Чирва Ольга Григорівна

 • Дата оновлення: 24.10.2019

зав.каф

Посада: директор інституту економіки та бізнес-освіти
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: понад 10 років
Біографія

У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом магістра з відзнакою).

У 2006 р. захистила дисертацію на тему «Науково-методичні основи інвестування фермерських господарств в умовах ринкових перетворень економіки України», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою».

У 2009 р. пройшла підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Менеджмент організації» та «Маркетинг».

У 2014 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Маркетинг».

У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Стратегічне управління конкурентоспроможністю харчових підприємств: теорія, методологія, практика», присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює понад 10 років. З 2015 року – на посаді професора кафедри.

За вагомий особистий внесок у розвиток системи вищої освіти, розробку і впровадження в галузі науки нагороджена грамотою Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.), почесною грамотою Міністерства Освіти України (2009 р.), неодноразово була нагороджена грамотами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: управління конкурентоспроможністю харчових підприємств, розвиток маркетингової діяльності на підприємствах АПК,  фінансово-кредитне забезпечення діяльності підприємств АПК.

Читає курси: маркетинг, оптимізаційні методи та моделі, бізнес-планування, бізнес-адміністрування, стратегічний маркетинг, етика бізнесу.

Знання мов: українська, російська, французька

Захоплення: хенд-мейд

Електронна пошта: chyrva81@ukr.net

Основні наукові праці:

