Барвінок Наталія Володимирівна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

викладач

barvinok.n@udpu.edu.ua

У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію географа, викладача географії.

У 2020 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала вищу освіту за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та здобула кваліфікацію магістр фінансів, банківської справи та страхування.

Сфера наукових інтересів: туризм, управління в сфері туризму.

Захоплення: подорожі, активний туризм, екотуризм.

 

Посібники

Організація анімаційної діяльності у закладах індустрії гостинності: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад.: Н. В. Барвінок, М. В. Барвінок, О. В. Литвин. Умань: Візаві, 2023. 218 с.

 

Розділи в колективних монографіях

 1. Барвінок Н. В. Інноваційні підходи маркетингу в просуванні туристичного продукту. Інноваційний розвиток туризму та індустрії гостинності: проблеми й перспективи: колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань: Візаві, 2022. С. 44-76.
 2. Барвінок Н. В., Барвінок М. В. Вплив російсько-української війни на туризм в Україні та перспективи його розвитку в майбутньому. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. С. 24-32. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-4
 3. Барвінок Н. В. Глобальні безпекові фактори та їх вплив на розвиток туристичної індустрії. Індустрія туризму й гостинності: сучасні виклики та перспективи : кол. моногр./ за ред. І. М. Поворознюк. Умань : Візаві, 2022. С. 133-154.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Барвінок Н. В. Роль інноваційних інструментів інтернет-маркетингу у просуванні туристичного продукту. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип. 17. Т. 2. С. 211-226. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.17.211-226
 2. Барвінок Н. В. Вплив пандемії, спричиненої COVID-19, на діяльність туристичної індустрії в Україні. Соціальна економіка. 2021. №62. С. 7-19. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-01
 3. Барвінок Н. В., Барвінок М. В. Сутність та значення ключових та професійних компетентностей персоналу туристичних підприємств. Економічні горизонти. 2021. №3-4 (18). С. 111-123. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3-4(18).2021.255748
 4. Барвінок Н. В. Перспективи розвитку воєнного туризму на території України після закінчення російсько-української війни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. Т. 2. С. 206-217. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.18.206-217.
 5. Барвінок Н. В. Особливості та значення управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства. Економічні горизонти. 2022. №3(21). С. 21-31. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236
 6. Барвінок Н. В. Етнотуризм як чинник соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в повоєнний період. Соціальна економіка. 2022. №63. С. 5-17. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2022-63-01
 7. Браславська О. В., Барвінок Н. В. Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії при вивченні дисциплін фундаментальної підготовки. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. 2021. Вип. 1(5). С. 6-15. DOI: https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(5).2021.234755

 

Статті в закордонних виданнях

 1. Барвінок Н. Вплив глобальних безпекових факторів на розвиток міжнародного туризму в Україні. Věda a perspektivy. 2022. № 4(11). С. 139-151. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-4(11)-139-151
 2. Blahopoluchna A., Liakhovska N., Povorozniuk I., Barvinok N. Haccp system in the restaurant industry. Sciences of Europe. 2022. №91. С. 76-80. 

 

Статті в інших виданнях України

 1. Барвінок Н. В. Значення шкільного географічного краєзнавства у вивченні географії в школі. Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничо-географічного факультету. Умань, 2021. С. 125-128.
 2. Барвінок Н. В., Барвінок М. В. Організація сільського зеленого туризму в умовах пандемії COVID-19. Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру. Умань, 2021. С.15-20.
 3. Барвінок Н. В. Картографічна компетентність як компонент професійної компетентності майбутнього вчителя географії. Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. Умань, 2020. Вип. 23. С. 124-129.

 

