Зустріч магістрів 1 курсу з гарантом ОПП Маркетинг

  • Дата публікації: 03.11.2022

2 листопада 2022 року відбулася онлайн зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» з гарантом програми, канд. екон. наук, доцентом кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Наталією Пачевою.

Нині основною метою вищої школи є підготовка конкурентоспроможних випускників на основі створення належних умов для застосування отриманих знань у вирішенні практичних завдань сфери маркетингу.

Під час зустрічі гарант освітньої програми розповіла студентам про вимоги сучасної освітньої парадигми – студентоцентризм, можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії та особливості обрання дисциплін вільного вибору. Здобувачів ознайомили зі структурою, змістом, наповненням освітньої програми. Гарант наголосила про необхідність залучення здобувачів освіти як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти.

Особливу увагу зосереджено на можливості отримання неформальної та інформальної освіти і особливості перезарахування набутих компетенцій під час навчання в університеті. Здобувачам доведено інформацію щодо національної та міжнародної академічної кредитної мобільності. Окреме питання приділено дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Після виступу гарант запросила здобувачів долучатися до формування переліку вибіркових освітніх компонент задля підвищення якості освітніх послуг.

Зустріч була продуктивною, здобувачі налаштовані на плідну працю.

 

Міні галерея


Лютий
Квітень