Вінницька Оксана Анатоліївна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

Вінницька Оксана Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

vinnytska.o@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула в Уманському державному аграрному університеті (диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит») та в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»).

У 2017 році захистила дисертацію на тему «Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ Гроші, фінанси і кредит.

У 2018 році отримано звання доцента кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: фінанси, бюджетна система, місцеві бюджети, децентралізація, бюджетна політика, податкова політика.

 

Основні публікації:

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science

 1. Melnychuk Yu. M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk O. V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol. 8, No. 1. P. 201–206. DOI:https://dx.doi.org/10.18421/TEM81-28 (Web of Science, Scopus)
 2. Колотуха С., Гвоздєй Н., Вінницька О. Поліпшення рівня фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. No. 4. P. 95–110. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2019.05.04.06 (Web of Science)
 3. Kolotukha, S., Gvozdej, N., Vinnitskaya, O., Chvertko, L., Korniienko, T. Development of Land Relations and Mortgage Loaning of Agricultural Enterprises in the Context of Modern Conditions. Vision 2025: education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. P. 6847-6856 (Web of Science) https://publons.com/publon/48834265/
 4. M. Melnychuk, O. B. Shkolenko, O. A. Vinnytska, T. O. Korniienko Features of the assessment of the financial condition of life insurance companies in an independent region: priorities for insurance business and clients. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 1, No 32, p. 147-157. DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200338 (Web of Science).
 5. Kolotukha S., Gvozdej N., Vinnytska O., Chvertko L., Korniienko T. Aspects of Increasing the Level of Financial Support of Agricultural Enterprises. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 18217-18228. (Web of Science) https://publons.com/publon/49461219/
 6. Melnychuk Y., Tkachuk I., Chvertko L., Slatvinskyi M., Vinnytska O., Korniienko T. Assessment of financial and investment activity of textile enterprises as a guarantee of successful business in the region. Industriya Textila. 2020, vol. 71, №3. P. 235-240. DOI: http://doi.org/10.35530/IT.071.03.1687 (Scopus Q3, Web of Science)

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Vinnytska O., Chvertko L., Korniienko T. Theoretical aspects of the American wage system for workers. Sciences of Europe. 2022. № 93. Vol. 1. Р. 21-24. DOI: 10.5281/zenodo.6579840
 2. Chvertko L., Korniienko T., Vinnytska O. Digitalization of insurance business as an effective risk management lever. Sciences of Europe. 2022. № 89. Vol. 1. Р. 7-11. URL: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2022/03/Sciences-of-Europe-No-89-2022.pdf
 3. Korniienko T., Chvertko L., Vinnytska O. Ways to increase the action of the process for forming the state of economic security in enterprises. Sciences of Europe. 2022. № 94. Vol. 1. Р. 47-51. DOI: 10.5281/zenodo.6616404
 4. Korniienko T.O., Vinnytska O. A. The state of economic security foreign economic activities of agricultural enterprises. International periodic scientific journal. 2022. №11. P. 105-109. DOI: 10.30888/2663-5712.2022-11-01-088
 5. Chvertko Liudmyla, Vinnytska Oksana, Korniienko Tetiana. Inclusive orientation of the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of digitalization of the economy. Conferinţa științifică internațională «Strategii și politici de management în economia contemporană», (ediţia a 7-a), 9-10 iunie 2022 / scientific committee: Cotelnic Ala (chairman) [et al.]; organizing committee: Negru Ion (chairman) [et al.]. Chişinău: ASEM, 2022. Р. 354–360. https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14980
 6. Vinnytska O. Theoretical aspects of state tax policy. Sciences of Europe. 2023. № 116(2023). P. 20-22. DOI: 10.5281/zenodo.7907256

 

Статті у фахових виданнях України

 1. Melnychuk Yu. N., Vinnytska O. A., Chvertko A. Management of financial results of insurance companies as an activator of the innovation-investment process. Economies’ Horizons. 2019. № 3(10). P. 4–10. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(10).2019.195644
 2. Вінницька О. А., Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О. Теоретична сутність та значення фінансової стійкості підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2020. №11/3. С. 25-29. https://doi.org/10.37634/efp.2020.11(3).6
 3. Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Вінницька О. А. Аналіз та оцінка стану економічної безпеки регіону. Економіка. Фінанси. Право. №10/2. С. 17-22. https://doi.org/10.37634/efp.2020.10(2).4
 4. Чвертко Л. А., Вінницька О. А., Корнієнко Т. О. Стан та проблеми розвитку туристичного страхування в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип.16. Т.1. С. 58-67. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.16.58-67
 5. Колотуха С. М., Гвоздєй Н. І., Вінницька О. А. Банківське кредитування аграрного сектора економіки як один із чинників економічної стійкості. Економіка. Фінанси. Право. №5. С. 25-30. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2021.5.6
 6. Вінницька О. А., Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А. Місцеві податки як джерело доходів місцевих бюджетів. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. №11. С. 18-24. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-3
 7. Корнієнко Т. О., Вінницька О. А., Чвертко Л. А. Аналіз фінансової складової економічної безпеки підприємства. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7920
 8. Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О., Вінницька О. А. Фінансова інклюзія на страховому ринку України: передумови та чинники формування. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 18. Т. 2. С. 146-158. doi: 10.15330/apred.2.18.146-158
 9. Вінницька О. А. Фінансовий контролінг як складова фінансової стійкості підприємства. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. №4(60). С. 24-29. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7985
 10. Вінницька О. А. Податкові надходження в системі доходів Державного бюджету України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». №3(71), 2023. С. 24-29. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-3-8688
 11. Vinnytska O. Tax management of united territorial communities. International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. №4, 2023. С. 31-37. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8816
 12. Чвертко, Л., Вінницька, О. Інструменти забезпечення соціальної та економічної інклюзії вимушених переселенців в умовах російської агресії проти України. Економічні горизонти. № 3(25), 2023, С. 23–35. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(25).2023.286595

 

Колективні монографії:

 1. Вінницька О. А., Мельничук Ю. М., Чвертко Л. А. Страховий ринок як детермінанта економічного зростання України. Фінансове забезпечення стратегії економічного зростання України : колективна монографія / за ред. М. А. Слатвінського. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2019. С. 8-116. https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14232
 2. Vinnytska O. Lending Activities of Ukrainian Banks: Problems and Prospects for Sustainable Development. Financial and security policies for sustainable development: collective monograph, edited by M. A. Slatvinskyi. Praha: OKTAN PRINT, 2021. P. 136-159. DOI: https://doi.org/10.46489/faspfsd-12 https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14556
 3. Vinnytska O. Formation of local budgets in the context of modern challenges and threats. Problems of Financial Support for Social and Economic Development in the Context of Contemporary Challenges and Threats = Проблеми фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку в контексті сучасних викликів і загроз : collective monograph / Mykola Biloshkurskyi, Liudmyla Chvertko et al. ; MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Department of Finance, Accounting and Economic Security, Public Organisation “Association of Ukrainian Educators and Researchers” ; edited by Maksym Slatvinskyi. Praha : OKTAN PRINT, 2022. Р. 41-72

Навчальні посібники

  1. Теорія фінансів: навчальний посібник / укладач: О. А. Вінницька.; МОН України; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань: Візаві, 2018. 309с.
  2. Податковий контроль: навчальний посібник / укладач: О. А. Вінницька.; МОН України; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань: Візаві, 2023. 289 с.

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 


Травень
Липень