Науково-дослідна лабораторія Регіональної економіки і туризму

 • Дата оновлення: 09.10.2018

Завідувач Науково-дослідної лабораторії регіональної економіки і туризму, к.е.н., доцент Стойка Віталій Олександрович

DSC_0114

Науково-дослідна лабораторія регіональної економіки і туризму функціонує на громадських засадах.

Лабораторія створена з метою дослідження та розробки інноваційних наукових ідей у різних сферах та галузях економіки, організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень (розробок), у тому числі з залученням до науково-дослідних робіт студентів, аспірантів, здобувачів, організація їх пошукової діяльності, впровадження результатів наукових досліджень та розробок у виробництво, участі у формуванні та реалізації державних програм і стратегій соціально-економічного розвитку країни, сприяння ефективному розвитку економіки загалом.

Наукова, педагогічна та громадська діяльність Науково-дослідної лабораторії регіональної економіки і туризму здійснюється згідно планів роботи, затверджених Вченою радою університету.

Основними завданнями наукової роботи лабораторії є:

– проведення пошукових, науково-дослідницьких робіт з актуальних питань розвитку регіональної економіки України і, зокрема, туристичної галузі;

– забезпечення якості підготовки фахівців у галузі економіки, фінансів, туризму та готельно-ресторанної справи;

– висвітлення наукової та науково-організаційної діяльності лабораторії у засобах інформації, через видання поліграфічної та електронної продукції;

– організацію та проведення наукових конференцій, інших заходів з науковими, громадськими та благодійними фондами тощо;

– сприяння створенню наукових студентських гуртків, проблемних груп тощо, діючих у межах Статуту університету і напрямів роботи лабораторії;

– забезпечення взаємозв’язку у роботі вчених лабораторії та адміністративних і громадських організацій м. Умані та Черкаського регіону.

Вся діяльність лабораторії націлена на досягнення нових наукових результатів та отримання позитивного господарського ефекту.

До штатного розпису лабораторії входять: завідувач (кандидат економічних наук, доцент), головний науковий співробітник (доктор економічних наук, доцент), старші наукові співробітники (доктори або кандидати наук), молодші наукові співробітники (кандидати наук або аспіранти).

Основні напрямки роботи:

– аналіз економічного і соціального стану регіону та визначення пріоритетів і перспектив його розвитку;

– дослідження інноваційних засад соціально-економічного розвитку малих та середніх міст;

– визначення шляхів оптимізації енергоємності національної економіки за рахунок використання альтернативних джерел енергії.

 

Керівник: к.е.н., доцент Стойка В.О.

Науково-дослідна лабораторія «Регіональної економіки і туризму» здійснює свою діяльність з метою залучення професорсько-викладацького складу, докторів, аспірантів, студентів університету, що займаються проблемами згідно  наукових планів, які розробляються на базі лабораторії.

У своїй діяльності лабораторія керується постановами Уряду і Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Положенням про державний вищий навчальний заклад України», рішенням вченої ради і ректорату університету, Статутом університету.

Напрями наукової діяльності:

 1. Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі України.
 2. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності галузей національної економіки.
 3. Проблеми та перспективи використання альтернативних джерел енергії в Україні.
 4. Особливості функціонування підприємств готельно-ресторанної сфери у малих та середніх містах.
 5. Основні напрями оптимізації енергоємності національної економіки за рахунок використання альтернативних джерел енергії.

Склад (якісний склад: доктори, кандидати, викладачі, аспіранти, студенти):

 • доктори наук – 2:
 1. Савченко В. Ф., д.е.н., професор, Заслужений економіст України;
 2. Курмаєв П. Ю., д.е.н., професор;
 • кандидати наук – 4:
 1. Кірдан О. П., к.е.н., доцент;
 2. Поворознюк І. М., к.е.н., доцент;
 3. Стойка В. О., к.е.н., доцент;
 4. Гарник О. А., к.е.н., доцент;
 • викладачі – 2:
 1. Підлісний Є. В., викладач;
 2. Литвин О. В., викладач;
 • аспіранти – 1:
 1. Козлянченко О. М.
 • студенти – 5
 1. Верещак Д.;
 2. Ящук А.;
 3. Тютя М.;
 4. Овчарук О.;
 5. Леонтьєва О.

Науковцями лабораторії проводиться робота над розробкою науково-дослідної теми «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України».

Строки виконання: з 01.01.2016 р. по 31.12.2020 р.

Науково-дослідна робота спрямована на обґрунтування та розробку базових положень формування конкурентоспроможної національної економіки інноваційного типу.

