6.030508 Фінанси і кредит

  • Дата оновлення: 29.02.2016

Напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з фінансів та кредиту

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: бюджетна система, місцеві фінанси,  фінансова діяльність підприємств та організацій; оподаткування підприємств; діяльність організацій на фінансовому ринку; організування банківської справи, банківські операції та їх проведення; фінансовий аналіз, страхові послуги, облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів  ЄКТС, в т. ч. обов’язкові навчальні дисциплін – 130 кредитів, дисципліни вибору факультету – 45 кредитів, дисципліни вільного вибору студента: кластер 1 – 49 кредитів, кластер 2 – 49 кредитів та практична підготовка – 16 кредитів.

Ключові результати навчання

Фахівці з фінансів і кредиту здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

– управління необоротними та оборотними активами підприємства (організації);

– визначення реальних потреб в коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;

– формування ефективних джерел фінансування витрат; здійснення контролю за ходом всіх стадій планування витрат;

– фінансове планування виручки від реалізації продукції та позареалізаційних доходів;

– встановлення ціни на продукцію (роботи, послуги);

– розподіл і використання прибутку підприємства;

– фінансовий контроль за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів;

– запобігання банкрутству підприємств;

– страхування майна та відповідальності підприємств;

– особисте страхування (пенсійне, медичне, соціальне);

– планування доходів та видатків бюджетів всіх рівнів;

– розроблення проектів зведених балансів фінансових ресурсів на відповідній території (область, місто, район);

– складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ;

– контролювання використання бюджетних коштів;

– касове виконання Державного і місцевих бюджетів;

– організування біржової, депозитарної, розрахунково-клірингової діяльності;

– здійснення операцій на фондовому ринку, інвестицій у цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та фінансових операцій з іпотекою.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (спеціаліст 7.03050801 “Фінанси”, магістр 8.03050801 “Фінанси”) на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»

Вимоги до випуску

Атестація якості підготовки бакалавра з фінансів і кредиту щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом складання комплексного державного екзамену за фахом та захисту випускної роботи бакалавра.

Форма навчання

Денна, заочна

Директор програми

Слатвінський Максим Анатолійович – завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит

Перелік модулів напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

Код модуля Назва модуля
ПМ_6_ОНД.01_4 Українська мова за професійним спрямуванням
ТМФВ_6_ОНД.02_4 Фізичне виховання
ІКМНГД_6_ОНД.03_4 Історія та культура України
ІМ_6_ОНД.04_9 Іноземна мова
ІУ_6_ОНД.05_4 Філософія
ІУ_6_ОНД.06_3 Політологічна та соціальна науки
УЛМН_6_ОНД.07_3 Українознавство
ТТДОПБЖД_6_ОНД.08_4 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ІУ_6_ОНД.09_3 ІК технології в галузі
ЕСПД_6_ОНД.10_5 Політекономія
ЕСПД_6_ОНД.11_6 Мікроекономіка
ЕСПД_6_ОНД.12_6 Макроекономіка
ЕСПД_6_ОНД.13_4 Історія економіки та економічної думки
ВМТМНМ_6_ОНД.14_4 Вища математика
ВМТМНМ_6_ОНД.15_4 Теорія ймовірності та математична статистика
МУБ_6_ОНД.16_4 Оптимізаційні методи та моделі
ЕСПД_6_ОНД.17_4 Економетрика
МУБ_6_ОНД.18_4 Основи автоматизації в галузі:

Інформатика

Автоматизація в галузі (I рівень)

ЕСПД_6_ОНД.19_4 Економіка підприємства
МУБ_6_ОНД.20_4 Менеджмент
ФОЕБ_6_ОНД.21_10 Фінанси
ФОЕБ_6_ОНД.22_4 Гроші і кредит
ФОЕБ_6_ОНД.23_4 Бухгалтерський облік
МУБ_6_ОНД.24_4 Маркетинг
МУБ_6_ОНД.25_4 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ЕСПД_6_ОНД.26_4 Міжнародна економіка
МУБ_6_ОНД.27_5 Статистика
ЕСПД_6_ОНД.28_4 Регіональна економіка
ФОЕБ_6_ДВФ.01_4 Страхування
ФОЕБ_6_ДВФ.02_5 Фінансовий ринок
ФОЕБ_6_ДВФ.03_5 Банківська система
ФОЕБ_6_ДВФ.04_4 Податкова система
ФОЕБ_6_ДВФ.05_4 Бюджетна система
ФОЕБ_6_ДВФ.06_6 Фінанси підприємств
ФОЕБ_6_ДВФ.07_4 Інвестування
ФОЕБ_6_ДВФ.08_3 Теорія фінансів
ЕСПД_6_ДВФ.09_3 Правознавство
МУБ_6_ДВФ.10_3 Економічна етика та діловий етикет
ФОЕБ_6_ДВФ.11_4 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) II рівень
Травень
Липень