Кірдан Олександр Петрович

 • Дата оновлення: 03.05.2024

DSC_2180

Кірдан Олександр Петрович

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Доктор педагогічних наук, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Міжнародна економіка 
 • Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти 
 • Регіональна економіка 

Сфера наукових досліджень:

Тема кандидатської дисертації: «Відносини колективної власності в трансформаційній економіці», 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (2009 р.)

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2021 р.).

 

Список праць

Монографії

 1. Кірдан О.П. Професійна підготовка майбутніх економістів у системі неперервної освіти: теорія і практика : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019. – 302 с.
 2. Kirdan O.L, Kirdan O.P. Social governance and development of social skills of future specialists: terminological analysis. Science and education for sustainable development: Monograph Katowice: Publishing House of University of Technology Katowice, 2022; part 2.34, 467-473. ISBN 978 – 83 – 963977 – 2 – 0 DOI:10.54264/M005 http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/wydawnic…
 3. Кірдан О.П., Кірдан О.Л. Теоретичні та практичні аспекти формування академічної доброчесності майбутніх фахівців у системі забезпечення якості вищої освіти. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія / за заг. ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон : Олді+, 2022. С.112–124.

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science

 1. Berzhanir І., Berzhanir А., Yashchuk Т., Yevchuk L., & Kirdan O. Monitoring the Efficiency of Financing Higher Education Institutions as a Necessary Requirement for the Implementation of their Competitiveness. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-2 April 2020, Seville, Spain, p. 1211-1215 (Web of Science)
 2. Berzhanir І., Berzhanir А., Yashchuk Т., Yevchuk L., & Kirdan O. Comprehensive Evaluation of the Effectiveness of the Financial Mechanism of Higher Education Institutions in Ukraine. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-2 April 2020, Seville, Spain, p. 4019-4023 (Web of Science).
 3. Kirdan O.L., Pryshchepa S., Savchenko N., Tkachuk M., Kirdan O.P. The theory and practice of higher educational institutions management in Ukraine / Olena Kirdan, Svitlana Pryshchepa, Nataliya Savchenko, Myroslava Tkachuk, Oleksandr Kirdan SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Рroceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 22th -23th, 2020. 408-423 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020 http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.5070 Режим доступу:http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/136/showToc (Web of Science).
 4. Bezliudnyi O., Kirdan O. The state policy of Ukraine in the field of continuous economic education / Oleksandr Bezliudnyi, Oleksandr Kirdan // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Рroceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, 2020. p. 521–531 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.5070 Режим доступу:http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/136/showToc (Web of Science).
 5. Zhytomyrska, T., Diachenko, S., Kirdan, O., Polishchuk, O., Ivanchenko, N., & Bezuhla, Z. (2021). Information management and means of computerization as a technology of management activity (Gestão da informação e meios de informatização como tecnologia da atividade de gestão)Laplage Em Revista7(3B), pp. 636–644. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173B1607p.636-644 (Web of Science).
 6. Kovalenko Y., Kirdan O., Krivonos A., Dobrovolska O., Gutsul T., Hromov S. (2021) Assessment Of The Place And Role Of Personnel Management In The General Management System Of The Organization. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY. Vol. 21. No. 11 pp. 271-275 https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.11.37(Web of Science).
 7. Світовий О., Кірдан О., Гечбая Б. Організаційно-економічні основи формування доданої вартості у виробництві зерна. Економіка сільського господарства та ресурсів: Міжнародний науковий електронний журнал , 2022, 8 (3), 200-223. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.10 (Scopus) https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85138361586&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=55ef3bf9f1b6efb298d949223233be6c&sot=aff&sdt=a&sl=65&s=AF-ID%28%22Pavlo+Tychyna+Uman+State+Pedagogical+University%22+60104063%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
 8. Pasieka S., Kirdan O., Braslavska O., Kosmidailo I., Oliinyk O., Povorozniuk I., & Drobotova M. The economic role of tourism in European Countries’ sustainable development. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2022, 44(3), pp. 323–337. https://doi.org/10.15544/mts.2022.33 (Web of Science) (WOSUID: WOS:000870109200009)

