Науково-дослідна лабораторія проблем розвитку нових інтегрованих структур АПК

 • Дата оновлення: 05.04.2018

Завідувач лабораторіїЧирва О. Г. – доктор економічних наук, професор, директор ННІ економіки та бізнес-освіти.фото1

Науково-дослідна лабораторія проблем розвитку нових інтегрованих структур АПК створена 28 серпня 2009 р. Лабораторія є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність з метою залучення професорсько-викладацького складу, студентів університету, що займаються розробкою проблем згідно наукового плану лабораторії.

Предмет дослідження:

сукупність теоретико-методологічних, методичних і практичних засад формування та функціонування механізмів діяльності нових інтегрованих структур в АПК.

Об’єкт дослідження:

інтеграційні процеси, форми їх функціонування і економічний механізм ефективної діяльності інтегрованих структур на рівні підприємства і в регіональних системах.

Мета науково-дослідної роботи:

розкрити роль і значення інтеграції в реструктуризації нових форм господарювання, визначити напрямки і форми інтегрованих структур АПК, обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення механізму економічних взаємовідносин з інтеграторами, як на рівні підприємства так і на регіональному рівні.

Напрями наукової діяльності лабораторії:

 1. Вивчення та формулювання теоретичних основ й визначальної ролі інтеграційних процесів у відповідності з сучасними умовами господарювання;
 2. Дослідження напрямків і умови прискорення процесів інтеграції агропромислових формувань;
 3. Обґрунтування з врахуванням вимог ринку напрямків удосконалення методики економічної оцінки рівня інтеграції в агропромисловому комплексі;
 4. Аналіз умов виникнення і розвитку різних форм інтегрованих підприємств при становленні товаровиробника-власника, який володіє землею і іншими засобами виробництва;
 5. Вивчення особливостей інтеграційних процесів регіонів України і обґрунтування напрямків і форм горизонтальної і вертикальної інтеграції;
 6. Обґрунтування пропозицій щодо економічного механізму взаємовідносин переробних структур на рівні підприємства, регіональному рівні в сукупності з вимогами створення відповідних агропромислових формувань;
 7. Дослідження та удосконалення системи фінансового забезпечення інтегрованих агропромислових формувань.

 За результатами завершених наукових робіт:

 •  оголошуються на засіданні Вченої ради університету дані про наукові здобутки та досягнення;
 •  наукові здобутки використовуються молодими вченими для підготовки дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата чи доктора наук;
 •  видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації;
 •  надсилаються на конкурси студентські наукові роботи.
Жовтень
Грудень