Сучасні проблеми бухгалтерського обліку

  • Дата оновлення: 20.02.2020

Керівник наукового гуртка: Демянишина О. А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста наукового гуртка: Бровко Наталя, студентка 31 групи

День, аудиторія, час проведення засідань: останній четвер місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування наукового гуртка: формування у студентів систематизованих навичок проведення науково-дослідної роботи, розгляд і обґрунтування наявних актуальних проблем обліку та пошук можливих варіантів їх вирішення.

Завдання наукового гуртка:

  • допомога студентам у підборі та роботі з науковою літературою за обраною темою дослідження;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях;
  • формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу з бухгалтерських дисциплін;
  • підготовка та участь студентів у науково-практичних семінарах, круглих столах, конкурсах з питань бухгалтерського обліку.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Курс і група
1. Бровко Наталія Валеріївна ІІI курс, 31 група
2. Лиса Дарина Вадимівна II курс, 25 група
3. Савельєва Вікторія Анатоліївна ІI курс, 21група
4. Лисий Юрій Євгенійович I курс, 11 група
5. Кучеренко Олена Сергіївна ІI курс, 25 група
6. Повх Єлизавета Сергіївна ІI курс, 25 група
7. Іванко Віталій Ігорович І курс, 15 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів. 26.09.2019 Дем’янишина О. А

члени гуртка

2. Науково-практичний семінар

«Особливості формування місцевих бюджетів

в умовах децентралізації»

01.10.2019 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

3. VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Засідання на тему: «Бухгалтерський облік зобов’язань: види, особливості оцінки, нарахування поточних резервів»

31.10.2019 Дем’янишина О. А.

члени гуртка

Бровко Н. В.

4. Засідання на тему: «Проблеми нормативно-правового регулювання сучасної системи бухгалтерського обліку» 26.12.2019 Дем’янишина О. А. Кучеренко О. С.
5. Міні-конференція на тему: «Концептуальні основи фінансової звітності за МСФЗ» 27.02.2020 Дем’янишина О. А. Савельєва В. А.
6. Круглий стіл на тему: «IPFM: Принципи та практика оподаткування в Україні» 26.03.2020 Дем’янишина О. А.

Лиса Д.В.

7. Тренінг «Нарахуванняк заробітної плати в 1С 8 та інших бухгалтерських програмах» 30.04.2020 Дем’янишина О. А. Повх Є. С.

Лисий Ю.Є.

члени гуртка

8. Засідання на тему: «Особливості ведення обліку та подання звітності суб’єктів малого підприємництва»

Підведення підсумків роботи гуртка за рік

28.05.2020 Дем’янишина О. А. Іванко В. І.

члени гуртка

За результатами роботи наукового гуртка його учасники:

 

1) взяли участь у таких конференціях:

 

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017) – Бровко Н. В.

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.) – Бровко Н. В., Кучеренко О. С., Савельєва В. С.;

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» (м. Полтава, 26 січня 2019 р.) – Бровко Н. В.

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку» (м. Рівне, 17 квітня 2019р.) – Бровко Н. В.

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (м. Харків, 3 – 4 жовтня 2019 р.) – Бровко Н. В.

 

2) за результатами наукових досліджень опубліковано тези:

 

Бровко Н. В. Вимірники, які використовуються в бухгалтерському обліку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (30 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Умань)/ МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. С. 118 – 121;

Бровко Н. В. Облік валютних операцій: нове в законодавстві. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (31 жовтня – 1 листопада 2018 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 145 – 148;

Кучеренко О. С. Проблеми нормативно-правового регулювання сучасної системи бухгалтерського обліку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (31 жовтня – 1 листопада 2018 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 152–154;

Савельєва В. С. Концептуальні основи фінансової звітності за міжнародними стандартами. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (31 жовтня – 1 листопада 2018 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [ за ред. д. е. н., проф. О.Г. Чирви]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 159 – 161;

Демянишина О. А., Бровко Н. В. Особливості організації обліку фармацевтичного підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 січня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 6. С. 13 – 14;

Дем’янишина О. А., Бровко Н. В. Проблеми екологічного оподаткування в Україні та можливі шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 17 квітня 2019 року. Рівне: НУВГП, 2019. С. 226 – 227;

Бровко Н. В., Дем’янишина О. А. Поняття інфляції та її вплив на сімейний бюджет в Україні. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3 – 4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. С. 97 – 99.

 

3) участь у конкурсах:

підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» студентку Бровко Н. В. на тему: «Особливості обліку та аналізу діяльності фармацевтичних підприємств» (Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, лютий 2019 р.);

підготовлено до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» студентку 31 групи Бровко Н. В. на тему: «Інфляція в Україні: аналіз динаміки і її вплив на дохід середньостатистичної  сім’ї» (Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, лютий 2020 р.)

4) участь у студентських олімпіадах

за результатами проведення I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» Бровко Н. В. виборола 2 місце.

 


Міні галерея


Липень
Вересень