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Kirdan O. Human capital: essence, analysis, development.  Knowledge, Education, Law, Management 2022 № 3 (47)/ P. 131-136. DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2022.3.22
 2. Кірдан О.П., Кірдан О.Л. Андрагогічний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти: традиції і тенденції розвитку. Modern engineering and innovative technologies Issue 22. Part 2. Р. 72-79. DOI: 10.30890/2567-5273.2022-22-02-042 URL: http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit22-02-042

Статті у фахових виданнях України

  1. Кірдан О. П. Організаційно-регулятивні та економічні передумови формування соціально-економічних відносин між групами інтересів в агропромисловому виробництві. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №3(2). С. 18–21. https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9874
  2. Кірдан О. П. Політика імпортозаміщення як складник державного регулювання продовольчої безпеки України. Науковий журнал «Економічні горизонти». 2018. №2(5). С. 87–91. http://eh.udpu.edu.ua/article/view/140679
  3. Кірдан О. П. Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. 2018. №5. С. 65–70. dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3982
  4. Кірдан О. П. Періодизація розвитку професійної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти України. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах. 2018. № 60-61. С. 47–52. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/61/part_2/16.pdf 
  5. Бержанір І. А., Кірдан О. П., Станіславчук Н. О. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства. Науковий журнал «Економічні горизонти». 2018. № 4(7). C. 48–56. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(7).2018.161721 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/161721
  6. Кірдан О. П. Організаційно-методичні основи професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2019. № 2. С. 127–132. DOI: https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-РР-2-127-132
  7. Кірдан О. П. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 1. 2019. С. 50–55. DOI: https://doi.org10.31499/2706-6258.1.2019.178124 
  8. Кірдан О. П. Результати дослідження стану професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2. С. 59–66. https://doi.org/10.31499/2706-6258.2.2019.178462 http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/178462 
  9. Кірдан О. П. Якість професійної підготовки майбутніх економістів у контексті акредитації освітніх програм та розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 70 : 2019. С. 122–126. DOI: https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-70.30
  10. Кірдан О. П. Практико-орієнтоване навчання в професійній підготовці майбутніх економістів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки. 2020. № 4 (408). С. 76–83. 
  11. Кірдан О. П. Наукові принципи реалізації моделі професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2020. Вип. 1 (21), ч. 2. С. 89–96. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.1(21).2020.210227 http://psv.udpu.edu.ua/article/view/210227
  12. Кірдан О.П. Самостійна та наукова робота студентів як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Інноваційна педагогіка. Вип. 23. Т.1. 2020. С. 128–132. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/23-1.28
  13. Kirdan O. P., Harnyk O. A., Berzhanir A. L. System arrangement of labor motivation and methodological approaches to the comprehensive assessment during the stage of innovative changes. Економічні горизонти. 2020. № 1(12). С. 33–42 DOI: 10.31499/2616-5236.1(12).2020.212853 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/212853
  14. Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Формування soft skills здобувачів вищої освіти в освітньому процесі закладу вищої освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ВПЦ Візаві, 2021. 2 (6), С. 152–160.  DOI: https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(6).2021.248144; URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/248144
  15. Кірдан О.П. Кірдан О.Л. Педагогіка гідності – педагогіка майбутнього. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») : журнал. 2021. № 5(5). С. 386–396. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5(5)-386-396 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/30/54
  16. Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Педагогічна складова освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 4 (137), Одеса, 2021. С. 68–74. https://doi.org/10.24195/2617-6688-2021-4-9. URL: https://nv.pdpu.edu.ua/Magazin
  17. Кірдан О.П. Формування екологічної культури майбутніх фахівців в освітньому процесі закладу вищої освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2022, Вип. 1 (25), С. 26–31. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.1.2022.258466 URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/258466
  18. Кірдан О.П. Цифрова трансформація економіки України: теоретичні аспекти. Збірник льотної академії. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право: збірник наукових праць / Гол. ред. М. С. Письменна. Київ: «Центр учбової літератури», 2022. Вип. 6. С.13-29. DOI 10.33251/2707-8620-2022-6-13-19
  19. Кірдан, О. П. (2022). Сучасні напрями економіки: сутність та перспективи розвитку. Економічні горизонти, (2(20), 62–74. https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(20).2022.263287
  20. Кірдан, О. Л., & Кірдан, О. П. (2022). Формування доброчесності майбутніх фахівців як складник державної освітньої політики. Економічні горизонти, (2(20), 75–82. https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(20).2022.263301
  21. Кірдан О.П. Неперервна освіта як умова формування людського капіталу в інноваційній економіці Збірник льотної академії. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право: збірник наукових праць / Гол. ред. М. С. Письменна. Київ: «Центр учбової літератури», 2022. Вип. 7 С. 22-28. DOI 10.33251/2707-8620-2022-7-22-28
  22. Кірдан О.П., Кірдан О.Л. Ретродосвід управління фінансовою діяльністю закладів вищої освіти України та соціальної підтримки студентів Соціальна робота та соціальна освіта. 2022. Вип. 2 (9). С. 15-25. DOI: https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267058 URL: http://srso.udpu.edu.ua/issue/view/15716.
  23. Кірдан О.Л., Кірдан О.П. Механізми забезпечення якості та ефективності освітньої діяльності в університетах України у контексті євроінтеграції. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Спецвипуск Євроінтеграція. Ч.1., с. 145-149. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.spec.1.27 http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/spec_2022/part_1/27.pdf     

