Слатвінська Леся Анатоліївна

 • Дата оновлення: 07.05.2024

кандидат економічних наук, доцент

slatvinska.l@udpu.edu.ua

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

 У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання інвестиційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України» за спеціальністю 08.00.03. економіка та управління національним господарством.

У 2020 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини й здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «242 Туризм» освітня програма Туризм професійна кваліфікація Магістр з туризму.

У 2022 році Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини присвоєно вчене звання доцента кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Сфера наукових інтересів: розвиток індустрії туризму.

Захоплення: садово-паркове мистецтво.

 

Основні публікації:

 

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

1.Balaniuk, I. F., Shelenko, D. I., Biloshkurskyi, M. V., Povorozniuk, I. M., & Slatvinska, L. A. (2021). AN INTEGRATED APPROACH TO THE ENTERPRISES’ BUSINESS EFFICIENCY ASSESSMENT. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(4), 486–496. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2006/1471

 

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Cлатвінська Л. А., Збиранник О. М. Формування професійних компетенцій бакалаврів спеціальності туризм в закладах вищої освіти України. Sciences of Europe. 2022. № 106. Vol. 1. Р. 63−70. DOI: 10.5281/zenodo.7408631 URL : https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2022/12/Sciences-of-Europe-No-106-2022.pdf
 2. Cлатвінська Л. А. Мета і завдання навчальної дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» в системі реалізації освітньо-професійних програм для індустрії гостинності. Sciences of Europe. 2023. № 114. Vol. 1. Р. 69−76. DOI: 10.5281/zenodo.7811532. URL: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2023/04/Sciences-of-Europe-No-114-2023.pdf

 

Статті у фахових виданнях України:

 1. Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http: //www.economy.nayka.com.ua
 1. Поворознюк І. М., Слатвінська Л. А., Бербец Т. М. Формування конкурентоспроможності готельних послуг регіону. Економічні горизонти. 2018. № 3(6). С. 107 – 120. URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/156320/162491
 2. Cлатвінська Л. А., Поворознюк І. М. Академічна підготовка магістрів з туризму як фактор впливу на зайнятість населення на туристичному ринку. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL:http: //www.economy.nayka.com.ua
 3. Слатвінська Л. А. Місце і значення предмету «Організація туризму» в системі підготовки бакалаврів з туризму. Економічні горизонти. 2018. № 1 (4). С. 99–106. URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/099106/128926
 4. Слатвінська Л. А. Перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua
 5. Слатвінська Л. А. Перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua
 6. Слатвінська Л.А. Реалії та перспективи розвитку міського туризму Черкаського регіону. Економіка та суспільство. 2021. № 31.URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/733
 7. Слатвінська Л.А., Збиранник О.М. Аналіз та оцінка туристичної активності суб’єктів екскурсійного туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 50. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2447 DOI: 10.32782/2524-0072/2023-50-78
 8. Слатвінська Л.А. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Черкащини: впровадження практик країн ЄС. Економіка та суспільство. 2023. № 55. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2891 DOI: 10.32782/2524-0072/2023-55-71
 9. Слатвінська Л., Збиранник О., Мацак Н. Оцінка сучасного стану та визначення перспектив розвитку підприємництва у галузі туризму в Україні з урахуванням наслідків військового стану. Економіка та суспільство. 2024. № 59. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-59-19
 10. Слатвінська Л.А, Збиранник О.М, Грибанов Т.Є. Шляхи відновлення мікро-, малого та середнього бізнесу у секторі туризму та гостинності в контексті модернізації середовища. Економіка та суспільство. 2024. № 60.                            URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3663               DOI: 10.32782/2524-0072/2024-60-115

 

Колективні монографії:

 1. Слатвінська Л. А. Індустрія гостинності її роль в розвитку туризму та рекреації. Розвиток індустрії гостинності в Україні: колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань, 2017. С. 53 – 79. (0,5 д.а.).
 2. Слатвінська Л. А. Проблеми та перспективи розвитку інклюзивного туризму на Черкащині. Туризм Черкащини: реальність та перспективи сталого розвитку : колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань: Візаві, 2018. С. 140 – 163. (1,4 д.а.).
 3. Слатвінська Л. А. Організаційно-економічні основи побудови системи стратегічного управління розвитком регіонального туристсько-рекреаційного комплексу. Формування і розвиток туристично-рекреаційного комплексу: колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань: Візаві, 2019. С. 112 – 158. (3,2 д.а.).
 4. Слатвінська Л. А. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем в туризмі. Розвиток внутрішнього туризму як фактора підвищення соціально-економічного зростання регіону : кол. монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань : Візаві. 2020. С. 73 – 105. (1,9 д.а.)
 5. Слатвінська Л. А. Гранти як інноваційно-інвестиційні фінансові ресурси в індустрії туризму. Інноваційний розвиток туризму та індустрії гостинності: проблеми та перспективи : колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань: Візаві, 2022. (1,3 д.а.).
 6. С. 77 – 93.
 7. Слатвінська Л. А. Вплив громадських організацій та грантових фондів на реалізацію екотрендів туризму в регіоні. Екотренди в індустрії гостинності: реалії та перспективи : [Електронний ресурс]: кол. моногр. / [І. М. Поворознюк, Л. М. Нещадим, С. В. Тимчук [та ін.] ; за ред. І. М. Поворознюк ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Вінниця : Твори, 2023. – 1 електрон. опт. диск. С. 83 – 110. (1,5 д.а.).

 

Навчальний посібник:

 1. Організація екскурсійної діяльності : навч. посіб. / уклад. Л. А. Слатвінська. Умань : Візаві, 2022. 206 с. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ

 
Травень
Липень