Поворознюк Інна Миколаївна

 • Дата оновлення: 21.06.2022

DSC_0026

кандидат економічних наук, доцент

povoroznyuk.i@udpu.edu.ua

У 1995 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарський інститут ім.
О.М. Горького за спеціальністю плодоовочівництво та виноградарство і здобула кваліфікацію спеціаліста вченого агронома.

У 2001 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2012 році захистила дисертацію на тему  «Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країн», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

У 2018 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: туризм, індустрія гостинності. 

Захоплення: подорожі, художня література.

Основні публікації:

 1. Tokar A.,  Matenchuk L., Kharchenko Z., Haidai І., Tarasenko V., Verkholantseva V., Palianychka N.,  Povorozniuk I., Kravchenko L.  Combination of vegetable-fruit formulation composition for obtaining high quality products. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.  2018. Vol. 4. No. 11(94).  P. 55-60. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.140078. URL : http://journals.uran.ua/ (Scopus) 
 2. Omelyanenko V. A., Martynenko V. V., Slatvinskyi M. A., Povorozniuk I. M., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Methodological bases of sectoral innovation priorities evaluation within security-based strategies. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. № 10 (02). P. 1217–1226

URL: http://www.iaeme.com/ (Scopus)  

 1. Balaniuk, I. F. ., Shelenko, D. I. ., Biloshkurskyi, M. V., Povorozniuk, I. M., & Slatvinska, L. A. AN INTEGRATED APPROACH TO THE ENTERPRISES’ BUSINESS EFFICIENCY ASSESSMENT. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. 42(4), Р.486–496.

DOI:: https://doi.org/10.15544/mts.2020.50 (Web of Science)

 1. Akułow М., Poworozniuk І., Krawczenko L. TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI SPORTOWO-REKREACYJNEJ W REGIONIE. RATOWNICTWO WODNE, SPORT PŁYWACKI I KULTURA FIZYCZNA W TEORII I PRAKTYCE. Tom 7.Water Rescue Service,Swimming and Physical Culturein the Theory and Practice.Volume 7. Redakcja naukowa / Edited by. Piotr Makar, Dariusz Skalski, Alicja Pęczak-Graczyk.: Gdańsk 2020. Р.147-165.
 2. Kyryliuk I., Shapoval V., Povorozniuk I., Herasymenko T., Lytvyn O. Tourism during pandemic of Covid-19: analysis of the situation and ways out of the crisis. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. P.8888-8897.
 3. Поворознюк І. М. Оцінка можливостей розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу. Формування і розвиток регіонального туристично-рекреаційного комплексу: кол. моногафія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економ. та бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк ; рец.: Чирва О. Г., Басюк Д. І., Пенькова О. Г. Умань : Візаві. 2019. С. 45–60.
 4. Чирва О. Г., Поворознюк І.М. Стан  та  тенденції  розвитку  ринку  туристичних  послуг  Черкащини. Туризм Черкащини: реальність та перспективи сталого розвитку: колективна монографія / за ред. Поворознюк І.М. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018.  С. 6-28.
 5. Поворознюк І. М. Історія розвитку готельно-ресторанного господарства. Розвиток індустрії гостинності в Україні: колективна монографія / за ред. Поворознюк І.М. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. С.7-28.
 6. Поворознюк І. М., Кирилюк І. М. Перспективи розвитку ринку хостелів в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4 (95). С. 113–120.
 7. Povorozniuk I. M. Problems of small hotel business development in Ukraine.Економічні горизонти.2020. № 1(12). С. 43–49.
 8. Поворознюк І. М., Слатвінська Л.А., Бербец Т.М. Формування конкурентоспроможності готельних послуг регіону. Економічні горизонти. №3. 2018. С.107-120.
 9. Слатвінська Л. А., Поворознюк І.М. Академічна підготовка магістрів з туризму як фактор впливу на зайнятість населення на туристичному ринку Ефективна економіка. 2018.  № 6. URL: http: //www.economy.nayka.com.ua
 10. Поворознюк І. М. Ефективна система мотивації персоналу індустрії гостинності – запорука успіху на ринку послуг . Економічний аналіз. 2017.  №6.  С.155-164.
 11. Штангеєва Н. І., Поворознюк І.М. Сучасний стан та тенденції розвитку сільського «зеленого туризму» в Україні. Економічні горизонти. 2017. № 2(3).  С.85-89
 12. Поворознюк І.М. Проблеми реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці. Економічний аналіз. 2016. №2.  С.202-210.
 13. Поворознюк І. М. Перспективи розвитку європейського ринку туристичних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2.  С. 27 – 30.
 14. Поворознюк, І. М. Зарубіжний досвід використання соціальних виплат найманим працівникам. Економічні горизонти. 2017.
  № 1(2). С. 42–47.
 15. Поворознюк І. М. Формування корпоративної культури на підприємствах індустрії гостинності. Економіка та управління  в  ХХІ  ст.:  виклики  та  перспективи  розвитку  : матеріали  ІІ  міжнародної  науково-практичної  конференції,  (30-31  травня  2019  р.,  м.  Умань)  Уманський  державний  педагогічний університет імені  Павла  Тичини;  [за ред. д. е. н.  О.  Г. Чирви].    Умань  : ВПЦ «Візаві», 2019.  С.257-260.
 16. Поворознюк І. М. Конкуренція в готельному бізнесі. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, 16 жовтня 2019 року, м. Київ. «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 440-442.
 17. Поворознюк І. М. Фактори формування лояльності клієнтів готельного господарства. Менеджмент ХХІ  століття:  проблеми  і  перспективи:  матеріали ІХ Всеукраїнської  науково-практичної  конференції, м.  Умань, 11 жовтня  2019  р.  /  Редкол.:  Новак  І. М.  (відп.  ред.)  та  ін.  Умань: ВПЦ «Візаві», 2019.   С.128-129
 18. Поворознюк І. М. Роль соціальних інвестицій у розвитку готельного бізнесу. ГОСТИННІСТЬ, СЕРВІС, ТУРИЗМ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ІННОВАЦІЇ: Vі Міжнародна науково-практична конференція, 11–12 квітня 2019 року, Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.240-242.
 19. Чирва О. Г., Поворознюк І. М. Інструменти репутаційного онлайн-менеджменту в готельному бізнесі. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф.
  О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 193-195
 20. Поворознюк І.М., Кравченко Л.В. Клієнтоорієнтований маркетинг на підприємствах індустрії гостинності. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Papers of the 6th International Scientific Conference. April 19, 2019, Stuttgart, Germany, Р.152-156
 21. Поворознюк І. М. Особливості формування туристичного продукту регіону. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 9 квіт. 2020 р., м. Умань / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [за ред. О. Г. Чирви]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С.265-269
 22. Поворознюк І. М. Логістика як складова успішного розвитку готельного бізнесу. Логістичний менеджмент: проблеми, перспективи та геостратегічні вектори розвитку / Редкол.: Новак І.М. (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва, 2020. С. 138-139
 23. Поворознюк І. М. Інноваційний шлях розвитку туризму Черкащини. Міський туризм: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 27 березня 2020 р., м. Київ. Київ.Альфа-ПІК, 2020. С.125-126
 24. Поворознюк І. М. Значення екологічних інновацій у розвитку готельного бізнесу. Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції (16 – 17 квітня 2020 року, м. Суми). Суми: ФОП Цьома С. П., 2020. С.163-167
 25. Поворознюк І. М. FORMATION OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REGIONS OF UKRAINE. Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv : KNUTE. Р.87-98

 
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Червень
Серпень