Кирилюк Ірина Миколаївна

  • Дата оновлення: 20.02.2020

goO0cCOUL9g

кандидат економічних наук, доцент

irina_kurul@ukr.net

У 1998 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2010 році захистила дисертацію на тему  «Оренда землі в системі аграрних відносин України», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

У 2017 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Туризм» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Сфера наукових інтересів: туризм, планування в туризмі, державне регулювання туристичної діяльності.

Захоплення: подорожі, художня література

Основні публікації:

  1. Кирилюк І. М. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій / І. М. Кирилюк // Україна : аспекти праці. – 2013. – №7. – С. 38-46.
  2. Кирилюк І. М. Інноваційна політика у сфері туризму /І. М. Кирилюк // Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові: матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – С. 43-47.
  3. Кирилюк І. М. Стан та тенденції розвитку туризму в Україні / І. М. Кирилюк // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д.е.н., проф. О.Г. Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 230-233.
  4. Кирилюк І. М. Маркетингове забезпечення в готельній індустрії / І. М. Кирилюк // Розвиток індустрії гостинності в Україні: колективна монографія / за ред. Поворознюк І.М. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 150 c.
  5. Кирилюк І. М. Smart-туризм: новітні технології та виклики сучасності / І. М. Кирилюк, О. В. Литвин // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт., 2019 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – С. 116-119. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10894
  6. Кирилюк І. М. Актуальні проблеми паломництва хасидів до міста Умані / І. М. Кирилюк // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 берез., 2019 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. ‒ С.150-153. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10851
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Листопад