Виконавцями НДР згідно затвердженої тематики досліджень протягом 2017 року: подано до друку 1 колективну монографію, 2 навчальних посібники; опубліковано 6 наукові статті та 4 статті подано до друку у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних; опубліковано 4 наукові статті та 7 статей подано до друку у інших наукових виданнях; отримано 1 свідоцтво авторського права України.

За звітний період відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Тема дослідження: «Антикризове регулювання сільськогосподарського машинобудування в Україні». Здобувач: Козлянченко О.М. Науковий керівник: Заслужений економіст України, д.е.н., професор Савченко В.Ф.

Членами науково-дослідної лабораторії організовано роботу 8 науково-методичних семінарів.

Найвагоміші результати проведеної роботи за звітний рік (випуск друкованої продукції, зв’язки з науковими та навчальними закладами).

На базі лабораторії створено науковий гурток «Проблеми та перспективи розвитку економіки країн світу» у роботі якого активно приймають участь студенти НН інституту економіки та бізнес-освіти.

Окремі студенти працюють над дослідженнями, які є актуальними на сучасному етапі розвитку світового господарства:

 1. Верещак Д. – тема дослідження: «Економічна безпека підприємства як фактор впливу на підвищення конкурентоспроможності»;
 2. Ящук А. – тема дослідження: «Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні».
 3. Тютя М. – тема дослідження: «Теоретичні основи виникнення та наслідки гіперінфляції».
 4. Овчарук О. – тема дослідження: «Окремі аспекти функціонування ринку праці».
 5. Леонтьєва О. – тема дослідження: «Становлення ринкової економіки в Україні».

Апробація наукових досліджень студентів здійснюється у формі доповідей на конференціях і науково-методичних семінарах.

 

Протягом року науковцями лабораторії були подані до друку та видані такі наукові публікації:

Навчальні посібники

 1. Гарник О. А. Економіка підприємства: навчальний посібник / укл. О. А. Гарник. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 242 с.
 2. Стойка В. О. Економічна теорія : навчальний посібник / В. О. Стойка, С. О. Стойка. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017 р. – 160 с.

 

Статті в виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Гарник О. А. Особливості формування системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки: регіональний рівень [Електронний ресурс] / О. А. Гарник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №18 – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
 2. Чирва Г. М. Державні програми соціально економічного розвитку України (1991-2014 рр.) – відсутність механізму управління, методів аналізу та оцінки / Г. М. Чирва, П. С. Петренко // Економічний аналіз. – № 2017. – Том 27. – № 3. – С. 71–81.

Статті у інших наукових виданнях

 1. Гарник О. А. Зарубіжний досвід застосування системи мотивації праці в умовах сучасної інноваційної динаміки  / О. А. Гарник // Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України : колективна монографія / за ред. О. П. Кірдана. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 121-135.
 2. Гарник О. А. Сутність інноваційного розвитку в умовах економічної конкуренції. / О. А. Гарник, У. Починок // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1, Ч. ІІ. – С. 159-164.
 3. Harnyk, O. A. Innovative approaches to the formation of a labor motivation system at micro, meso- and macro levels / O. A. Harnyk // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. – № 2(3). – С. 31-37.
 4. Гарник О.А. Сучасні тенденції та протиріччя у формуванні системи мотивації праці на етапі інноваційних змін в Україні / О. А. Гарник // Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України : колективна монографія / за ред. О. П. Кірдана. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 108–121.
 5. Кірдан О. П. Історіографічний аналіз дослідження проблеми прийняття управлінських рішень / О. П. Кірдан // Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України : колективна монографія / за ред. О. П. Кірдана. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 15–25.
 6. Кірдан О. П. Наукові засади прийняття рішень у аграрній політиці для досягнення добробуту суспільства / О. П. Кірдан // Детермінанти інноваційного розвитку соціально-економічних систем : монографія / за заг. ред. д.е.н, проф. Храпкіної В.В.; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Вінниця: ПП «ТД Едельвей і К», 2017. – С. 46-54.
 7. Кірдан О. П. Особливості формування аграрного сектора економіки в процесі трансформації національної моделі господарства / О. П. Кірдан // Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та проблеми розвитку : колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017 р. – С. 17–22.
 8. Козлянченко О. М. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності галузі машинобудування для АПК / В.Ф. Савченко, О. М. Козлянченко // Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки: [колективна монографія] / під. ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 220 с. − С. 69-77.
 9. Козлянченко О. М. Теоретичні і практичні основи рівня конкурентоспроможності галузі сільськогосподарського машинобудування / В.Ф. Савченко, О. М. Козлянченко // Євроінтеграційний вектор України: спрямування соціально-економічного розвитку: [монографія кафедри економічної теорії] / за заг. ред. Савченка В.Ф., Шестаковської Т.Л. – ЧНТУ. – 2017 р. – 352 с. – С. 56-74.
 10. Мельник В. В. Визначення проблем запровадження та становлення державної інноваційної політики в Україні / В. В. Мельник // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. – № 2(3). – С. 13-17.
 11. Мельник В. В. Характеристика проблем стимулювання державної підтримки конкурентоспроможності підприємств в Україні / В. В. Мельник // Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України : колективна монографія / за ред. О. П. Кірдана. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 25–42.
 12. Стойка В. О. Окремі аспекти здійснення державного фінансового контролю в Україні / В. О. Стойка, С. О. Стойка // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. – № 2 (3). – С. 60-65.
 13. Стойка В. О. Розвиток альтернативних джерел енергії – рушійна сила інноваційного розвитку країни / В. О. Стойка, С. О. Стойка // Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України : колективна монографія / за ред. О. П. Кірдана. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 96-108.

