Пачева Наталія Олександрівна

 • Дата оновлення: 20.04.2022

VllekVnC6GAПачева Наталія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

nataliapacheva@udpu.edu.ua

Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства», (диплом спеціаліста з відзнакою, 2005 р.) та «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2014 р.).

У 2015 р. захистила дисертацію в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на тему «Місце позаекономічних інститутів у відтворенні соціального капіталу», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 2004 р. (лаборантом), з 2007 р. – викладачем, з 2016 р. працює на посаді доцента кафедри маркетингу та управління бізнесом.

У 2009 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Менеджмент організації. Маркетинг».

У 2015 р. пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

У 2017 р. пройшла наукове стажування в Інституті міжнародної академічної та наукової співпраці (м. Варшава, Польща).

У 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації за категорією науково-педагогічні працівники академій, університетів, інститутів; напрям: «Забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти: управлінський та психологічний аспекти». Тема: «Інноваційні аспекти управління персоналом».

Сфера наукових інтересів: управління персоналом, вплив позаекономічних інститутів на відтворення соціального капіталу

Захоплення: фотографія, психологія управління, подорожі.

Основні публікації:

 1. Пачева Н.О. Структуризація позаекономічних інститутів / Н.О. Пачева // Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку. Колективна монографія. – К. : НДЕІ. – 2012. – С. 426-430.
 2. Пачева Н. О. Структура позаекономічних інститутів і їх роль у суспільному відтворенні / Н. О. Пачева // Міжнародна економічна політика : наук. журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 1. – С. 165–171.
 3. Pacheva N. Research of structure of noneconomic institutes / N. Pacheva // сборник научных трудов “Nauka i studia” Ekonomiczne nauki, Przemysl, Poland, 2012. – № 16(61). – P. 83-90.
 4. Пачева Н.О. Довіра як основа формування соціального капіталу / Н.О. Пачева // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький: ПВНЗ “Університет економіки і підприємництва” ПП “Інститут економіки, технологій і підприємництва”, 2013. – Вип. 4 (21). –– С.320-323.
 5. Пачева Н.О. Позаекономічні інститути у відтворенні соціального капіталу : моногр. / Н.О. Пачева. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 182 с.
 6. Пачева Н.О. Соціальний капітал як основа розвитку ефективного менеджменту // Международное научное издание. Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3 (44). Том 7. – Иваново : Научний мир, 2016. – С. 4-8. (Збірник входить у наукометричну базу даних Index Copernicus)
 7. Пачева Н. О. Позаекономічні інститути у відтворенні соціального капіталу : монографія. Умань : Візаві, 2016. 157 с.
 8. Chyrva, O. H., Biloshkurskyi M. V., Pacheva N. O. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 4 (12). Р. 2. РР. 112–116. (Web of Science)
 9. Пачева Н. О., Бовкун О.А. Розробка механізму забезпечення ефективного використання сучасних форм і методів роботи з персоналом. Бізнес-навігатор. 2018. № 6 (49). С. 57–60. (Index Copernicus)
 10. Chyrva O., Yashchuk T., Pacheva N., Berzhanir A., Berzhanir I. Modeling of the processes of formation and effective use of financial resources at higher education institutions. Tem Journal. 2020. Vol. 9. Issue 1. PP. 286–291. (Scopus, Web of Science).
 11.  Inna Berzhanir, Anatolii Berzhanir, Tetiana Yashchuk, Oleksandr Kirdan and Nataliia Pacheva, ”Development of Corporate Social Responsibility and Company Social Reporting,” Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, p 414-417.
 12. Inna Berzhanir, Anatolii Berzhanir, Tetiana Yashchuk, Oleksandr Kirdan and Nataliia Pacheva, ”Bank Lending Trends in Ukraine,” Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, p 418-421

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Січень
Березень