Гвоздєй Наталія Іванівна

  • Дата оновлення: 19.02.2020

Гвоздєй  Наталія Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

gvozdej@ukr.net

У 2002 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2010 році захистила дисертацію на тему «Фінансове планування в сільськогосподарських підприємствах», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У грудні 2018 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 Сфера наукових інтересів: фінанси, бюджет, оподаткування, бюджетна політика, фінансове планування.

Захоплення: подорожі

Основні публікації:

  1. Гвоздей Н. І., Колотуха С. М., Рибчак О. С. Аспекти підвищення ефективності використання оборотних активів в сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Ч.2: Економічні науки. 2019. Вип. 94.  С.142-150. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11475
  2. Semenda D. К., Semenda О.V, Gvozdej N.I. Analysis of tax environment of business in agrarian sector of economy of Financial and credit activity-problems of theory and practice. Tom: 2. № 25. 2018 – С.148-156.  (Web of Science);
  3. Гвоздєй Н.І. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства//Збірник наукових праць Економічний аналіз. Тернопіль., 2018.-Т.28.-№1.- С.216-222.;
  4. Bechko P., Kolotukha S., Bechko V., Borovyk P., Gvozdej N. Tax Regulation of Activity of Agricultural Commodity Producers in Ukraine Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019. Granada, Spain.- С.7445-7454. (Scopus,Web of Science)
  5. Гвоздєй Н.І. Аспекти підвищення ефективності використання оборотних активів в сільськогосподарських підприємствах // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/Редкол.: О.О.Непочатенко (від. ред..) та інш. Умань.: Видавець «Сочінський М.М.,» 2019. Вип.94. Ч.2: Економічні науки. 204с. С.176-190. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11475

 

Квітень
Червень