Науково-дослідна лабораторія розвитку інноваційного підприємництва

  • Дата оновлення: 20.03.2024

Завідувач лабораторії – доктор економічних наук, професор кафедри  маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Навчально-наукового  інституту економіки та бізнес-освіти Світовий Олександр Михайлович 

Мета діяльності науково-дослідної лабораторії – напрацювання  інноваційних методик, конкурентних шляхів вивчення та роз’яснення  актуальних наукових проблем, залучення наукового потенціалу Університету,  інших закладів вищої освіти (вітчизняних та закордонних), громадських  об’єднань, діяльність яких стосується удосконалення інституційного  забезпечення інноваційного підприємництва України, для розвитку  пріоритетних напрямів науки. 

Основні завдання науково-дослідної лабораторії: 

– провадження наукової, науково-технічної або науковоорганізаційної  діяльності; 

– створення умов для дослідницької та інноваційної діяльності наукових шкіл  та напрямів відповідно до планів науково-дослідної роботи; – здійснення та апробація наукових досліджень, отримання значних наукових  результатів та створення конкурентоспроможних наукових розробок, методів,  теорій; 

– оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які  пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах  та у наукових виданнях; 

– розвиток кадрового, інформаційного потенціалу Університету,  впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та в освітній  процес; 

– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та  виконання господарсько-договірних тем.  

Функції науково-дослідної лабораторії: 

– надання наукових, консультаційних та інших видів послуг, напрям яких  відповідає науковим напрямам діяльності лабораторії, організаціям,  підприємствам, установам та фізичним особам; 

– створення та реєстрація об’єктів інтелектуальної власності; – організація та проведення співробітниками НДЛ наукових форумів,  конференцій, постійних семінарів, виставок; висвітлення досягнень у засобах  масової інформації, участь у підготовці навчальних посібників, підручників  тощо; 

– забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень, пошук  споживачів наукової продукції Університету через розроблення бізнес пропозицій, встановлення дієвих контактів зі стейкхолдерами.

Напрями діяльності науково-дослідної лабораторії: 

– дослідження процесів розвитку інноваційного підприємництва та  інноваційної інфраструктури України; 

– адаптація закордонного досвіду у сфері розроблення моделей та  стратегій розвитку інноваційного підприємництва та інноваційної  інфраструктури; 

– дослідження впливу інноваційного підприємництва, інноваційної  інфраструктури в цілому та окремих її структурних елементів зокрема на  параметри соціально-економічного розвитку країни та рівень її  інноваційності; 

– здійснення аналітичної оцінки особливостей та узагальнення практики  фінансування інноваційної діяльності підприємництва; 

– розгляд різноманітних методик кількісної оцінки величини  інноваційного потенціалу підприємництва; 

– обґрунтування більш досконалих механізмів фінансування і  стимулювання інноваційної діяльності підприємництва на основі  інституційного забезпечення розвитку інновацій.

 

Червень
Серпень