Студентський науковий гурток «Менеджмент організації»

 • Дата оновлення: 20.10.2022

Студентський науковий гурток «Менеджмент організації»

 

До наукової діяльності в межах студентського наукового гуртка «Менеджмент організації» залучаються здобувачі вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, які мають спільні наукові інтереси, займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний час та розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри.

 

Керівник наукового гуртка: Богашко Олександр Леонідович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

 

Староста гуртка: Нагірняк Марина Вікторівна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 менеджмент (44 група).

 

Метою функціонування наукового гуртка є:

 • дослідження теоретичних та практичних особливостей менеджменту організації в сучасних умовах господарювання.
 • формування навичок і вмінь, які дадуть змогу майбутнім менеджерам-керівникам здійснювати управлінську, організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність при управлінні державними установами та організаціями.

 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
 • організація науково-дослідної роботи студентів.
 • поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів гуртка.
 • поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів.
 • набуття навичок наукової роботи.
 • забезпечення активної участі студентів у науково-дослідній діяльності.

 

Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь в науковому житті інституту (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку менеджменту та публічного управління;
 • брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасного управління регіону, країни, світу;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

 

День, аудиторія, час проведення засідань: остання середа місяця, 14 год. 20 хв., ауд. 316а.

 

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1. Єременко Марія Володимирівна 44
2. Лаврук Анастасія Олексіївна 44
3. Нагірняк Марина Вікторівна 44
4. Нищик Юлія Андріївна 44
5. Пономар Олег Володимирович 44
6. Сенін Сергій Вікторович 44
7. Соловйов Владислав Ігорович 44
8. Шиманський Мирослав Миколайович 44
9. Руденко Тетяна Миколаївна 55м
10. Скрипник Ростислав Юрійович 55м

№ з/п Вид діяльності Термін проведення Відповідальний  
1. Обговорення та затвердження календарного плану проведення засідань гуртка на 2022/2023 н.р. 31.08.2022 Богашко О. Л.  
2. Проведення тренінгу «Здатність до менеджменту». Перегляд та обговорення публіцистичного фільму на тему менеджменту 28.09.2022 Богашко О. Л.

Нагірняк М. В.

 
3. Підготовка студентів до участі у ІХ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», 17 листопада 2022 р. 26.10.2022 Богашко О. Л.  
4. Прийняття участі студентів у ІХ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», 17 листопада 2022 р. Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) 17.11.2022 Богашко О. Л.

 

 
5. Розгляд та обговорення результатів досліджень в межах підготовки до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 30.11.2022 Богашко О. Л.

Нагірняк М. В.

 
6. Виконання самостійної роботи, індивідуальних навчально-дослідницьких завдань на тему: «Розроблення стратегії розвитку підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища» 22.02.2023 Богашко О. Л.

Нагірняк М. В.

 
7. Вирішення ситуаційних завдань, тестів, ребусів, кросвордів 29.03.2023 Богашко О. Л.

Нагірняк М. В.

 
8. Виконання самостійної роботи, індивідуальних навчально-дослідницьких завдань на тему: «Удосконалення процесу розвитку персоналу підприємства» 26.04.2023 Богашко О. Л.

Нагірняк М. В.

 
9. Підведення підсумків роботи гуртка. Виступ керівника гуртка щодо проблем і перспектив подальших наукових досліджень у сфері менеджменту в НН інституті економіки та бізнес-освіти 31.05.2023 Богашко О. Л.  

З В І Т

про результати діяльності гуртка «Менеджмент організації»

за 2019 р.

 

Керівник наукового гуртка – Богашко Олександр Леонідович, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

 

В рамках роботи гуртка під керівництвом Богашка О. Л., к. е. н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.

Підготовлено студентку Стравінську К. С. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в Житомирському державному технологічному університеті. Галузь «Підприємництво». Тема наукової роботи «Організація інноваційної діяльності підприємств малого бізнесу» (м. Житомир, березень 2019 року).

Підготовлено 1 студентку до участі у IV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сучасна парадигма вищої освіти: економіка та менеджмент» (м. Львів, 21-22 березня 2019 року)

 1. Стравінська К. С. Особливості підготовки управлінських фахівців в університетах США. Сучасна парадигма вищої освіти: економіка та менеджмент : тези доповідей IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 березня 2019 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 149–150.

Підготовлено 3 студентів до участі у Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці» (м. Київ, 17-18 квітня 2019 року)

 1. Робейко І. С. Сучасні інформаційні технології та системи підприємств. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Київ, 17-18 квітня 2019 р.). Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 101–103.
 2. Савченко А. С. Стратегії розвитку інноваційної економіки України. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Київ, 17-18 квітня 2019 р.). Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 239–241.
 3. Бойко І. С. Мультимедійні технології як засіб візуалізації інформації. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м. Київ, 17-18 квітня 2019 р.). Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 314–315.

