Подзігун Світлана Миколаївна

 • Дата оновлення: 21.12.2021

DSC_0024

Подзігун Світлана Миколаївна

завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
podzihun.s@udpu.edu.ua

У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діялності», має диплом спеціаліста. У 2014 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит» отримала диплом спеціаліста.

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади державного регулювання діяльності аграрних підприємств засобами оподаткування», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Сфера наукових інтересів: менеджмент, управління міжнародним бізнесом, стратегічне управління, маркетинговий менеджмент.

Захоплення: вивчення англійської мови, читання книг, заняття спортом.

Основні публікації:

 1. Kurmaiev P. Yu., Bayramov E. A., Podzihun S. M. Creating a system of evaluation of efficiency of state support policy for innovative entrepreneurship. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 197–203 (Web of Science)
 2. Kozhukhіvska R., Parubok N., Petrenko N., Podzihun S., Udovenko I. Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics. Investment Management and Financial Innovations. Volume 14. Issue 3. Sumy: LLC «СPС «Business Perspectives». P. 302–313.
 3. Подзігун С. М. Аналіз сучасних наукових підходів до розуміння сутності стратегічного управління [Електронний ресурс]. Глобальні та національні проблеми економіки : [електронний науковий журнал]. 2017. № 17. URL : http://global-national.in.ua/archive/17-2017/87.pdf.
 4. Подзігун С. М. Стратегічне управління як інструмент ефективного розвитку. Економіка. Фінаси. Право. 2017. № 8/2. С. 4–7.
 5. Подзігун С. М. Практичні аспекти оптимізації процесу стратегічного управління [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку : [електронний науковий журнал]. 2017. №9. URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/9_2017_ukr/7.pdf.
 6. Подзігун С. М. Управління маркетинговими комунікаціями у готельно-ресторанному бізнесі. Інтелект XXI. 2017. № 2. С. 163–169.
 7. Kozhukhіvska R., Kulbitsky V., Kyryliuk I., Maliuga L., Podzihun S. Managing the efficiency of enterprises based on assessment of the land resource potential. Investment Management and Financial Innovations. 2018. № 16 (2). Sumy : LLC «СPС «Business Perspectives». 164–178. (Scopus).
 8. Gontareva I., Murenets I., Kurmaiev P., Podzihun S., Dorokhov O. Functionality and quality management of transformation of capital forms at an enterprise. TEM Journal. 2018. № 7 (3). P.597–606 (Scopus).
 9. Подзігун С. М., Король І. В. Маркетингова політика комунікацій у банку. Економічні горизонти. 2018. № 1 (4). С. 42–52.
 10. Крикавський Є. В., Подзігун С. М., Якимишин Л. Я. Дифузія ірраціональної бізнес-поведінки в інтегрованих організаціях [Електронний ресурс]. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5 (2). С. 102–104.
 11. Малюга Л. М., Кожухівська Р. Б., Подзігун С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 196 с.
 12. Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти: кол. монографія / [О. Л. Богашко, Н. В. Білошкурська, С. М. Подзігун та ін.]; за ред. О. Г. Чирви. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 173 с.
 13. Kozhukhіvska R., Podzihun S., Udovenko I., Verniuk N., Petrenko N., Dluhoborskа The assessment of anti-crisis management efficiency. The 33rd International Business Information Management Association, Granada, Spain 10-11 April, 2019. URL: https://ibima.org/accepted-paper/the-assessment-of-anti-crisis-management-efficiency/ (Scopus).
 14. Подзігун, С. М. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 29-30 жовтня 2018 р. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 234–236.
 15. Подзігун, С. М. Цифровий маркетинг: роль та особливості використання. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (30-31 травня 2019 р., м. Умань) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; [за ред. д. е. н. О. Г. Чирви]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 207–210.
 16. Маркетинг у фармації : навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини : О. Г. Чирва, С. М. Подзігун, О. В. Гарматюк. Умань : Візаві, 2020. 206 с.
 17. Garmatiuk O. Podzihun S. Definition of a modern product market. Modern Humanitarian Journal. Vol. 3. № 1 (3). P. 21–26.
 18. Гарматюк О. В., Подзігун С. М. Партнерство як інструмент підвищення інноваційноcті фармацевтичних підприємств. The 2nd International scientific and practical conference «Innovative development of science and education», April 26-28, 2020. SGT Publishing House, Athens, Greece. 2020. P.503–507.
 19. Подзігун С. М. Проблеми інвестиційної діяльності в туризмі. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Умань, 28-29 жовтня 2019 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 284–286.
 20. Neshchadym L., Tymchuk S., Kovalenko L., Podzihun S. The Importance of Ecological Tourism in the Context of Hotel and Restaurant Business Management in the Conditions of Stability of Ecosystems of Territories. TEM Journal. Granada, Spain. P. 6112–6116 (Web of Science, Scopus).


Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень