Наукова діяльність кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

  • Дата публікації: 11.05.2020

Наукова діяльність кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи є важливою ланкою в організації та забезпеченні навчально-виховного процесу з підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа».

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над фундаментальними дослідженнями в сфері індустрії гостинності та туризму відповідно до наукової теми «Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні» (державний реєстраційний номер 0115U000072), доцільність розробки якої була обґрунтована членами кафедри та затверджена УкрІНТЕІ і реалізує наукові пошукання за такими напрямами: підготовка дисертаційних досліджень, написання навчальних посібників, підручників, публікації статей у наукових збірниках та фахових виданнях і у виданнях, що мають імпакт-фактор Scopus, Web of Science. Постійно бере участь у наукових конференціях, семінарах різного рівня, керівництві студентськими науковими роботами, рецензуванні наукових праць.

За період 2016-2019 років професорсько-викладацьким складом опубліковано та видано 5 монографій, 5 статей, що мають імпакт-фактор Scopus, Web of Science, 11 навчальних посібників, 24 статті у фахових виданнях та 29 статей у інших виданнях.

На кафедрі неупинно розвиваються напрями студентської наукової роботи. Під керівництвом Поворознюк І.М., Кирилюк І.М.,
 Слатвінської Л. А., Акулова М. Г., Литвин О. В. були підготовлені студенти до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад, де були відзначені почесними грамотами.

Колектив кафедри постійно працює над підвищенням рівня професійної кваліфікації своїх працівників.

За останні роки викладачі пройшли підвищення кваліфікації та міжнародне стажування у провідних наукових і навчальних установах України та за її межами. Викладачі кафедри к.е.н., доцент  Кирилюк І. М., к.п.н., доцент Кравченко Л.В., к.п.н., викладач Бербец Т.М. пройшли стажування і отримали сертифікати про проходження наукового міжнародного стажування № 2087–34. International Educational Project «Sustainable development 2030» at the Institute of International Academic and Scientific Cooperation from 02/04/2017 to 06/04/2017 (Tbilisi, Georgia).

Слатвінська Л. А. к.е.н., доцент пройшла наукове міжнародне стажування в «Institute of International Academic and Scientific Cooperation» (Poland), (Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці) for the Qualification enhancement programme for the professors of higher educational establishments «Polish-Ukrainian educational seminar in Warsaw».

У 2018 році к.е.н., доцент Поворознюк І.М. пройшла наукове міжнародне стажування «Current state and perspectives of tourism development» and «Evaluation of internal education: challenges and perspectives» at Stefan cel Mare University in Suceava (Romania, Suceava, Маy 2-5, 2018).

У 2019 році к.е.н., доцент Кирилюк І.М. пройшла міжнародне наукове стажування в компанії «INTERNOBMEN LTD»  29/07/2019 – 08/08/2019 (Varna, Bulgaria).

У 2019 році в Національній академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти пройшли підвищення кваліфікації д.т.н., професор Штангеєва Н.І., к.е.н., доцент Поворознюк І. М., к.е.н., доцент  Слатвінська  Л.А.,  к.п.н., доцент Кравченко Л.В., к.п.н., викладач Бербец Т.М., викладач Литвин О.В.

 

Міні галерея


Червень
Серпень