Проблеми розвитку аудиту в Україні

 • Дата оновлення: 20.03.2023

Керівник проблемної групи: Бержанір Інна Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Староста проблемної групи: Томашевська Ольга 

Дата, аудиторія, час проведення: третя середа місяця, ауд. 314, 14 год. 20 хв.

Мета функціонування проблемної групи – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками з бухгалтерського обліку та аудиту, формування у студентів інтересу до наукової діяльності, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань та здійснення досліджень у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Завдання проблемної групи:

 • обговорення теоретичних та практичних питань з нововведень і проблемних аспектів бухгалтерського обліку та аудиту;
 • допомога студентам в оволодінні методологією проведення аудиту та ознайомлення з основами наукових досліджень:
 • створення умов для успішного розвитку наукової діяльності студентів;
 • участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсів різного рівня, підготовка наукових публікацій.

 

з/п

Прізвище та ім’я студента Група
1. Томашевська Ольга Сергіївна 45 б
2. Белінська Ольга Володимирівна 55м 
3. Принзюк Дмитро Петрович 21
4. Пасєка Яна Володимирівна 21б
5. Павлова Катерина Валеріївна 45

№ 

з/п

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Проведення засідання на тему: «Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні». 21.09.22. Бержанір І. А.
2. Проведення засідання на тему: «Правові аспекти проведення аудиту розрахунків за податками і платежами». 19.10.22. Бержанір І. А., Томашевська О. С.
3. Проведення круглого столу на тему:  «Методика проведення внутрішнього аудиту на підприємстві». 16.11.22. Бержанір І. А., Белінська О. В.
4. Проведення засідання на тему: «Аудит грошових коштів». 21.12.22. Бержанір І. А.,

Павлова К. В.

5. Проведення засідання на тему: «Особливості проведення аудиту фінансової звітності підприємства». 15.02.23. Бержанір І. А., Пасєка Я. В.
6. Проведення круглого столу на тему: «Аудиторська палата України: повноваження та особливості функціонування». 19.03.23. Бержанір І. А., Белінська О. В.
7. Проведення круглого столу на тему: «Перспективи розвитку аудиторських послуг в Україні». 17.04.23. Бержанір І. А., Томашевська О. С.

 1. Участь у конференціях:
  1. Мамедова А. Р. взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» (м. Ніжин, 12 квітня 2019 р.);
  2. Мамедова А. Р. взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (м. Харків, 18 квітня 2019 р.);
  3. Лиса Д. В. взяла участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.);  
  4. Кутащук В. В. взяла участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 23 квітня 2019 р.);
  5. Барановська Л. В, Белінська О. В. взяли участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні  проблеми і перспективи  економічної динаміки» (м. Умань, 18 листопада 2021 р.); 
  6. Томашевська О. С. взяла участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» (м. Кропивницький, 9 грудня 2021 р.).

  Участь у конкурсах студентських наукових робіт:

  Коротич А. М. зайняв І місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Облік і оподаткування», тема роботи «Напрями удосконалення обліку дебіторської заборгованості» (2017 р.);

  Мамедова А. Р. взяла участь  у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування», тема роботи «Облік власного капіталу підприємства» (2019 р.);

  Лиса Д. В. зайняла І місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Облік і оподаткування», тема роботи «Облік розрахунків з суб’єктами господарювання» (2020 р.);

  Томашевська О. С. взяла участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science 2022” за спеціальністю «Економіка і управління» з роботою на тему: «Financial market: structure and trends of development» (2022 р.);

  Томашевська О. С. взяла участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science 2023” за спеціальністю «Економіка і управління» з роботою на тему: «Management of financial security of enterprise in modern conditions» (2023 р.).

  Публікації:

  1. Бержанір І. А., Мамедова А. Р. Напрями удосконалення обліку власного капіталу підприємства. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи / зб. наук. праць / наук.ред. В.С. Лукач Ніжин, 2019. С. 9–11. 
  2. Бержанір І. А., Мамедова А. Р. Інфомаційно-аналітичне забезпечення розвитку управлінського обліку.  Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 18 квітня 2019 р. / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Х. : ХДУХТ, 2019. С. 117–118.
  3. Бержанір І. А., Лиса Д. В. Організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві: управлінський аспект. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 67–69.
  4. Бержанір І. А., Кутащук В. В. Аудит: національні особливості та європейські тенденції. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). Полтава, 2019. С. 359–361.
  5. Бержанір І. А., Барановська Л. В. Аудит як засіб досягнення економічної безпеки підприємства. Сучасні  проблеми і перспективи  економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л.  А.,  Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 233–237.
  6. Белінська О. В. Особливості надання аудиторських послуг в Україні. Сучасні  проблеми і перспективи  економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л.  А.,  Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 237–240.


 

Міні галерея


Квітень
Червень