Кірдан Олександр Петрович

  • Дата оновлення: 05.04.2018

DSC_2180

Кірдан Олександр Петрович

 завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

 kirdan_alex@ukr.net

У 1999 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2009 році захистив дисертацію на тему «Відносини власності в трансформаційній економіці», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. У 2011 році отримав атестат доцента.

Сфера наукових інтересів: економічна теорія, відносини власності, становлення і розвиток агропромислового сектора економіки України.

Захоплення: наукова та художня література.

Основні публікації:

  1. Кірдан О. П. Особливості забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості учасників аграрного ринку / О. П. Кірдан // Економічний вісник університету : Збірник наукових праць учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – 2015. – Випуск 25/1. – С. 7-10.
  2. Кірдан О. П. Наукові засади прийняття рішень у аграрній політиці для досягнення добробуту суспільства / О. П. Кірдан // Детермінанти інноваційного розвитку соціально-економічних систем : монографія / за заг. ред. д.е.н, проф. Храпкіної В.В.; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Вінниця: ПП «ТД Едельвей і К», 2017. – С. 46–54.
  3. Кірдан О. П. Особливості формування аграрного сектора економіки в процесі трансформації національної моделі господарства / О. П. Кірдан // Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку : колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017 р. – С. 17–22.

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад