Сучасні тенденції грошово-кредитної політики

  • Дата оновлення: 14.11.2022

Керівник проблемної групи: Гвоздєй Н.І., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Староста проблемної групи: Стадничук Аліна

Мета функціонування групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем грошово-кредитної політики.

Завдання проблемної групи:

  • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
  • об’єктивно та професійно оцінювати стан та перспективи розвитку грошово-кредитної політики України;
  • уміти розробляти і втілювати в життя питання теорії і практики розвитку грошово-кредитної політики України;
  • набуття вмінь узагальнювати законодавчі та нормативні акти, досвід ринкових перебудов у сфері фінансових відносин;
  • показати можливі напрямки впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України в сучасних умовах трансформації банківської системи;
  • визначати сукупність напрямів сучасної грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансової кризи;
  • сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

День, аудиторія, час проведення засідань:  четверта середа місяця, 14 год. 20 хв, аудиторія 318.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Курс, група
1. Шкробтак Максим VI курс, 61 група
2. Стадничук Аліна IІI курс, 31 група
3. Ліпська Анжеліка IІI курс, 31 група
4. Царелунга Тетяна II курс, 25 група
5. Якименко Ілона IІI курс, 31 група
6. Ковригін Наталія IІI курс, 31 група
7. Васильовка Олег II курс,21 група

План роботи проблемної групи

№ п/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Затвердження плану роботи проблемної групи та визначення тем самостійної дослідницької роботи студентів.

Розгляд та обговорення дослідження на тему: «Cучасні тенденції грошово-кредитної політики»

08.09.22р. Гвоздєй Н.І.
2. Проведення семінару-практикуму: «Роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки» 29.09.22р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

3. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Стан та перспективи міжнародного фінансового ринку»

27.10.22р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

4. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Теоретичні засади діяльності комерційних банків»

24.11.22р. Гвоздєй Н.І.

Шкробтак М.

5. Проведення семінару-практикуму: «Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною» 22.12.22р. Гвоздєй Н.І.

Ліпська А.

6. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Грошово-кредитна політика на сучасному етапі»

23.02.23р. Гвоздєй Н.І.

Стадничук А.

7. Проведення семінару-практикуму: «Структура та інфраструктура грошово-кредитного ринку» 23.03.23р. Гвоздєй Н.І.

Якименко І.

8. Розгляд та обговорення

дослідження на тему:

«Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз»

21.04.23р. Гвоздєй Н.І.

Ковригіна Н.

Стадничук А.

  • Участь у наукових заходах: 

Процько  К. О. – Підготовлено до   ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», м. Харків). Тема наукової роботи: «Ринкова позиція АТТВБВ «Ощадбанк».

 

  • Публікації студентів

Процько  К. О.   Оцінка ефективності інвестиційного кредитування аграрних проектів. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 46-48.

Шкробтак М.В. Формування та особливості кредитної політики комерційного банку. VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. М. О. Пачева; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір]. – Умань, 2021. – 110-113 с.
 
Стадничук А. С. Особливості посередницьких операцій банку на фондовому ринку. VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки». (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти ; [голов. ред. М. О. Пачева; редкол.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір]. – Умань, 2021. – 110-113 с.

Листопад