Малярчук Наталія Миколаївна

 • Дата оновлення: 25.05.2023

Малярчук Наталія Миколаївна

кандидат економічних наук

maliarchuk.n@udpu.edu.ua

У 2011 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

У 2019 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини .

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетингова товарна політика, тайм-менеджмент, комерційна діяльність, кадровий менеджмент.

Знання мов: українська, російська.

Захоплення: книги, музика.

Основні публікації:

 1. Подзігун С. М., Малярчук Н. М. Сучасні напрями формування інвестиційного середовища в Україні з урахуванням глобальних викликів. Економічні горизонти. 2018. № 3(6). C. 95–106. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(6).2018.156312. Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні напрямів формування інвестиційного середовища в діяльності туристичних підприємств в Україні.
 2. Поворознюк І. М., Чирва О. Г., Малярчук Н. М. Проблеми розвитку малого готельного бізнесу в Україні. Економічні горизонти. 2020. № 1(12). С. 43–49. DOI: https://doi:10.31499/2616-5236.1(12).2020.224547. Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні теоретичного підходу до розвитку малого готельного бізнесу як структурного елементу індустрії гостинності та  виявлення основних проблем його розвитку на усіх рівнях.
 3. Малярчук Н. М. Сучасні тенденції розвитку основних видів туристичного підприємництва. Вчені записки Університету “КРОК”. 2021. № 2(62). С. 92–98. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-178-186.
 4. Малярчук Н. Конкурентоспроможность суб’єктів туристичного підприємництва як визначальний критерій розвитку територіальних громад. Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 2. С. 56–63. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-7

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави:

 1. Malyarchuk, N. Ensuring competitiveness of tourist business entities based on marketing approach. Economics, Finance and Management Review. 2021. № 2. Р 164–172. DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-2-164

Стаття у інших наукових виданнях України:

 1. Podzigun S. M., Korol I. V., Maliarchuk N. M. Peculiarities of use of the international experience of the development management of tourism industry in Ukraine. Економічні горизонти. 2017. № 1(2). С. 62–66. Особистий внесок автора полягає у встановлені особливостей впровадження досвіду стратегічного управління туристичними підприємствами провідних європейських країн.

Праці апробованого характеру та які додатково відображають наукові результати дисертації:

 1. Малярчук Н. М. Стратегічні орієнтири розвитку суб’єктів туристичного підприємництва територіальних громад. Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» : матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Тбілісі, 2017). Тбілісі, Грузія. 2017. С. 126–128. 
 2. Малярчук Н. Сучасні тенденції управління туристичною сферою Сучасні проблеми і перспектив економічної динаміки : матеріали VI Української науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 142–144. 
 3. Малярчук Н. М., Бондарук І. С. Теоретичні засади соціальної відповідальності турбізнесу. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : Міжнародна науково-практична конференція. (м. Умань, 9 квітня 2020 р). МОН України, УДПУ імені Павла Тичини. Умань. Україна, 2020. С. 213–215. Особистий внесок автора у виокремленні підходів до трактування поняття «соціальні відповідальність туристичних підприємств».
 4. Малярчук Н. М., Гуменюк А. В. Особливості інноваційної діяльності підприємств агротуризму. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  молодих учених та студентів. (м. Умань, 19-20 листопада 2020 р.). Умань. 2020. С. 51–54. Особистий внесок автора в обґрунтуванні доцільності інновацій у розвитку підприємств агротуризму. 
 5. Малярчук Н. Особливості інноваційної діяльності на підприємствах сільського (зеленого) туризму. «Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку» : Наукова конференція. (Київ, 23 квітня 2021 р.). ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Київ. Україна, 2021. URL : https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view
 6. Malyarchuk N. M. Modern tendencies of management of tourist entrepreneurship.  International Conference on Corporation Management. International Conference on Corporation Management. (Tallinn, December 03–05, 2020). Scientific Center of Innovative Researches. Tallinn. Estonia, 2021. URL : https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/schedConf/presentationsСерпень
Жовтень