Проблеми соціально-економічної безпеки у глобалізаційному вимірі

 • Дата оновлення: 21.10.2021

Керівник проблемної групи

            Корнієнко Тетяна Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

            Староста:

          Клименко Дмитро Вячеславович

            День, аудиторія, час проведення засідань: другий вівторок місяця, ауд. 314, об 14 год 20 хв.

            Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем забезпечення соціально-економічної безпеки.

            Завдання проблемної групи:

 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;
 • дослідження актуальних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища;
 • оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення кругозору та ерудиції;
 • сприяння підвищення рівня професійної підготовки студентів;
 • визначення ключових бізнес-процесів, що забезпечують економічну безпеку суб’єктів господарювання.

Склад учасників групи

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Група
1. Сенічкін Євгеній Вадимович 31
2. Юрескул Ганна Павлівна 31
3. Легедза Ірина Віталіївна 31
4. Клименко Дмитро Вячеславович 41 б
5. Принзюк Дмитро Петрович 11
6. Бевзюк Світлана Романівна 11

 

 

Зміст роботи Дата проведення Відповідальний
1. Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка 14.09.2021 р. Корнієнко Т. О.

члени групи

2. Засідання на тему: «Соціально-економічна безпека в контексті процесів глобалізація» 12.10.2021 р. Корнієнко Т. О.

члени групи

3. Засідання на тему: «Економічна безпека регіону як складова національної безпеки України» 09.11.2021 р. Корнієнко Т. О.

члени групи

4. Круглий стіл на тему:  «Вплив демографічного чинника на соціально-економічну безпеку міста» 14.12.2021 р. Корнієнко Т. О.

члени групи

5. Засідання на тему: «Екологізація в системі економічної безпеки держави» 08.02.2022 р. Корнієнко Т. О.

члени групи

6. Круглий стіл на тему: «Антикризове управління у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства» 08.03.2022 р. Корнієнко Т. О.

члени групи

7. Зустріч із представниками служб безпеки фінансових установ, організацій та підприємств 12.04.2022 р. Корнієнко Т. О.

члени групи

8. Круглий стіл на тему: «Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства» 10.05.2022 р. Корнієнко Т. О.

члени групи

 • Участь гуртківців у наукових заходах:

 

Кобзін Б. Г. – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Управління фінансово-економічною безпекою» (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця., 2019 р.). Тема наукової роботи: «Формування економічної безпеки сільського господарства на регіональному рівні»;

 

Баланюк Т. Е. – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Управління фінансово-економічною безпекою» (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця., 2019 р.). Тема наукової роботи: «Забезпечення фінансової безпеки підприємств в умовах нестабільності фінансового сектору України»;

 

Кобзін Б. Г. – V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» ( м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.);

 

Лаврик А. О. – VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.);

 

Баланюк Т. Е.  Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» (м. Полтава, 23 січня 2020 р.).

 

Публікації студентів

 

2018 рік

 

 1. Кобзін Б. Г. Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки суб’єкта господарювання. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти ; [за ред. д. е. н.,проф. О. Г. Чирви].– Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 104-107.

 

2019 рік

   

 1. Лаврик А. О. Основні загрози економічно-безпечному розвитку підприємств. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року) / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 87-90.

 

2020 рік

 

 1. Баланюк Т. Е.  Забезпечення фінансової безпеки підприємств в умовах фінансово-економічної нестабільності. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С. 19-20.
 2. Сербулов Б. О. Прибуток підприємства як основна мета його діяльності. Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти (м. Кам‘янець-Подільський, 6 травня 2020 р.) – Кам‘янець Подільський, 2020.С. 83-86.

 

 

Листопад