Науково-освітня діяльність кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

  • Дата публікації: 15.05.2020

Метою науково-освітньої діяльності кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних фахівців з новими поглядами і способом мислення, які здатні забезпечити ефективне функціонування підприємств та їх конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках.

Кафедру очолює Світлана Подзігун, к. е. н., доцент. Викладачі кафедри забезпечують формування та розвиток професійної компетентності студентів для здійснення практичної діяльності у галузі маркетингу, менеджменту, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням сучасних соціально-економічних вимог розвитку національної економіки, світових тенденцій та загальноєвропейських цінностей.

Викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, 75 % з яких мають наукові ступені кандидата і доктора наук. На кафедрі працює 8 молодих учених, з яких – 1 доктор економічних наук, 5 – кандидатів економічних наук та 2 аспіранти.

Координує роботу молодих науковців Ольга Чирва, д. е. н., професор, член Ради молодих науковців УДПУ імені Павла Тичини, засновник наукової школи «Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою».

Протягом останніх п’ять років на кафедрі підготовлено 3 кандидатів економічних наук. Наталія Пачева захистила кандидатську дисертаційну роботу «Місце позаекономічних інститутів у відтворенні соціального капіталу» (2015 рік); Ольга Кузьменко – «Економічна ефективність виробництва круп’яних культур сільськогосподарськими підприємствами» (2015 рік). Тетяна Ящук – «Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг» (2019 рік). Нині у процесі виконання ще 2 кандидатських дослідження. Упродовж 2015–2020 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри отримано вчені звання доцента (Ольга Бовкун, Інна Король).

Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання, здійснюють методичну й наукову роботу. З 2015 року на кафедрі проводяться дослідження згідно з тематикою, зареєстрованою в УкрІНТЕІ: «Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів» (керівник НДР: д. е. н., професор Ольга Чирва, номер державної реєстрації 0115U002178) та з 2016 року – «Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти» (керівник НДР: к. е. н., доцент Світлана Подзігун, номер державної реєстрації 0116U000118).

За результатами досліджень опубліковано 11 монографій; 28 навчальних посібників; 25 статей у виданнях Web of Science та Scopus; 32 статті у виданнях з імпакт-фактором (Index Copernicus); 20 статей у закордонних виданнях; 35 статей у фахових виданнях; 43 статті в інших виданнях України, понад 200 тез доповідей. Взято участь у 20 міжнародних та 30 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також конференціях за кордоном – Білорусії, Болгарії, Литві, Латвії, Грузії та Польщі. Отримано 30 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

При кафедрі успішно функціонують лабораторія маркетингу та управління бізнесом та лабораторія розвитку інноваційного підприємництва. Основні функції науково-дослідних лабораторій в сучасних умовах співпраці науки й виробництва – надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг; виконання науково-дослідних робіт; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності лабораторії; підготовка науково-педагогічних кадрів.

Важливим аспектом діяльності лабораторій є студентська науково-дослідна робота. Нині на базі лабораторій функціонує 6 наукових гуртків та 4 проблемних групи. Щорічно близько 80 студентів беруть участь у конференціях, близько 50 студентів беруть участь в предметних олімпіадах з дисциплін «менеджмент», «управління персоналом», «маркетинг», «статистика», «підприємництво», а також стають переможцями у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та бізнес-планів.

Так, у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів на міському рівні у 2017 році 1 місце виборов студент Денис Ляш з бізнес-планом на тему: «Вирощування озимого часнику» (науковий керівник – викладач кафедри Наталія Побережець). У IX Регіональному конкурсі рекламних проектів у 2018 році взяв участь студент Роман Кравченко та зайняв ІІІ призове місце в номінації «Некомерційна реклама» (науковий керівник – доцент кафедри Світлана Подзігун). У 2019 році студент Олександр Богач взяв участь в I-му етапі Міського конкурсу проектів «Банк молодіжних ініціатив». Тема проекту «Агентство бухгалтерських послуг «Alpha» (науковий керівник – викладач кафедри Олена Гарматюк).

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» в 2019 році, за керівництва професора кафедри Ольги Чирви, студентка Дарія Жульковська зайняла призове місце та отримала диплом ІІІ ступеня. Тема наукової роботи «Вплив маркетингових чинників на формування конкурентоспроможності готельних послуг регіону».

Студент І курсу магістратури Сергій Заліський згідно з Програмою подвійного диплому отримав можливість навчатися в Університеті імені Адама Міцкевича в м. Познань (2018 рік).

Міжнародна наукова діяльність кафедри передбачає участь викладачів у грантових програмах, науково-дослідних проектах та закордонне стажування в партнерських навчальних закладах Болгарії, Грузії Польщі та Естонії.

Розробниками українсько-польського проєкту «Українсько-польська молодіжна школа сталого туризму «Подорожуй і поважай!» (Державна Вища школа професійного навчання імені Яна Амоса Коменського, м. Лешно, жовтень, 2019 р.) стали Ольга Чирва, д. е. н., професор кафедри та Світлана Подзігун, к. е. н., доцент кафедри. До проекту були також залучені молоді науковці кафедри Микола Кузьмінов, Тетяна Ящук та Максим Барвінок.

Учасниками проєкту Європейського союзу «ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину» (2018-2020 р.) стали провідні науковці кафедри Ольга Чирва та Світлана Подзігун.

Ольга Чирва, д. е. н., професор кафедри пройшла закордонне наукове стажування в м. Тбілісі Грузії (2017) та в м. Варна Республіки Болгарія (2019). У м. Варшава Польщі пройшли закордонне наукове стажування Світлана Подзігун (2017 рік) та Ольга Бовкун (2018 рік). Закордонне стажування в м. Таллінн Естонії пройшли Ольга Бовкун (2020 рік) та Олександр Богашко (2020 рік).

З метою налагодження та підтримання зв’язків з провідними вітчизняними та закордонними науковцями, за ініціативи професорсько-викладацького складу щорічно проводяться конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів. У 2016 році в рамках святкування заходів до 400-річчя міста Умані кафедра долучилася до організації та проведення Всеукраїнського Форуму. В 2017 році співробітники кафедри взяли участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України із питань фінансової політики і банківської діяльності, який відбувся на базі УДПУ імені Павла Тичини. За п’ятирічний період викладачами кафедри було ініційовано та проведено близько 30 науково-методичних семінарів.

Рівень наукових здобутків професорсько-викладацького складу кафедри відзначений численними грамотами та нагородами. Так, за наукові заслуги Ольга Чирва згідно з призначенням стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених, отримала Державну премію України в галузі науки і техніки (2018 рік). Грамотами Відділу освіти, молоді та спорту Уманської райдержадміністрації нагороджені Світлана Подзігун, Наталія Білошкурська, Ольга Бовкун (2018 рік). Неодноразово грамотами та подяками Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини були відзначені завідувач кафедри Світлана Подзігун та студенти Ірина Бурдужа, Дарія Жульковська, Роман Кравченко (2019 рік).

 

Міні галерея


Травень
Липень