Світовий Олександр Михайлович

 • Дата оновлення: 03.05.2024

Світовий Олександр Михайлович

доктор економічних наук, професор

o.m. svitovyy@udpu.edu.ua

Навчався на економічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту з 1980 по 1985 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства» і здобув кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм формування виробничих витрат у рослинництві», присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

В 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

В 2021 році захистив докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та здобув науковий ступінь доктора економічних наук. 

В 2022 році присвоєно вчене звання професора.

 

Сфера наукових інтересів: менеджмент, формування доданої вартості в національній економіці, планування розвитку економічних процесів, економетрика.

Захоплення: читання наукової та художньої літератури, заняття спортом.

Основні публікації:

 1. Світовий О.М. Деякі аспекти функціонування фармацевтичного ринку України. Економіка та суспільство. 2023. № 47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-80 
 2. Світовий О.М. Організація системи управління збутовою діяльністю промислових підприємств. Ефективна економіка. 2023. № 5. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.5.10 
 3. Світовий, О. (2023). Особливості управління збутовою діяльністю аграрних підприємств. Sustainable Socio-Economic Development Journal, 1(1), 42–51. 
 4. Світовий О., Кірдан О., Гечбаия Б. Організаційно-економічні засади формування доданої вартості в зернопродуктовому виробництві. Agricultural and Resource Economics. 2022. Vol. 8. No. 3. Pp. 200–223.
 5. Світовий О. М. Важливість застосування категорії «додана вартість» в управлінні підприємством. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 14–18.
 6. Ефективність управління бізнес-процесами підприємства : навч. посіб. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. О.М. Світовий. Умань : Видавець «Сочинський», 2022. 203 с.
 7. N. Petrenko, O. Vasylenko, Н. Kovalenko, O. Svitovyi, I. Sahaidak and B. Gechbaia. Consideration of ecologization and standardization in the management of agricultural business operations. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021, 915(1), 012038
 8. Світовий О.М. Управління виробництвом та збутом зерна і продуктів його переробки в контексті максимізації доданої вартості. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2021. № 3-4 (78-79). С. 66–80. 
 9. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Бурик А.Ф., Світовий О.М., Мачушенко О.Г та ін. К.: «Центр учбової літератури», 2020. 260 с.
 10. Світовий О.М. Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК : монографія. Умань : Видавець «Сочинський М.М.», 2020. 301 с.

 

Травень
Липень