Кірдан Олександр Петрович

  • Дата оновлення: 20.02.2020

DSC_2180

Кірдан Олександр Петрович

 завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

 kirdan_alex@ukr.net

У 1999 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2009 році захистив дисертацію на тему «Відносини власності в трансформаційній економіці», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. У 2011 році отримав атестат доцента.

Сфера наукових інтересів: економічна теорія, відносини власності, становлення і розвиток агропромислового сектора економіки України.

Захоплення: наукова та художня література.

Основні публікації:

  1. Кірдан О. П. Організаційно-регулятивні та економічні передумови формування соціально-економічних відносин між групами інтересів в агропромисловому виробництві / О.П. Кірдан. – Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – №3(2). – С. 18-21.
  2. Кірдан О.П. Політика імпортозаміщення як складник державного регулювання продовольчої безпеки України / О.П. Кірдан // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2018. – № 2(5). – С. 87–91.
  3. Кірдан О. П. Особливості формування аграрного сектора економіки в процесі трансформації національної моделі господарства / О. П. Кірдан // Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку : колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017 р. – С. 17–22.
  4. Кірдан О. П. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів у країнах Європейського Союзу: педагогічні рефлексії українських дослідників. Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука» / ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В. В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019. Вип. 1 (26). С. 110–116. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10815/1/kirdan_stattya.pdf

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Жовтень
Грудень