Пачева Наталія Олександрівна

  • Дата оновлення: 24.10.2019

VllekVnC6GAПачева Наталія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

nataliapacheva@udpu.edu.ua

Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства», (диплом спеціаліста з відзнакою, 2005 р.) та «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2014 р.).

У 2015 р. захистила дисертацію в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на тему «Місце позаекономічних інститутів у відтворенні соціального капіталу», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 2004 р. (лаборантом), з 2007 р. – викладачем, з 2016 р. працює на посаді доцента кафедри маркетингу та управління бізнесом.

У 2009 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Менеджмент організації. Маркетинг».

У 2015 р. пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

У 2017 р. пройшла наукове стажування в Інституті міжнародної академічної та наукової співпраці (м. Варшава, Польща).

Сфера наукових інтересів: управління персоналом, вплив позаекономічних інститутів на відтворення соціального капіталу

Захоплення: фотографія, психологія управління, подорожі.

Основні публікації:

  1. Пачева Н.О. Структуризація позаекономічних інститутів / Н.О. Пачева // Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку. Колективна монографія. – К. : НДЕІ. – 2012. – С. 426-430.
  2. Пачева Н. О. Структура позаекономічних інститутів і їх роль у суспільному відтворенні / Н. О. Пачева // Міжнародна економічна політика : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 1. – С. 165–171.
  3. Pacheva N. Research of structure of noneconomic institutes / N. Pacheva // сборник научных трудов “Nauka i studia” Ekonomiczne nauki, Przemysl, Poland, 2012. – № 16(61). – P. 83-90.
  4. Пачева Н.О. Довіра як основа формування соціального капіталу / Н.О. Пачева // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький: ПВНЗ “Університет економіки і підприємництва” ПП “Інститут економіки, технологій і підприємництва”, 2013. – Вип. 4 (21). –– С.320-323.
  5. Пачева Н.О. Позаекономічні інститути у відтворенні соціального капіталу : моногр. / Н.О. Пачева. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 182 с.
  6. Пачева Н.О. Соціальний капітал як основа розвитку ефективного менеджменту // Международное научное издание. Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3 (44). Том 7. – Иваново : Научний мир, 2016. – С. 4-8. (Збірник входить у наукометричну базу даних Index Copernicus)
  7. Chyrva, O. H. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine / O. H. Chyrva, M. V. Biloshkurskyi, N. O. Pacheva // Науковий вісник Полісся. – – № 4 (12). Ч. 2 – С.112-116 . (Журнал входить у наукометричну базу даних Web of Science)
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий