З РОКАМИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СХОДИНКИ ПОСТУПУ ІНСТИТУТУ

  • Дата публікації: 24.08.2021

30 річниця Незалежності України! Ювілейна дата, до якої з поступом наближається і Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти від часу свого існування. Так, у 1994 році започаткував свою історію економічний факультет, а з 2015 року на базі економічного факультету створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти.

На сьогодні інститут є сучасним освітньо-науковим центром з розгалуженою структурою та гнучкою системою організації навчального процесу, в якому функціонують 4 кафедри:

  • фінансів, обліку та економічної безпеки;
  • економіки та соціально-поведінкових наук;
  • маркетингу, менеджменту та управління бізнесом;
  • технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Наукову інфраструктуру інституту формують науково-дослідні лабораторії: розвитку інноваційного підприємництва, маркетингу та управління бізнесом, проблем соціально-економічного розвитку України, управління фінансами.

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями: фінанси, банківська справа та страхування; економіка; маркетинг; менеджмент; облік і оподаткування; туризм; готельно-ресторанна справа; підприємництво, торгівля та біржова діяльність. https://econom.udpu.edu.ua/vstupnykam/perelik-spetsialnostej-spetsializatsij

Головною рушійною силою розвитку суспільства в усі часи була наука. Саме тому професорсько-викладацький склад Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти найбільш пріоритетним напрямом діяльності вважає науковий. Усвідомлюючи відповідальність за якісну підготовку майбутніх фахівців, керівництво університету створює комфортні умови для наукової творчості професорсько-викладацького складу і студентів. Молоді та досвідчені науковці системно реалізують свій потенціал, успішно виконуючи актуальні НДР: «Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів», «Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти», «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери», «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України» та «Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні».

Традиційно на базі ННІ економіки та бізнес-освіти проходять дві науково-практичні конференції з економіки на рік – всеукраїнського та міжнародного рівня, у роботі яких щоразу беруть участь понад 100 учасників з України та зарубіжжя. Професорсько-викладацький склад інституту також організовує науково-практичні семінари, круглі столи, форуми – такі заходи важливі для популяризації економічної науки й освіти, обміну досвідом, апробації наукових досліджень.

Викладачі інституту постійно працюють над підвищенням кваліфікації, проходять стажування у провідних вітчизняних і зарубіжних наукових установах, видають підручники, навчальні посібники, монографії, публікують свої наукові статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних. Нині переважна більшість науково-педагогічних працівників інституту мають публікації, індексовані у Scopus і Web of Science, є членами редакційних колегій фахових видань України та міжнародних наукових видань, а це – визнання їхньої кропіткої наукової праці на міжнародному рівні.

Вагомим здобутком наукової спільноти інституту стало заснування власного економічного часопису – наукового журналу «Економічні горизонти», якого з 2018 року було внесено до Переліку наукових фахових видань України і присвоєно категорію «Б». Нині журнал реферується та індексується у наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах, зокрема: CrossRef, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Academic Resource Index ReseachBib, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library, Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), Dimensions, Scilit. Починаючи з 2019 року, журнал «Економічні горизонти» («Economies’ Horizons») став повністю англомовним. Таке рішення прийняте редакційною колегією для інтеграції видання у світовий науковий простір та перспектив подальшої індексації у провідних наукометричних базах.

Здобутий науковий досвід наставники передають своїм вихованцям. При кафедрах успішно працюють студентські наукові гуртки і проблемні групи, де згуртовуються студенти для здобуття навиків наукової роботи, зокрема підготовки доповідей на конференціях, семінарах, написання статей, конкурсних наукових робіт і бізнес-планів, участі в тренінгах.

Одержані фундаментальні знання молоді люди трансформують у наукові та прикладні розробки, а їх старші наставники завжди раді спрямувати креативний потенціал на користь суспільству. Кожен навчальний рік в інституті ознаменовується перемогами у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, зокрема зі спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова справа», «Маркетинг», «Страхування», «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», «Фінанси, грошовий обіг і кредит» тощо. Традиційно щорічними стали перемоги наших студентів у конкурсах бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.