 

Охоронні документи

 1. Стойка В. О. Організаційно-економічні основи активізації енергоощадних технологій у закладах освіти: Свідоцтво про реєстрацію авторського права України.

 

Зміст роботи, виконаної у 2017 р.

В межах напрямів роботи науково-дослідної лабораторії доц. Кірдан О.П. брав участь у комплексному науковому міжнародному проекті «Детермінанти інноваційного розвитку соціально-економічних систем» в частині розробки розділу «Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку соціально-економічних систем».

Досліджено теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку соціально-економічних систем. Обгрунтовано наукові засади прийняття рішень у аграрній політиці для досягнення добробуту суспільства.

Членами науково-дослідної лабораторії протягом звітного періоду отримано наукові результати:

– розглянуто основні результати діяльності АПК України, проаналізовано ряд негативних тенденцій, які перешкоджають ефективній діяльності аграрних підприємств. Висвітлено особливості прийняття рішень у аграрній політиці для досягнення добробуту суспільства;

– досліджено фактори, які впливають на ефективність функціонування енергетичного ринку; встановлено, що проблеми ефективного використання традиційних джерел енергії в Україні є надзвичайно актуальними. Визначено загальні напрями підвищення ефективності державного регулювання енергетичної сфери в Україні;

– обґрунтовано, що відсутність державного фінансового контролю (ДФК) є однією із причин зниження темпів розвитку економіки і розвитку корупції в Україні. Аргументовано необхідність створення Вищого органу державного фінансового контролю (ВОДФК), як організаційно-координаційного центру;

обґрунтовано чинники, що сприяють або стримують інноваційний розвиток підприємств. Визначено значення інноваційного чинника в умовах економічної конкуренції та обґрунтовано необхідності переходу на інноваційний шлях розвитку;

проведено аналіз стану малого інноваційного бізнесу в Україні. Визначено фактори, які негативно впливають на його розвиток, та запропоновані шляхи подолання негативних факторів малого інноваційного бізнесу в сучасних умовах господарювання;

– удосконалено концептуальні засади державної системи антикризового регулювання сільськогосподарського машинобудування, що визначає суб’єкти і об’єкти регулювання, завдання, виконання яких можливе при дотриманні сукупності принципів, впровадження державних антикризових програм підтримки сільськогосподарського машинобудування, антикризових стратегій спільних дій влади та бізнесу, що сприяють стабілізації та подальшому розвитку даної сфери з урахуванням наявних ресурсів, загроз і можливостей з метою розвитку інноваційних технологій виробництва продукції рослинництва та тваринництва;

– дістали подальшого розвитку наукові підходи до визначення системи антикризового регулювання галузі, що включає: об’єкт регулювання – економічний цикл (інновації, інтелектуальний капітал, основний капітал, зайнятість тощо); сферу розповсюдження (промисловість, сільське господарство, фінанси та ін.); важелі, за допомогою яких можна впливати на циклічні коливання (банківський відсоток, інвестиції, податки, мито, ціни тощо); принципи, методи, моделі й механізми антикризового регулювання (короткочасні, середні й довгі цикли); систему органів влади, які здійснюють антикризове регулювання, що дає змогу визначити та простежити взаємозв’язки між масштабами й швидкістю перетворень, виникненням небезпечних тенденцій, які загрожують економічній стабільності та безпеці галузі.


Контактна інформація:

e-mail: esetua2@ukr.net

Жовтень
Грудень