8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

  • Дата оновлення: 29.02.2016

Спеціальність 8.18010014. Управління фінансово-економічною безпекою

Кваліфікація, що присвоюється:

«Професіонал з фінансово-економічної безпеки» або «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: теорія безпеки соціальних систем, комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки, правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні, стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві, наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки, фінансовий менеджмент, податковий менеджмент, страховий менеджмент, управління проектами, управління фінансовою санацією підприємства.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредити ЄКТС, в т. ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 45 кредитів, дисципліни вибору факультету – 15 кредитів, дисципліни вільного вибору студента: кластер №1. Професіонал з фінансово-економічної безпеки – 24 кредити, кластер №2. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки – 24 кредити та практична підготовка – 6 кредитів.

Ключові результати навчання

Магістри спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

  • розробка стратегії безпеки підприємства та його підрозділів, створення програми розвитку підприємства;
  • формування системи критеріїв економічної безпеки, встановлення їх критичних значень, вихід за межі яких створює загрозу для безпеки підприємства;
  • формування колективу та забезпечення його ефективного функціонування, з використанням неформальних методів управління;
  • створення та контролювання діяльності операційної системи управління виробництвом, маркетингом, забезпечення безпеки в цих системах;
  • розробка плану та програми забезпечення безпеки в різних видах діяльності та здійснення оперативного прикриття у даних системах;
  • підготовка необхідних розрахунків, аналізи та економічні обґрунтування розроблених проектів, ідей та планів діяльності компанії та її безпеки
  • викладання економічних дисциплін у навчальних закладах;
  • обґрунтування тематики і планів (проектів) наукових досліджень;
  • проведення наукових досліджень.

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр спеціальності 8.18010014 – «Управління фінансово-економічною безпекою****» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності:

Професіонал з фінансово-економічної безпеки:

організація та управління фінансово-економічною безпекою підприємств, установ та організацій різних форм власності; організація майнової та особистої безпеки суб’єктів господарювання; аналіз та прогнозування динаміки розвитку потенційних і реальних загроз життєво необхідним інтересам підприємств, оперативна розробка та організація заходів щодо попередження і нейтралізації загроз та ризиків фінансово-економічної безпеки.

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки:

організація та проведення аналітичної роботи з фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організації різних форм власності; організація інформаційно-аналітичного забезпечення конкурентної розвідки, корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання.

Державне управління:

курирування діяльності у сфері економічної безпеки (державне управління та ін.).

Освіта:

повна загальна середня освіта (викладання основ економіки); професійна технічна освіта (викладання економічних дисциплін); вища освіта (викладання економічних дисциплін; науково-методичне забезпечення навчального процесу); навчання дорослих та інші види освіти (викладання економічних дисциплін та науково-методичне забезпечення навчального процесу в навчальних закладах післядипломної освіти).

Колективні, громадські та особисті послуги:

організації, члени яких запобігають зловживанням у сфері економіки та здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, опікуються проблемами економічної безпеки організації.

Професійна діяльність магістра з управління фінансово-економічною безпекою на первинних посадах полягає у визначенні перспективних цілей і завдань управлення фінансово-економічною безпекою; узгодженні стратегії фінансово–економічної безпеки та виробничої стратегії; реалізації функцій управління комплексною системою забезпечення фінансово – економічної безпеки шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських функцій; координації діяльності функціональних підрозділів підприємства, установи, організації щодо протидіям реальним та потенційним загрозам і ризикам у фінансово–економічної сфері; організації внутрішньої та зовнішньої взаємодії щодо організації комплексної протидії загрозам фінансово – економічної безпеки підприємств, організацій та установ; керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за молодших спеціалістів та бакалаврів; впровадженні інновацій та науково – технічних розробок для забезпечення фінансово–економічної безпеки.

Доступ до подальшого навчання

Магістр за напрямом підготовки «Управління фінансово-економічною безпекою****» може продовжити навчання в аспірантурі на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»

Вимоги до випуску

Атестація якості підготовки магістра спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом захисту магістерської роботи.

Форма навчання:

Денна, заочна

Директор програми або відповідна посадова особа:

Слатвінський Максим Анатолійович – завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Структурно-логічна схема освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

Перелік модулів спеціальності 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

Код модуля Назва дисципліни
УЛУМН_8_ОНД.01_3 Академічна риторика
ТТДОПБЖД_8_ОНД.02_3 Цивільний захист та охорона праці в галузі
ІМ_8_ОНД.03_5 Ділова іноземна мова
ФОЕБ_8_ОНД.04_10 Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
ФОЕБ_8_ОНД.05_8 Теорія безпеки соціальних систем
ЕСПД_8_ОНД.06_8 Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні
ФОЕБ_8_ОНД.07_4 Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки
ФОЕБ_8_ОНД.08_4 Обліково-економічне забезпечення економічної безпеки на підприємстві
П_8_ДВФ.01_6 Професійна психологія
ФОЕБ_8_ДВФ.02_4 Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
ФОЕБ_8_ДВФ.03_5 Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки


Червень
Серпень