 

Навчальні посібники

 1. Методика викладання у вищій школі: навчально-методичний посібник [уклад. О. Л. Кірдан, О. П. Кірдан]. Умань: Візаві, 2021. – 198 с.
 2. Управління міжнародним бізнесом : навч. посіб. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: О. Л. Богашко, О. П. Кірдан, С. М. Подзігун. – Умань : Візаві, 2021. – 200 с.

 

Стажування, підвищення кваліфікації

У 2021 р. пройшов наукове закордонне стажування «New and innovative teaching methods» (з 13 вересня по 12 жовтня) у Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow (Республіка Польща) в обсязі 120 годин (4 кредити ECTS) і отримав сертифікат NR2823/MSAP/2021.

У 2021 р. пройшов навчання і отримав сертифікат, який підтверджує стандарт Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego на рівні В2 (№ KW-004/0921). 

У період 01.04.2022 – 29.04.2022 р. підвищував кваліфікацію в Уманському державному педагогічному університеті за напрямом «Інноваційні технології у професійній діяльності викладача»  (сертифікат (ПК № 02125639/000862-2, 180 год. (6 кредитів ECTS)).

У 2022 р. пройшов навчання та отримав сертифікат, який підтверджує стандарт Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) на рівні В2 (№ 22111074581). 

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю

 • Член професійних об`єднань за спеціальністю:
 • Член Міжнародної асоціації сучасної освіти, науки та культури. Посвідчення члена ГО Міжнародної асоціації сучасної освіти, науки та культури № 0047. Дійсне до 31 грудня 2024 р.
 • Член редколегії журналу «Економічні горизонти», внесеного до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б).

Етапи професійного зростання:

 • 1997–2008 – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (асистент, викладач кафедри);
 • 2009 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
 • 2010 – отримання вченого звання доцента кафедри економічної теорії та маркетингу;
 • 2011–2015 – доцент кафедри економічної теорії та права;
 • 2021 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук;
 • 2022 – отримання вченого звання професора кафедри економіки та соціально-поведінкових наук;
 • 2016 – до теперішнього часу – УДПУ імені Павла Тичини:
 • завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук;
 • керівник кафедральної теми «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України» (номер державної реєстрації 0111U007535).

Контакти викладача (електронна пошта)

kirdan.o@udpu.edu.ua

Наукові профілі:

ORCID: https//orcid.org/0000-0003-2667-6589

ResearcherID: AAY-9015-2021  

Scopus Author ID: 57897686900

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Травень
Липень