Гарник Олена Анатоліївна

  • Дата оновлення: 05.04.2018

qAmfUn7vZAY

Гарник Олена Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

garnuk_elena@ukr.net

У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 ‑ демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації в ДНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Економіка підприємства» (2012 р.). У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

Має багаторічний досвід практичної діяльності у підприємницькій сфері.

На факультеті працює 14 років.

Сфера наукових інтересів: економіка, організація виробництва, система мотивації праці та регулювання соціально-трудових відносин.

Захоплення: художня література.

 Основні публікації:

  1. Гарник О.А. Особливості формування системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки: регіональний рівень [Електронний ресурс] / О.А. Гарник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №18 – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
  2. Гарник О.А. Соціальне партнерство як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в умовах інноваційного розвитку / О.А. Гарник/ Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – с. 16-20.

 

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Серпень
Жовтень