Підготовлено 4 студентів до участі у VI Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року)

 1. Бойко І. С. Шляхи покращення методів управління персоналом на підприємстві. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 123–124.
 2. Ковтун І. А. Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 137–139.
 3. Лантух І. Ю. Управління розвитком туризму в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 172–173.
 4. Руденко Т. М. Розвиток систем менеджменту в організаціях. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 146–148.

Студенти виконують самостійну роботу, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, приймають активну участь в роботі науково-практичних семінарів, що проводяться в НН інституті економіки та бізнес-освіти.

З В І Т

про результати діяльності студентського наукового гуртка

«Менеджмент організації» за 2020 р.

 

В рамках роботи гуртка під керівництвом Богашка О. Л., к. е. н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.

Підготовлено студентку IV курсу 44 гр. Бойко І. С. до участі в Міському онлайн-конкурсі бізнес-проєктів «Банк молодіжних ініціатив». Тема проєкту «Кав’ярня на колесах «BarkasCoffee» (19 червня 2020 року).

Підготовлено студентку IV курсу 44 гр. Климчук В. Р. до участі в Міському онлайн-конкурсі бізнес-проєктів «Банк молодіжних ініціатив». Тема проєкту Салон краси «Макіяж за 10 хвилин» (19 червня 2020 року).

Підготовлено 1 студентку до участі у XIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців «Наука. Освіта. Молодь» (м. Умань, 22 квітня 2020 року):

 1. Бойко І. С. Лідерство як професійно важлива якість майбутнього фахівця. Наука. освіта. молодь : матеріали XIII Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (м. Умань, 22 квітня 2020 р.). Умань, 2020. С. 18 – 19.

Підготовлено 3 студентів до участі у VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 19-20 листопада 2020 року):

 1. Котляр І. І. Сучасний контроль якості роботи персоналу як одна з головних функцій менеджменту. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 19 – 20 листопада 2020 р.). Умань, 2020. С. 248–250.
 2. Йовченко М. В. Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 19 – 20 листопада 2020 р.). Умань, 2020. С. 283–286.
 3. Нипка Т. В. Біржовий ринок України та перспективи його розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 19 – 20 листопада 2020 р.). Умань, 2020. С. 300–303.
 4. Геращенко В. В. Стратегічне управління розвитком підприємства. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 19 – 20 листопада 2020 р.). Умань, 2020. С. 269–272.

Студенти виконують самостійну роботу, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, приймають активну участь в роботі науково-практичних семінарів, що проводяться в ННІ економіки та бізнес-освіти.

 

З В І Т

про результати діяльності студентського наукового гуртка

«Менеджмент організації» за 2021 р.

 

В рамках роботи гуртка під керівництвом Богашка О. Л., к. е. н., доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом були проведені наступні види робіт.

Підготовлено 1 студентку до участі у XIV Міжнародній науковій конференції здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» (м. Харків, 12 березня 2021 року):

 1. Соколинська К. І. Особливості розвитку операційного менеджменту в роздрібній торгівлі. Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді : Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції здобувачів вищої освіти (м. Харків, 12 березня 2021 року). Харків : ХНАДУ, 2021. С. 317–319.

Підготовлено 4 студентів до участі у ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд молоді» (м. Черкаси, 6-7 квітня 2021 року):

 1. Зелінська А. С. Вплив COVID-19 на розвиток креативної економіки. Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд молоді. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина ІІ. (6-7 квітня 2021 р. м. Черкаси). Черкаси : ЧДБК, 2021. С. 404–407.
 2. Котляр І. І. Розвиток банківської справи України в умовах становлення цифрової економіки. Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд молоді. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина ІІ. (6-7 квітня 2021 р. м. Черкаси). Черкаси : ЧДБК, 2021. С. 333–337.
 3. Соколинська К. І. Фінансово-кредитні відносини в умовах формування цифрової економіки. Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд молоді. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина ІІ. (6-7 квітня 2021 р. м. Черкаси). Черкаси : ЧДБК, 2021. С. 350–353.
 4. Чумак А. С. Креативна економіка як пріоритетна модель економічного розвитку суспільства. Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд молоді. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина ІІ. (6-7 квітня 2021 р. м. Черкаси). Черкаси : ЧДБК, 2021. С. 407–410.

Підготовлено 4 студентів до участі у VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 18 листопада 2021 року):

 1. Данильченко І. В. Соціально-економічний зміст державного регулювання інноваційного розвитку у сфері охорони здоров’я. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол. : Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 48–52.
 2. Делікатна К. В. Фактори успіху при виведенні нового продукту на ринок. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол. : Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 431–435.
 3. Радіонова Т. В. Виробничо-господарські об’єднання підприємств, їх форми та особливості діяльності. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол. : Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 508–512.
 4. Семко Л. М. Міжнародний досвід державного управління у сфері охорони здоров’я. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол. : Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 519–523.

Студенти виконують самостійну роботу, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, приймають активну участь в роботі науково-практичних семінарів, що проводяться в ННІ економіки та бізнес-освіти.

 

 

 


 

 


Міні галерея


Січень
Березень