 1. Чирва О. Г. Конкурентна стратегія підприємств харчової промисловості: проблеми теорії та практики [монографія]  / О. Г. Чирва. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 368 с.
 2. Чирва О. Г. Інноваційно-орієнтована стратегія підвищення конкурентоспроможності регіональних соціально-економічних систем / О. Г. Чирва // Інноваційна економіка : Всеукр. наук.-вироб. журн. – 2014. – № 1. – С. 74–81.
 3.  Чирва О.Г. Організаційно-економічні механізми підвищення рівня конкурентоспроможності харчових підприємств / О.Г. Чирва, В.С. Негоденко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп.ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч.2: Економіка. – С. 368 – 375.  (Особистий внесок автора: проведено дослідження стану забезпечення конкурентоспроможності харчових підприємств та систематизовано підходи щодо її підвищення ).
 4. Чирва О. Г. Формування політики підвищення конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи / О. Г. Чирва // Збірник наукових праць УНУС. Сер. «Економічні науки». – Умань, 2011. – Вип. 75, ч.2. – С. 402 – 408.
 5. Чирва О. Г. Організаційно-економічний інструментарій регулювання конкурентних відносин у регіональній економічній системі / О. Г. Чирва // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, серія «Економіка», вип. 274. – 2013.  – С. 317–325.
 6.  Чирва О. Г. Конкурентоспроможність регіональних соціально-економічних систем держави як економічне явище / О. Г. Чирва // Агросвіт, 2014. – №4. – С. 75 – 80.
 7.  Чирва О. Г. Становлення конкурентного середовища у регіональних соціально-економічних системах держави / О. Г. Чирва // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. – Черкаси. – 2011. – Вип. 197. – С. 29–33.
 8.  Чирва О. Г. Трансформація сучасної парадигми теорії конкурентоспроможності / О. Г. Чирва // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. – Черкаси. – 2010. – Вип. 177. – С. 21–27.
 9.  Чирва О. Г. Інвестиційне забезпечення конкурентноспроможного розвитку харчових підприємств / О. Г. Чирва // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. – Черкаси. – 2011. – Вип. 207. – С. 31–35.
 10.  Чирва О. Г. Особливості формування політики підвищення конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи (регіону) / О. Г. Чирва // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – Херсон, 2011. – №24. – С.303-308.
 11.  Чирва О. Г. Інституційні механізми забезпечення конкурентоспроможного розвитку вітчизняних харчових підприємств / О. Г. Чирва // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – Херсон, 2012. – №27. – С.247-251.
 12.  Чирва О. Г. Управління конкурентним розвитком харчових підприємств: інструменти, принципи, умови / О. Г. Чирва // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – Херсон, 2013. – №30. – С.298-303.
 13.  Чирва О. Г. Організаційно-економічний механізм підвищення рівня конкурентоспроможності харчових підприємств / О. Г. Чирва // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – Херсон, 2013. – №31. – С.92-95.
 14.  Чирва О. Г. Регіональна маркетингова діяльність: стратегічні аспекти підвищення конкурентоспроможності регіону / О. Г. Чирва // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – Херсон, 2014. – №33. – С.115-121.
 15.  Чирва О. Г. Аналітична оцінка конкурентоспроможності економічної системи Причорноморського регіону / О. Г. Чирва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2014. – № 1 (25). – С. 162-170.
 16. Чирва О. Г. Формування політики підвищення конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи / О. Г. Чирва // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – Вип. 1 (42). – С.76-80.
 17.  Чирва О. Г. Оцінка конкурентоспроможності економіки України / О. Г. Чирва // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development : Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Мелітополь : Вид-во КПУ. – 2013. – №. 2. – С. 276 – 290.
 18.  Чирва О. Г. Аналіз споживчого попиту населення на продовольчі товари [Електронний ресурс] / О. Г. Чирва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – №5(10). – С. 170-174.
 19.  Чирва О. Г. Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку харчових підприємств / О. Г. Чирва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 1(11). – С. 16-23.
 20.  Чирва О. Г. Проектне моделювання конкурентного середовища регіональної соціально-економічної системи  [Електронний ресурс] / О. Г. Чирва // Ефективна економіка. – 2014. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 21.  Чирва О. Г. Моделювання інноваційного регіонального маркетингу підприємств харчової промисловості / О. Г. Чирва // Агросвіт, 2014. – №5. – С. 16 – 23 .
 22.  Чирва О. Г. Особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення конкурентоспроможного розвитку харчових підприємств / О. Г. Чирва // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №5. – С. 25 – 28 .
 23.  Чирва О. Г. Механізми регулювання конкурентоспроможності економічних систем України / О. Г. Чирва // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – 2013. – № 2 (31). – С. 228 – 233.
 24.  Чирва О. Г. Наукові основи і концептуальні положення становлення конкурентного  середовища у регіональних соціально-економічних системах держави / О. Г. Чирва // Теоретичні  і  практичні  аспекти  економіки  та  інтелектуальної  власності:  Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 264-269.
 25. Чирва О. Г. Механизмы регулирования конкурентоспособности экономической системы Украины / О. Г. Чирва // Современное экономическое образование в России: основные проблемы и возможности решения: сб. науч. ст. / отв. ред. С. Г. Григорьева. – Чебоксары: Филиал СПбГЭУ в г. Чебоксары, 2014. – С. 321–328.
 26.  Чирва О. Г. Организационно-экономическая роль механизма повышения конкурентоспособности пищевых предприятий в Украине / О. Г. Чирва // Балтский гуманитарный журнал. – Калининград. – 2013. – № 4 (5). – С. 121–123.
 27.  Чирва О. Г. Условия, принципы и инструменты управления конкурентным развитием пищевых предприятий / О. Г. Чирва // Карельский научный журнал. – Петрозаводск. – 2013. – № 4 (5). – С. 115–119.
 28.  Чирва О.Г. Генезис и тенденции развития системы управления региональной политикой повышения конкурентоспособности пищевых предприятий в Украине / О.Г. Чирва // Азимут научных исследований экономика и управление. ─ г. Тольятти, 2012. ─ №1(1). ─ С. 67 ─ 71.
 29.  Чирва О.Г. Интеграция зарубежного опита построения системы повышения конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности в Украине / О.Г. Чирва // Азимут научных исследований экономика и управление. ─ г. Тольятти, 2013. ─ №3(4). ─ С. 31 ─ 35.
 30.  Чирва О.Г. Развитие и трансформация теории конкурентоспособности в Украине / О.Г. Чирва // Вестник Академии знаний : Всерос. журн. – 2013. – № 1. – С. 82–85.
 31.  Чирва О.Г. Зарубежный опыт развития повышения конкурентоспособности пищевых предприятий Украины / О.Г. Чирва // Азимут научных исследований экономика и управление. ─ г. Тольятти, 2013. ─ №1(2). ─ С. 31 ─ 35.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий