Демченко Тетяна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 20.12.2021

Демченко Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

tetyana.demchenko@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (диплом магістра).

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі підприємств фармацевтичної галузі», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

 За час роботи неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації. Є сертифікованим фахівцем за категорією “1С Професіонал”. Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері застосування сучасних комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку.

З 2017 року займаю посаду професора кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік, інформаційні технології в бухгалтерському обліку, прогнозування і моделювання діяльності акціонерних товариств в Україні.

Захоплення: шахи.

Основні публікації:

  1. Демченко Т.А., Слатвінський М.А., Чирва О.Г. Особливості організації обліку інноваційної діяльності підприємств. Вчені записки Таврійського нац. ун-ту. Видавничий дім «Гельветика», 2020. Том 31(70). №3, 2020. С 128 – 132. (стаття у фаховому виданні категорії Б, Index Copernicus) URL: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-56
  2. Чирва О.Г., ДемченкоТ.А. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2») : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. 217 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла Тичини, протокол № 13 від 23.04. 2019 р.) URL:http://dspace.udpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10502
  3. Демченко Т. А., Чирва О. Г. Перспективи навчання майбутніх фахівців з обліку та оподаткування з використанням сучасних комп’ютерних програм. Газета «Все про бухгалтерський облік».Електронний додаток до № 54 за 12 червня 2019р. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11372
  4. Chyrva O.H., A., Chvertko L. A., Chyrva H. M. Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises control Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2017. №2(23). С. 258 – 265. (Web of Science) URL: http://fkd.org.ua/article/view/109069/117719
  5. Демченко Т. А. Необхідність реформування системи оподаткування в Україні. Фінансово-аналітичне забезпечення розвитку економіки України: колективна монографія / за ред. М. А. Слатвінського. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. С.136–153.
  6. Чирва О.Г., Демченко Т.А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Умань: Візаві, 2017. – 200с.

Scopus

ORCID

Publons

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий