6.030504 Економіка підприємства

 • Дата оновлення: 22.12.2015

Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр з економіки підприємства

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: економіка виробничо-господарської діяльності підприємства, планування і контролювання на підприємстві, ціноутворення, інвестиційна діяльність підприємства, економіка праці та соціально-трудові відносини, аналіз проектів, організація виробництва, формування стратегії підприємства, розвиток підприємства, організація інноваційної діяльності підприємства.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі обов’язкових навчальних дисциплін – 130 кредитів, модулі дисциплін вибору факультету – 45 кредитів, модулі вільного вибору студента – 49 кредитів, модулі практичної підготовки – 16 кредитів.

Ключові результати навчання

Фахівці з економіки підприємства здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

 • формування економічної стратегії підприємства та вибір раціональних форм господарювання;
 • організація економічного механізму функціонування акціонерних компаній та господарських товариств;
 • удосконалення організаційної структури підприємства, розвиток основного виробництва, допоміжних та обслуговуючих структур;
 • обґрунтування економічної ефективності діяльності підприємств; організація господарського механізму державного підприємства;
 • організація і управління на підприємствах малого бізнесу та в господарствах недержавного сектору економіки;
 • формування та використання доходів підприємств різних типів та форм власності;
 • формування виробничих фондів підприємства та аналіз ефективності їх використання;
 • організація праці та ефективність використання робочих місць; ефективність матеріально-технічного постачання, випуску і реалізації продукції;
 •  зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • розроблення бізнес-плану діяльності підприємства;
 •  інформаційні системи управління підприємством.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктами діяльності бакалавра з економіки підприємства є види робіт на первинних посадах, на яких він самостійно виконує здебільшого стереотипні, частково діагностич­ні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Професійний профіль – помічник керівника підприємства

Займається дослідженням системного аналізу діяльності підприємства з визначенням його головних цілей, оцінки умов діяльності підприємства, аналізу та оцінки виробництва та реалізації продукції, прибутковості, фінансового стану та платоспроможності підприємства.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом підготовки “Економіка підприємства” може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (спеціаліст 7.050107 “Економіка підприємства”, магістр 8.050107 “Економіка підприємства”) на конкурсних засадах.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини».

Вимоги до випуску (закінчення навчання) навчального закладу:

Атестація якості підготовки бакалавра з економіки підприємства щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників шляхом складання комплексного державного екзамену за фахом та захисту випускної роботи бакалавра.

Форма навчання

денна, заочна

Директор програми

Кірдан Олександр Петрович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

 

Шифр за ОПП Назва навчальної дисципліни
  ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОНД.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ОНД.02 Фізичне виховання
ОНД.03 Історія та культура України
ОНД.04 Іноземна мова
ОНД.05 Філософія
ОНД.06 Політологічна та соціологічна науки
ОНД.07 Українознавство
ОНД.08 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ОНД.09 ІК технології в галузі
ОНД.10 Політекономія
ОНД.11 Мікроекономіка
ОНД.12 Макроекономіка
ОНД.13 Історія економіки та економічної думки
ОНД.14 Вища математика
ОНД.15 Теорія ймовірності та математична статистика
ОНД.16 Оптимізаційні методи та моделі
ОНД.17 Економетрика
ОНД.18 Основи автоматизації в галузі:
Інформатика
Автоматизація в галузі(1рівень)
ОНД.19 Фінанси
ОНД.20 Менеджмент
ОНД.21 Економіка підприємства
ОНД.22 Гроші і кредит
ОНД.23 Бухгалтерський облік
ОНД.24 Маркетинг
ОНД.25 Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОНД.26 Міжнародна економіка
ОНД.27 Статистика
ОНД.28 Регіональна економіка
  2.ДИСЦИПЛІНИ ВИБОРУ ФАКУЛЬТЕТУ
ДВФ.01 Страхування
ДВФ.02 Управління витратами
ДВФ.03 Стратегія підприємства
ДВФ.04 Економіка та організація інноваційної діяльності
ДВФ.05 Планування і контроль на підприємстві
ДВФ.06 Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
ДВФ.07 Організація виробництва
ДВФ.08 Інвестування
ДВФ.09 Правознавство
ДВФ.10 Економічна етика та діловий етикет
ДВФ.11 Автоматизація економічних процесів(1С Бухгалтерія) 2рівень

 

Квітень
Червень