Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів на основі наукових досягнень і сучасних практик: досвід кафедри економіки та соціально-поведінкових наук

  • Дата публікації: 08.04.2020

Чинними законодавчо-нормативними документами на заклади вищої освіти покладено відповідальність за забезпечення поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітніх програм відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми. Відповідальність за оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі покладено на науково-педагогічних працівників. Відтак реалізація засадничих ідей університетської автономії пов’язана із механізмом внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.

Внутрішньоуніверситетська програма забезпечення якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини спрямована на підтримку системи цінностей, традицій, норм, які визначають ефективність функціонування університету. Основним структурним підрозділом закладу вищої освіти, що реалізує політику забезпечення якості освітньої діяльності є кафедра. Мейнстримом діяльності кафедри економіки та соціально-поведінкових є оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів на основі наукових досягнень та сучасних практик, реалізація якого забезпечується шляхом поєднання різних форм організаційно-методичної та наукової діяльності науково-педагогічних працівників.

У практиці діяльності кафедри економіки та соціально-поведінкових наук використовуються такі основні форми організаційно-методичної роботи з розвитку методичної компетентності науково-педагогічних працівників щодо оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців на основі наукових досліджень і сучасних практик: поєднання навчання, викладання та наукових досліджень (підвищення кваліфікації, стажування у вітчизняних і закордонних закладах вищої освіти; відвідування та взаємовідвідування навчальних занять; підготовка, проведення та аналіз відкритих занять; підготовка й оновлення змісту навчальних занять; підготовка та видання навчально-методичних матеріалів; розроблення та удосконалення складових навчально-методичних комплексів дисциплін; розроблення й оновлення робочих програм навчальних дисциплін; розроблення та удосконалення засобів діагностики; експертиза і рецензування навчально-методичних матеріалів; проведення та участь у роботі навчально-методичних семінарів, семінарів-тренінгів та ін.

Дієвою є співпраця із закладами вищої освіти, підприємствами, організаціями. Зокрема оновленню змісту навчальних дисциплін сприяє діяльність науково-педагогічних працівників кафедри з реалізації Меморандуму про співпрацю в галузі навчально-виховного процесу і наукових досліджень із кафедрою історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; угоди про співпрацю із кафедрою економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, договору про спільну діяльність Розважально-спортивний комплекс «АМАРАНТ» (м. Умань); договору про спільну діяльність ТОВ «Світанок-агросвіт» (с. Шляхова, Бершадський р-н., Вінницька обл.) та ін.

Ефективною формою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри з проблеми викладання заснованого на дослідженнях є співробітництво із закладами вищої освіти, участь у міжнародних заходах і конференціях в Україні та за кордоном. Так, протягом 2018 –2019 н.р. викладачі взяли участь у 73 заходах та опублікували 38 тез доповідей. Принагідно відзначимо, що доброю традицією стало оприлюднення результатів наукових досліджень викладачами кафедри економіки та соціально-поведінкових наук та здобувачами вищої освіти під час наукових заходів Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

Переконані,що вищевказані форми організаційно-методичної роботи науково-педагогічного складу кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини сприяють розвитку методичної компетентності викладачів з оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів на основі наукових досліджень та сучасних практик.

Червень
Серпень