперервної освіти: теорія і практика : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 302 с. (рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ імені Пала Тичини, протокол №3 від 24 вересня 2019 р.)

 

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus:

 1. Sovhira S.,Bezliudnyi O.,Pidlisnyi Y. Experimental Study on the Legal Culture of Future Economic Bachelor. Vol 7. No 4. 2019. pp. 787-799. (Scopus)
 2. Melnychuk Yu. M., Chyrva O. H., Chvertko L. A., Chyrva H. M., Berbets V. V. The Role of Management in the Financial Independence of the Region. Tem Journal-Technology Education Management Informatics. Volume 8. 2019. Issue 2. pp. 584–590. (Web of Science)
 3. Biloshkurska Nataliia, Harnyk Olena, Biloshkurskyi Mykola, Liannoi Mykhailo, Kudrina Olha and Omelyanenko Vitaliy. Methodological Bases of Innovation Development Priorities Integrated Assessment. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. №10 (01). P. 1231–1240. (Scopus)

 

Статті закордонних виданнях:

 1. Кірдан О. П. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів у країнах Європейського Союзу: педагогічні рефлексії українських дослідників. Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука» / ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В. В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019. Вип. 1 (26). С. 110–116.
 2. Кирдан А. П. Социальный заказ и меценатская поддержка системы непрерывного экономического образования в Украине: ретроспективный анализ. Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 32–36.
 3. Кирдан А. П. Организационные основы профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования. Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 25–28.
 4. Кирдан А. П. Инновационные формы и технологии профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования. Хуманитарни балкански изследования. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 27–30.
 5. Кирдан А. П. Модель и организационно-педагогические условия развития профессиональной подготовки будущих экономистов в системе непрерывного образования.  Nauka i studia. № 9 (198). 2019. С. 32–40.
 6. Chyrva O. H., Chyrva H. N. Evaluating modern communication marketing tools in promotion of pharmaceutical brands. Экономические и финансовые механизмы инновационного развития цифровой экономики : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2 / под науч. ред. В. В. Пузикова, М. Л. Зеленкевич. Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. С. 268–273.
 7. Osadchenko I. I., Chyrva H. M. Сучасна характеристика методів виховання: особистісно орієнтований підхід (Частина І: методи формування свідомості особистості та методи організації діяльності, формування досвіду громадської поведінки). Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 2(4). С. 45–49.

 

Статті у виданнях України (категорія «Б»):

 1. Бержанір І. А., Кірдан О. П., Станіславчук Н. О. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства. Економічні горизонти. 2018. № 4 (7). C. 48–56.
 2. V. Melnyk, G. Chyrva, O. Polishchuk. Theoretical principles of the state land market regulation in Ukraine. Економічні горизонти. 2019. № 1.  С. 20–27.
 3. Савченко В. Ф., Стойка В. О., Стойка С. О. Економічна безпека як фактор стабільного розвитку держави. Економічні горизонти. 2018. № 3 (6). С. 137–144.
 4. Петренко П. С. Успішна бюджетна децентралізації України в умовах ефективного громадського і державного фінансового контролю за використанням національних ресурсів. Економічні горизонти. 2018. № 4 (7). С. 11–12.

 

Статті у виданнях України (категорія «В»):

 

