Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

  • Дата публікації: 26.02.2014

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні лекція є важливою ланкою, доцільною формою організації навчання у вищому навчальному закладі. Її загальне призначення – формування у студентів орієнтовної основи для оволодіння знаннями, уміннями, навичками, а головне – забезпечення зростання рівня якості підготовки фахівців і їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Старший викладач кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту Осадчук Н. В. провела відкриту лекцію для студентів ІІІ курсу з дисципліни аудит на тему: «Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення».

Наталія Володимирівна на початку заняття повідомила тему; ознайомила студентів з планом та переліком рекомендованих літературних джерел. Література, якою мають користуватися студенти при вивченні теми розділена на основну, додаткову, нормативно-правову. Головний інформаційний ресурс – сайт Аудиторської палати України. Лектор згадала зміст попередньої лекції, пов’язання його з новим матеріалом.

Тема була розрахована на 2 години, в ході її було розглянуто такі питання:

1. Управління аудиторською діяльністю в Україні.

2. Аудитор, його статус і сертифікація.

3. Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.

4. Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм.

Після розгляду кожного питання Наталія Володимирівна робила короткі висновки, узагальнюючи основні поняттях. В кінці лекції було зроблено загальний висновок теми.

Лекція-бесіда або діалог з аудиторією – найбільш проста форма активного залучення слухачів до навчального процесу. Бесіда як метод навчання відома ще з часів Сократа. Вона передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Її перевага полягає у тому, що вона дозволяє прикути увагу слухачів до найбільш важливих питань з теми, визначити зміст і темп викладу навчального матеріалу з урахуванням особливостей аудиторії.

Лекція була проведена з використанням наочності й технічних засобів навчання, супроводжувалася демонстрацією відомостей у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків. Використання сучасних інформаційних технологій під час викладання лекції допомагає студентам краще сприймати та засвоювати  матеріал заняття.

Міні галерея


Червень
Серпень