8.03050801 Фінанси і кредит

 • Дата оновлення: 29.02.2016

Спеціальність 8.03050801 Фінанси і кредит

Кваліфікація, що присвоюється

Магістр з фінансів і кредиту

Рівень кваліфікації

Магістр (другий цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання

(формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу, стратегічне управління, ринок фінансових послуг, міжнародний менеджмент, управління фінансовою санацією, оподаткування суб’єктів підприємництва, фінансове посередництво, бухгалтерський облік в управлінні, фінансовий менеджмент у малому бізнесі.

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. обов’язкові навчальні дисципліни – 44 кредитів, дисципліни вибору факультету – 9 кредити, дисципліни вільного вибору студента: кластер №1 – 25 кредитів, кластер №2 – 25 кредитів та практична підготовка – 12 кластерів.

Ключові результати навчання

Магістри з фінансів і кредиту здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

 • антикризове фінансове управління підприємством та запобігання його банкрутству;
 • управління оборотними та необоротними активами підприємства;
 • управління власними фінансовими ресурсами;
 • управління витратами на виробництво і реалізацію продукції;
 • управління інвестиційною діяльністю підприємства;
 • управління кредитуванням і розрахунками;
 • управління фінансовими ризиками;
 • управління прибутком та рентабельністю підприємства;
 • управління грошовими потоками;
 • організація страхування;
 • організація випуску цінних паперів;
 • організація бюджетного процесу;
 • організація послуг на фінансовому ринку;
 • фінансовий облік;
 • облік платників податків та інших платежів у бюджет;
 • облік виконання державного та місцевого бюджетів;
 • аналіз показників фінансових результатів та рентабельності;
 • аналіз фінансового стану підприємства;
 • розроблення стратегії і тактики фінансової та інвестиційної діяльності;
 • фінансове планування на підприємстві;
 • контроль за використанням бюджетних коштів;
 • проведення ревізій;
 • казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів;
 • фінансовий аудит;
 • контроль за міжбюджетними розрахунками;
 • фінансові операції з іпотекою;
 • лізингові та факторингові операції;
 • викладання економічних дисциплін у навчальних закладах;
 • проведення наукових досліджень.

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності:

– Фінансова діяльність: фінансове посередництво; страхування; допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування.

– Операції з нерухомістю, завдання під найм та послуги юридичним особам: діяльність у сфері бухгалтерського обліку; консультації з питань комерційної діяльності та управління.

– Державне управління: допоміжна діяльність у сфері державного управління; управління на державному рівні; управління на рівні державних автономій; управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування; управління та нагляд у сфері оподаткування; управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів; діяльність у сфері соціального страхування.

– Освіта: повна загальна середня освіта (викладання основ економіки); професійна технічна освіта (викладання економічних дисциплін); вища освіта (викладання економічних дисциплін; науково-методичне забезпечення навчального процесу); навчання дорослих та інші види освіти (викладання економічних дисциплін та науково-методичне забезпечення навчального процесу в навчальних закладах післядипломної освіти).

– Колективні, громадські та особисті послуги: організації у сфері економіки.

Магістр з фінансів і кредиту на первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить складні економічні розрахунки, керує фахівцями нижчого посадового рівня.

Відповідно до первинних посад магістр з фінансів і кредту підготовлений виконувати функції: організаційну, обліково-аналітичну, планову, контрольну, технологічну, навчально-методичну та науково-дослідну.

Доступ до подальшого навчання

Магістр спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» може продовжити навчання в аспірантурі на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»

Вимоги до випуску

Атестація якості підготовки магістра з фінансів і кредиту щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом захисту магістерської роботи.

Форма навчання:

денна, заочна

Директор програми або відповідна посадова особа:

Слатвінський Максим Анатолійович – завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Структурно-логічна схема освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит

Перелік модулів спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит

Червень
Серпень