Шановні колеги!

 • Дата публікації: 22.10.2020

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», яка відбудеться 19-20 листопада 2020 р. в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку.
 2. Сучасні проблеми управління економікою та фінансами.
 3. Механізми та стратегії фінансового забезпечення розвитку економіки України.
 4. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання.
 5. Фінансово-економічна безпека як основа зміцнення національної економіки.
 6. Вітчизняні та міжнародні стратегії маркетингової та логістичної діяльності підприємств.
 7. Розвиток систем менеджменту в організаціях різних форм власності.
 8. Сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 9. Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу в Україні.
 10. Розвиток індустрії гостинності України: концепція, проблеми та перспективи.

 

Для участі в конференції слід надіслати:

– тези доповіді (названі № обраного напряму та прізвищем автора, наприклад, 2Іщук.doc);

– заявку на участь у роботі конференції (зразок додається);

– скановану копію квитанції про оплату редакційно-видавничих послуг.

Тексти тез доповідей мають бути ретельно відредаговані, відповідаль-ність за їхній зміст несуть автори.

Тези, що не відповідають вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

 

Термін подання матеріалів – до 02 листопада 2020 року.

Після одержання і розгляду матеріалів оргкомітет інформує авторів про їх прийняття.

Вимоги до оформлення:

Обсяг тез доповідей – 3-5 сторінок тексту формату А4, набраного у редакторі MS Word. Усі поля – 20 мм, гарнітура – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Назва пишеться великими літерами, виділяється напівжирним та розміщується у центрі. Після назви доповіді праворуч – прізвище та ініціали автора(ів), відомості про науковий ступінь та вчене звання, місце роботи або навчання. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються утиліти, що вмонтовані у Word.

Список використаних джерел оформляється відповідно до державного стандарту Список використаних джерел оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015.

Електронна версія тез доповіді подається українською мовою за адресою:

conference@udpu.edu.ua

Фінансові умови:

Вартість публікації складає 20 грн за 1 друковану сторінку.

Реквізити для оплати будуть надіслані авторам після прийняття тез доповідей до друку.

Травень
Липень