Міжнародне співробітництво Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти спрямовано на інтеграцію до європейського та світового освітнього простору і є невід’ємною частиною його діяльності.

Співпраця інституту з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу, системного та взаємовигідного характеру співпраці, укладення договорів з іноземними юридичними й фізичними особами щодо навчання студентів та підготовки наукових кадрів.

Партнерами університету є вищі навчальні заклади, наукові установи та організації Білорусії, Болгарії, Ефіопії, Латвії, КНР, Польщі, Словаччини, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Узбекистану.

Контакти з установами інших країн дають можливість підвищувати кваліфікацію співробітників, вдосконалювати програми та дисципліни, організовувати літні школи, обмін викладачами й студентами, стажування професорсько-викладацького складу.

Одним із стратегічних напрямків розвитку міжнародного співробітництва інституту є навчання студентів за програмою «Подвійний диплом», зокрема з навчальними закладами Польщі: Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Інститут Європейської культури у м. Гнєзно, Гуманістично-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові, Поморська Академія у Слупську.

Практична професійна підготовка студентів здійснюється згідно укладених договорів із зарубіжними організаціями. Студенти мають чудову можливість отримати практичні навички й закріпити теоретичні знання щодо ведення туристичного бізнесу на міжнародному ринку та обслуговування в готельно-ресторанних комплексах під час стажування на підприємствах Болгарії, Греції, Кіпру, Німеччини, Польщі, Туреччини. Стажування проходить в департаментах: «Reception», «Guest Relation», «Food and beverage», «Service» і дозволяє майбутнім фахівцям отримати практичний досвід роботи у сфері готельно-ресторанного бізнесу, покращити знання з іноземної мови, потоваришувати зі своїми ровесниками з різних країн, ознайомитися з культурою іншої країни. Після закінчення стажування студенти отримують рекомендації від керівництва готелю та сертифікат міжнародного зразка про проходження стажування.

Навчально-виховний процес в інституті економіки та бізнес-освіти базується на таких основних напрямах, як теоретична та практична підготовка студентів у ході навчання, забезпечення їм змістовного дозвілля і побуту, розвитку творчих, наукових і спортивних здібностей, виховання толерантності, людяності, милосердя. Крім того, в інституті достатньо розвинена соціальна інфраструктура – до послуг студентів 2 комфортабельних гуртожитки, їдальні, буфети.

Студенти Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти входять до складу творчих об’єднань та колективів університету. Основними формами культурно-просвітницької роботи ННІ економіки та бізнес-освіти є проведення тематичних вечорів, різноманітних оглядів, конкурсів, театралізованих свят, вечорів-зустрічей з видатними людьми, урочистих академій, фестивалів, концертів, різноманітних обрядових заходів, вечорів відпочинку, шоу-програм, робота гуртків та колективів художньої самодіяльності.

Творчі та креативні особистості, які займаються декоративно-прикладним мистецтвом, хенд-мейд, або бажають отримати відповідні навики, розвинути художні смаки, згуртувалися в арт-клубі «Креатив» та творчий клуб «Феєрія».

Для розвитку туризму серед студентів та пропаганди здорового способу життя студенти інституту об’єдналися у туристичному клубі «Меридіан», щоб організовувати туристичні походи, екскурсії, експедиції, творчі вечори, фестивалі, мистецькі виставки, реалізовувати різноманітні туристичні проекти тощо. Так, традиційною є участь у щорічні міжнародній виставці UITT «Україна – подорожі та туризм», м. Київ.

З метою розвитку спортивного руху наші студенти створили спортивний клуб «Спартак», щоб сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури, запроваджувати спорт у систему навчання, професійну діяльність, побут, відпочинок, а також для участі в організації та проведенні масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

Наші двері відчинені для всіх, хто прагне, не шкодуючи сил, працювати заради добробуту та процвітання України!

У дні святкування Дня Незалежності нехай серця наповнюються гордістю за нашу Батьківщину, прагненням до єдності та порозуміння, а наша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Бажаємо міцного здоров’я, успіхів і плідної праці на благо українського народу!

 

 

Міні галерея


Травень
Липень