Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

  • Дата оновлення: 12.03.2017

DSC_0085 (3)

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 2 роки
Біографія:
У 2011 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси», має диплом магістра. У 2014 р. за спеціальністю «Маркетинг» отримала диплом спеціаліста.У 2015 році захистила дисертацію на тему «Механізми управління ризиками виробничо-господарської діяльності малих сільськогосподарських підприємст», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».На кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи працює з лютого 2015 року.

Сфера наукових інтересів: ризик-менеджмент, маркетинг туристичної діяльності.

Читає курси: історія розвитку готельно-ресторанного бізнесу, організація інноваційної діяльності в туризмі, методика розробки турів, організація готельного господарства.

Знання мов: українська, російська, англійська.

Основні наукові праці:
1. Осьмьоркіна Н.М. Актуальні проблеми страхування сільськогосподарського виробництва в Україні / Н.М. Осьмьоркіна // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». – Львів, Дубляни, 2012. – № 20 (1). – С. 242 – 250.2. Осьмьоркіна Н.М. Зарубіжний досвід адаптації та організації страхування сільськогосподарського виробництва в Україні / Н.М. Осьмьоркіна // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук «Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин» / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 246 – 250.3. Осьмьоркіна Н.М. Страховий захист як необхідний інструмент управління ризиками малих сільськогосподарських підприємств / Н.М. Осьмьоркіна // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – №24 (277). – Черкаси. – 2013. – С. 50-55.4. Осьмьоркіна Н.М. Управління ризиками виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.М. Осьмьоркіна // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – №33 (326). – Черкаси. – 2014. – С. 60-63.

5. Осьмьоркіна Н.М. Удосконалення державної політики розвитку страхування сільськогосподарських ризиків / Н.М. Осьмьоркіна // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – №39 (332). – Черкаси. – 2014. – С. 10-14.

6. Осьмеркина Н.М. Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных производителей / Н.М. Осьмеркина // Всероссийский журнал «Вестник Академии знаний», г. Краснодар, 2013. – № 1 (4). – С. 53 – 55.

7. Осьмеркина Н.М. Современное состояние рынка агрострахования в Украине / Н.М. Осьмеркина // Всероссийский журнал «Вестник Академии знаний», г. Краснодар, 2013. – № 3 (6). – С. 42 – 44.

8. Осьмеркина Н.М. Введение погодных деривативов как способ снижения рисков в производстве сельскохозяйственной продукции / Н.М. Осьмеркина // Азимут научных исследований. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 1. – С 23 – 25.

9. Осьмеркина Н.М. Оптимальная модель системы страхования сельскохозяйственного производства для Украины / Н.М. Осьмеркина // Азимут научных исследований. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С 24 – 25.

10. Осьмеркина Н.М. Необходимость создания обществ взаимного страхования в Украине / О.Г. Чирва, Н.М. Осьмеркина // Балтийский гуманитарный журнал. – 2014. – № 1(6). – С. 107-109.

11. Осьмьоркіна Н.М. Розвиток аграрно-промислової інтеграції в АПК / Н.М. Осьмьоркіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України» (Умань, 24 січня 2012 р.) / Умань: СПД «Жовтий», 2012. – С. 90 – 92.

12. Осьмьоркіна Н.М. Інноваційні процеси в аграрному секторі економіки / Н.М. Осьмьоркіна // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи» (Умань, 18 травня 2012 р.) / Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – С. 65 – 66.

13. Осьмьоркіна Н.М. Страхування як інструмент запобігання ризиків сільськогосподарських товаровиробників / Н.М. Осьмьоркіна // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, частина 4 «Україна наукова» (Київ, 21-23 грудня 2012 р.) / Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2012. – Ч.4. – С. 39 – 40.

14. Осьмьоркіна Н.М. Державна фінансова підтримка страхування виробництва сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах / Н.М. Осьмьоркіна // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України», (Умань, 1 лютого 2013 р.) / Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 124 – 127.

15. Осьмьоркіна Н.М. Міжнародний досвід страхування сільськогосподарських ризиків / Н.М. Осьмьоркіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Гуманізація ринкових відносин як інструмент реалізації соціальних ініціатив» (Харків, 11 квітня 2013 р.) / Х.: ХІФ УДУФМТ, 2013. – С. 184 – 185.

16. Осьмьоркіна Н.М. Напрями покращення страхового захисту сільськогосподарських підприємств / Н.М. Осьмьоркіна // Матеріали І Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Менеджмент та маркетинг: сучасні глобальні виклики» (Донецьк, 16-17 травня 2013 р.) / Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Том І. – 2013. – С. 199 – 200.

17. Осьмьоркіна Н.М. Управління ризиками сільськогосподарських товаровиробників / Н.М. Осьмьоркіна // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи» (Умань, 30 травня 2013 р.) / Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 133 – 135.

18. Осьмьоркіна Н.М. До питання передумов реалізації завдань страхового захисту виробництва сільськогосподарської продукції через страхові фонди / Н.М. Осьмьоркіна // Матеріали десятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, частина І «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (Київ, 18-20 листопада 2013 р.) / Київ: ТОВ «ТК Меганом», 2012. – Ч.І. – С. 40 – 42.

19. Осьмьоркіна Н.М. Необхідність розвитку перестрахування ризиків у сільському господарстві / Н.М. Осьмьоркіна // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» (Дніпропетровськ, 14-15 лютого 2014 р.) / Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 52 – 54.

20. Осьмьоркіна Н.М. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції / Н.М. Осьмьоркіна // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації» (Сімферополь, 7 березня 2014 р.) / Сімферополь: НО «Economics», 2014. – С. 39 – 40.

21. Осьмьоркіна Н.М. Теоретичні основи страхування сільськогосподарського виробництва / Н.М. Осьмьоркіна // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, частина І «Особливості модернізації фінансово-економічної системи» (Київ, 6-7 березня 2014 р.) / К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч.І. – С 86 – 88.

Листопад