Становлення та розвиток фінансової системи України

 • Дата оновлення: 11.11.2020

Керівники гуртка:

Вінницька О.А., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Мельничук Ю.М., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста гуртка: Шмалюх Анна

Мета функціонування гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку фінансової системи України

Завдання гуртка:

 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
 • об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні процеси,що відбуваються у суспільстві при розподілі і перерозподілі вартостівалового внутрішнього продукту;
 • уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави;
 • набуття вмінь узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері фінансових відносин;
 • показати можливі напрямки впливу фінансів на соціально-економічний розвиток суспільства на шляху розвитку ринкових відносин;
 • визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного із дійових інструментів економічної та соціальноїполітики держави.
 • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань: третій четвер місяця, аудиторія 317, 14 год. 20 хв.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1. Голенко Вікторія I курс, 11 група
2. Гуменюк Нікіта II курс, 21 група
3. Домбровська Анна I курс, 11 група
4. Долобан Вікторія IV курс, 41 група
5. Починок Аліна IV курс, 45 група
6. Романюк Анна  II курс, 21 група
7. Херсонець Вікторія I курс, 11 група

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки».

24.09.2020 р. Вінницька О.А.

Мельничук Ю.М.

члени гуртка

2. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Медичне страхування в Україні».

22.10.2020 р. Мельничук Ю.М.

Вінницька О.А.

 

 

3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Удосконалення фінансового механізму в Україні у період формування ринкової економіки».

19.11.2020 р. Вінницька О.А.

Мельничук Ю.М.

члени гуртка

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Податкова система на сучасному етапі».

24.12.2020 р. Вінницька О.А.

Мельничук Ю.М.

Долобан В.В.

5. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

 «Роль фінансової системи у забезпеченні фінансової стабілізації».

12.02.2021 р. члени гуртка
6.  Проведення семінару-практикуму: «Реформування міжбюджетних відносин». 18.03.2021 р. Вінницька О.А.

Мельничук Ю.М.

 

7. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Державний фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни».

15.04.2021 р. Вінницька О.А.

Мельничук Ю.М.

Починок А.

8. Проведення круглого столу: «Фінансове забезпечення економічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць». 20.05.2021 р. Мельничук Ю.М.

Вінницька О.А.

члени гуртка

 • Участь гуртківців у наукових заходах:

 

 

Шмалюх А. І. – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» (Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, квітень 2019 р.). Тема наукової роботи: «Сучасний стан та перспективи розвитку агрострахування в Україні»;

 

Долобан В. В. – у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.); ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці» (м. Київ, КНЕУ 23-24 травня 2019 р.);

 

Шмалюх А. І. – у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток» (м. Львів, 22 грудня 2018 р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку» ( м. Рівне, 17 квітня 2019 р.); у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (м. Київ, 23-24 травня 2019 р. (КНУБА)); у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» (Полтава, 23 січня 2020 р.);

 

Починок А. С. – у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);

 

Романюк А. М. – у роботі VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань , 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.);

 

Гуменюк Н. О. – у роботі VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань , 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.).

 

Публікації студентів-гуртківців

 

2018 рік

 

 1. Долобан В. В. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 98-101.
 2. Починок А. С. Поняття «Основні засоби» у сучасних наукових дослідженнях. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада2018 р. : [зб. наук. тез] Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 156-158.
 3. Шмалюх А. І. Розвиток агрострахування в Україні. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 22 грудня 2018 р. / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2018. Ч. 2. С. 58-60.

 

2019 рік

 

 1. Розумей К. В. Financial and economic safety of the population as a basis for strengthening the national economy. Cтратегії професійного розвитку молоді : теоретичні та практичні аспекти. Збірник матеріалів інтернет-конференції. 20-24 березня 2019. Житомир. С. 257-259.
 2. Долобан В. В. Інновації у сфері банківських та фінансових послуг. Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці: матер. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, КНЕУ), 2019. С. 90-92.
 3. Шмалюх А. І. Теоретичні аспекти коефіцієнтного аналізу при оцінці фінансового стану підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 травня 2019 р. (КНУБА)). С.187-189.
 4. Shmaliukh Anna, Local taxes and fees. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Рівне, 17 квітня 2019 року [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2019. С. 317-319.
 5. Романюк А. М. Поняття та значення фінансів як економічної категорії. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 93-94.
 6. Гуменюк Н. О. Проблеми формування місцевих бюджетів та основні шляхи підвищення надходжень. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 48-50.

 

2020 рік

 

 1. Шмалюх А. І. Теоретичні основи формування кредитного портфеля банку. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С. 19-20.

 


Міні галерея


Жовтень
Грудень