 1. Кірдан О. П. Cинергія вищої економічної освіти, науки та бізнесу як головний ресурс суспільства знань. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. № 1 (64), лютий 2019. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. C. 109–113.
 2. Кірдан О. П. Рівнева та галузева структуризація професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти України. Інноваційна педагогіка. Випуск 13. Т. 1. 2019. С. 71–74. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-13-1-15 
 3. Кірдан О. П. Професійна підготовка майбутніх економістів у системі неперервної освіти як актуальна наукова проблема. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 68 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 117–120.
 4. Кірдан О. П. Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Педагогічний часопис Волині. № 2 (13). 2019. С. 67–73.
 5. Кірдан О. П. Поняття «теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти» в сучасному науковому дискурсі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки. № 3. 2019. С. 126–133.
 6. Кірдан О. П. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [голов. ред. С. В. Совгіра]. Умань: Візаві, 2019. С. 50–55.
 7. Кірдан О. П. Результати дослідження стану професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [голов. ред. С.В. Совгіра]. Умань : Візаві, 2019. С. 59–66.
 8. Кірдан О. П. Якість професійної підготовки майбутніх економістів у контексті акредитації освітніх програм та розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 70 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 55–61.
 9. Чирва Г. М. Критеріальний підхід в державному управлінні якістю вищої освіти. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. Вип. 11. С. 18–26.
 10. Чирва Г. М. Освітній моніторинг як інструмент державного управління якістю вищої освіти. Право та державне управління. 2019. № 1 (34). Т. 2. С. 135–140.
 11. Чирва Г. М. Нормативно-правове регулювання діяльності закладів вищої освіти в Україні. Держава та регіони. 2019. № 2 (66). С. 133–139.
 12. Чирва Г. М. Механізми державного управління розвитком вищої освіти: орієнтація на якість освітніх послуг. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 3 (22). С. 146–156.
 13. Чирва Г. М. Принципи здійснення державної політики України щодо становлення та розвитку вищої освіти. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Державне управління». 2019. Том 30 (69). № 4. С. 128–134.

 

Членами науково-дослідної лабораторії протягом звітного періоду отримано наступні основні наукові результати:

 • досліджено роль економічної безпеки в реформуванні економіки України, її трансформаційній реструктуризації та зростанні основних макроекономічних показників;
 • систематизовані внутрішні та зовнішні загрози, визначені завдання держави у стабілізації безпекових чинників;
 • розроблено концепцію інноваційної інфраструктури, що являє собою систему теоретичних положень щодо специфічної складової інноваційної економіки, в якій циклічним порядком забезпечується генерація ідей, їх трансформація в інновації та дифузія інновацій. Розроблена концепція включає теоретичне підґрунтя й концептуальні ідеї стосовно сутності інноваційної інфраструктури національної економіки, її вимірів (просторовий, часовий, матеріальний, структурний), ознак (цілісність, відкритість, емерджентність, еквіфінальність, складність, здатність до розвитку, незамінність), архітектури (забезпечувані, забезпечуючі, структури подвійного призначення) та функцій (забезпечуюча, стимулююча, алокаційна, інтегруюча). Це дозволяє виділяти феномен інноваційної інфраструктури, визначити її нові характеристики, види та вплив на розвиток національної економіки;
 • розроблено кумулятивну стратегію розвитку інноваційної інфраструктури України, яка являє собою ітераційну модель дій та набір механізмів реалізації стратегічних пріоритетів (модернізація середовища розвитку; реконфігурація і диверсифікація функціональних складових інноваційної інфраструктури національної економіки; підвищення рівня інтеграції інноваційних інфраструктур України та країн Європейського Союзу), що забезпечують досягнення довгострокових цілей розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки, їх конгруентність із можливостями та обмеженнями функціонування інноваційної інфраструктури за принципами синергізму та самоорганізації, багаторівневості; циклічності; пріоритетності забезпечення національної безпеки; урахування впливу глокалізації, векторів (зовнішнього, внутрішнього) і вимірів (часового, матеріального, просторового, структурного) інноваційної інфраструктури. Реалізація запропонованої стратегії дозволяє створювати умови для забезпечення перманентного розвитку інноваційної інфраструктури та підвищення рівня її релевантності зовнішнім викликам;
 • удосконалено класифікацію детермінантів розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки;
 • набули подальшого розвитку напрями модернізації середовища розвитку інноваційної інфраструктури України.

 

Керівник лабораторії                                  Стойка В. О.

Контактна інформація:

e-mail: esetua2@ukr.net

Лютий
Квітень