Тези доповідей

Тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Барвінок Н. В. Картографічний метод дослідження як один з методів наукових досліджень. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро 4-5 лютого 2021 року). Дніпро, Україна: «Інформаційно-аналітичне агенство», 2021. С. 193-195.
 2. Барвінок Н. В. Особливості туризму як галузі управління. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агенство», 2021. С. 171-175.
 3. Барвінок. Н. В. Барвінок М. В. Значення інформаційних технологій в організації туристичної діяльності. Сучасний рух науки: тези доп. XIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 жовтня 2021 р. Дніпро, Україна, 2021. С. 67-70.
 4. Барвінок Н. В., Барвінок М. В. Управління персоналом як один з важливих напрямів в туристичному бізнесі. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18 жовтня 2021 р., м. Черкаси). Черкаси : Вид-ць Юлія Чабаненко, 2021. С. 71-74.
 5. Барвінок Н. В. Туристична карта як рекламний засіб в туризмі. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізаці: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (31 січня 2021 р., м. Переяслав). Переяслав, 2022. С. 29-31. 
 6. Барвінок Н. В. Роль реклами в інтернеті для просування туристичних послуг та туристичних товарів. Socially Competent Corporate Governance in Behavioral Economics: The collection of scientific papers presents abstracts at the International Scientific and Practical Conference, November 24-25, 2021. Podhájska, 2021. С. 10-11.
 7. Барвінок Н. Вплив війни на розвиток міжнародного туризму в Україні. Проблеми раціонального використання соціальноекономічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД» (м. Луцьк, 01 травня 2022 року). Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. С. 6-9.
 8. Барвінок Н. Компетентність спілкування іноземними мовами як компонент професійних компетентностей персоналу галузі туризму. Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р. Чернівці: Технодрук, 2022. С. 291-294.
 9. Барвінок Н. Управління якістю турпродукту як захід маркетингової товарної політики. Якість та безпечність товарів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. С. 163-165. 
 10. Барвінок Н. В., Барвінок М. В. Роль інноваційних технологій маркетингу в туристичній індустрії. Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції, 17 березня 2022 року. Київ: Інтерсервіс, 2022. С. 68-73.
 11. Барвінок Н. В. Ключові компетентності персоналу як складова маркетингу туристичного підприємства. Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей І-ої міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2022 р.). Київ: НУБіП України. 2022. С. 259-262.
 12. Барвінок Н. В. Тенденції розвитку туристичної індустрії під впливом глобальних безпекових факторів. Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 листопада 2022 р. Харків, 2022. С. 436-438.
 13. Барвінок Н. В. Воєнний туризм як сучасний напрям розвитку туризму в Україні. Війна та туризм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 листопада 2022 р.). К.:ТОВ «Геопринт», 2022. С. 243-246.
 14. Барвінок Н. В. Вплив соціогуманітарної сфери на демографічну ситуацію в Україні. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 16 жовтня 2020 року). Київ: «Інформаційно-аналітичне агенство», 2020. С. 324-327.

Тези доповідей на всеукраїнських конференціях;

 1. Барвінок Н. В. Безпека туристів під час подорожей як важливий чинник організації туризму. Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції, м. Миколаїв, 24 листопада 2021 р. Миколаїв: МНАУ, 2021. С. 86-90. 
 2. Барвінок Н. В. Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динамки: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 18 листопада 2021 р. Умань. ВПЦ «Візаві» 2021. С. 576-580. 
 3. Барвінок Н. В. Перспективи розвитку туристичної сфери України після війни. Наука. Освіта. Молодь: матеріали XV Всеукр. наук. конф. Студентів та молодих науковців (Умань, 25 травня 2022 р.): у 2-х ч, Умань: Візаві, 2022. Ч. 1. С. 21-24.
 4. Барвінок Н. В. Цифрова компетентність фахівців сфери туризму як важливий чинник конкурентоспроможності туристичного підприємства. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: збірник тез доповідей IV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції молодих учених (м. Харків, 11-12 травня 2022 року). Харків, 2022. С. 99-102.
 5. Барвінок Н. В. Особливості та значення маркетингової діяльності туристичного підприємства. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 27 жовтня 2022 р. Полтава, 2022. С. 1087-1089. 
 6. Барвінок. Н. В. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Гайворонської ОТГ. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.). Умань: Візаві, 2022. С. 205-211.
 7. Барвінок Н. В. Екологічне картографування як важливий чинник розвитку картографії в Україні. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Умань 27 листопада 2020 року). Умань: 2020. С. 8-14.
 8. Браславська О. В. Барвінок Н. В. Репрезентативність рекреаційних ресурсів міста Гайворона. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської міської територіальної громади: (проводиться в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest»): Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Гайворон, 21 трав. 2021 р.), Умань: Візаві, 2021. С. 36-40.
 9. Барвінок Н. В. Кравченко А. О. Роль ойконімів у туристичному краєзнавстві Гайворонщини. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської міської територіальної громади: (проводиться в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest»): Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Гайворон, 21 трав. 2021 р.), Умань: Візаві, 2021. С. 8-12.

 Травень
Липень