Джога Ольга Валентинівна

  • Дата оновлення: 03.05.2024

Джога Ольга Валентинівна

доктор філософії, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

o.djoga@udpu.edu.ua

У 1998 році закінчила Український державний університет харчових технологій та отримала диплом за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», здобула кваліфікацію інженера-технолога.

У 2014 році закінчила Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

У 2022 році захистила дисертацію на тему:  «Виробничо-технологічна підготовка бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти», присвоєно науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю: «011 Освітні, педагогічні науки».

Сфера наукових інтересів: індустрія гостинності, харчові технології. 

Захоплення: кондитерське мистецтво.

 

Основні публікації

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

Povorozniuk I., Dzhoha O., Neshchadym L., Kyryliuk I, Tymchuk S,  Blahopoluchna A. The influence of globalization processes on the development of the restaurant business of Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 45 No. 2 (2023) Р. 183-192 (Web of Science). URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/4786

 

Статті у зарубіжних виданнях:

Dzhoha O., Blahopoluchna A. Improving the technology of manufacturing tarts for restaurant establishments. Sciences of Europe # 117, (2023) PP. 69-72 URL: https://www.calameo.com/read/00484735669e2644bb3a2

Джога О. В. Анализ состояния производственно-технологической подготовки бакалавров области пищевых технологий в педагогических высших учебных заведениях. (Jurnalul Umanitar Modern) Modern Humanitarian Journal. Republica Moldova, 2020. Vol.3. № 4(6). С. 5–8.

Dzhoha O. Basic and Semantic Nature of Food Science Bachelor’s Production and Technological Training in Pedagogical Institutions of Higher Education. (Сутність та змістова характеристика виробничо-технологічної підготовки бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти) Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IX (96), Issue: 245, 2021. Р. 23–25.

 

Статті у фахових виданнях України:

Благополучна, А., Кирилюк, І., Джога, О., Литвин, О.. Застосування технології blockchain в індустрії гостинності. Економічні горизонти. Умань. 2022. № 4(22). С. 43–50. URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267017

Джога О. В. Особливості викладання дисципліни «Устаткування готельно-ресторанного господарства»: змістовий аспектНаукові інновації та передові технології. Сер. Педагогіка. 2023. № 2(16). С. 284-296. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/view/119

Джога О.В., Благополучна А. Г. Використання цукрозамінників у технології виробництва кексів. Актуальні питання у сучасній науці. Сер. Економіка. 2023. № 2(8). С. 34-44. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/3686

Джога О.В., Нещадим Л.М. Оптимізація роботи холодильного устаткування готельно-ресторанних господарств в умовах енергетичної кризи. Наука і техніка сьогодні. Сер.Економіка.2023. № 2(16). С. 83-93. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/issue/view/123

Джога О. В. Стан розробленості проблеми підготовки бакалаврів галузі харчових технологій в педагогічних закладах вищої освіти до виробничо-технологічної діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2019. Вип. 3. С. 60–68.

Джога О. В. Обґрунтування кваліфікації бакалаврів галузі харчових технологій через функції діяльності на місцях працевлаштування. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2019. Вип. 4. С. 42–54.

Джога О. В. Удосконалення виробничо-технологічної підготовки бакалаврів у галузі харчових технологій як виклик сьогодення. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. К.: Вид-во НПУ
 ім. М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 147. C. 55–64.

Джога О.В. Критерії, показники та рівні виробничо-технологічної готовності бакалаврів галузі харчових технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2021. № 1 (48). С.116–121.

            

Колективні монографії:

Джога О. В. Основні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства. Індустрія туризму й гостинності: сучасні виклики та перспективи : кол. моногр./ [І. М. Поворознюк., М. Кирилюк [та ін.] ; за ред. І. М. Поворознюк ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві. 2022. С.70-82. 

https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14814

 

Навчальні посібники

Джога О. В. Технологія виробництва продукції громадського харчування: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів. Умань: Візаві, 2021. 180 с.

Джога О. В. Організація та обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів. Умань: Візаві, 2021. 150 с.

Виробниче навчання: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи здобувачів спец. 015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка с/г продукції та харчові технології)» / Ю. В. Гвоздецька, О. В. Джога, С. І. Ткачук, І. А. Філімонова. Умань: Візаві, 2021. 676 с.

 

Дисертаційне дослідження:

Джога О.В. Виробничо-технологічна підготовка бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти: дис. … д – ра філософії : 011 : захищена 23.12.21 / Джога Ольга Валентинівна. – Умань, 2021. – 305 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-211.

 

 

Травень
Липень