Проблеми розвитку страхової системи України

  • Дата оновлення: 22.12.2018

Керівник наукового гуртка:

Чвертко Людмила Андріївна, к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки;

 

Староста:

Чолинець Яна, студентка 21 гр.

 

День, аудиторія, час проведення засідань: третій вівторок місяця, ауд. 314, 15 год. 50 хв.

 

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку страхової системи України.

          Завдання наукового гуртка:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування та функціонування страхового ринку, виявлення особливостей становлення і розвитку страхового ринку України;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів страхового ринку в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– з’ясування специфіки особистого страхування, страхування майна та відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ з/п Прізвище, ім’я Група
1.       Чолинець Яна  21
2.       Мельничук Яна  61м
3.       Ткачук Уляна 51м
4.       Кобильчак Юля 21
5.       Жовтюк Богдан 51м

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка 18.09.2018 р. Чвертко Л. А.,

Чолинець Я. В.

2. Засідання на тему: «Стан та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах відкритості національної економіки» 16.10.2018 р. Чвертко Л.А.,

Ткачук У.

3. Засідання на тему: «Проблеми та перспективи розвитку системи страхування життя та пенсії в Україні» 20.11.2018 р. Чвертко Л. А.,

Мельничук Я. В.

4. Засідання на тему: «Розвиток посередницьких послуг ринку страхування» 18.12.2018 р. Чвертко Л. А.,

Кобильчак Ю.

5. Неформальна зустріч із представниками ПрАТ «Страхова група «ТАС», ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Страхування», ТДВ СТДВ «Глобус» на тему: «Сучасний стан та тенденції розвитку страхування наземних транспортних засобів і відповідальності їхніх власників перед третіми особами» 19.02.2019 р. Чвертко Л. А.,

Чолинець Я. В.

6. Круглий стіл на тему: «Розвиток страхування ризиків у сфері туризму» 19.03.2019 р. Чвертко Л. А.,

Ткачук У.

7. Засідання на тему: «Роль  соціального страхування у фінансуванні суспільного добробуту: проблеми та результативність реформ» 16.04.2019 р. Чвертко Л. А.,

Кобильчак Ю.

8. Круглий стіл на тему: «Потенціал інвестиційної діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України» 21.05.2019 р. Чвертко Л. А.,

Жовтюк Б.

9. Підсумкове засідання на базі Уманського регіонального центру ПрАТ «Страхова група «ТАС» 18.06.2019 р. Чвертко Л. А.,

Чолинець Я. В.

  • Участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування»

Мельничук Я. В. – тема наукової роботи «Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні». Відзначена дипломом ІІ ступеня.

 

  • Участь гуртківців у роботі науково-практичних конференцій

Мельничук Я. В. взяла участь у роботі:

 ХІ Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю «Наука. Освіта. Молодь. Умань – 2018» (м. Умань, 26 квітня 2018 р.);

I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» (м. Луцьк, 5 жовтня 2018 року).

Жовтюка Б. Л. та Чолинець Я. В. взяли участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.).

 

  • Публікації студентів-гуртківців
  1. Мельничук Я. В. Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні / Я. В. Мельничук // Наука. Освіта. Молодь. Умань – 2018 : матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців та студентів (м. Умань, 26 квітня 2018 р.) в 2-х ч. Ч. 2 / ред. кол. : В. В. Сокирська [гол. ред.], А. І. Мельник, О. А. Смерецька – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 30-32.
  2. Мельничук Я. В. Інноваційний маркетинг як інструмент популяризації страхових компаній в Україні / Я. В. Мельничук // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 298-299.
  3. Жовтюк Б. Л. Проблеми та необхідність диверсифікації механізмів пенсійного забезпечення в Україні / Б. Л. Жовтюк // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 101-104.
  4. Чвертко Л. А. Агрострахування як інструмент мінімізації сільськогосподарських ризиків / Л. А. Чвертко, Я. В. Чолинець // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 139-142.

 

 

 

Міні галерея


Квітень
Червень