Чирва Ольга Григорівна

 • Дата оновлення: 21.12.2021

зав.каф

Посада: Професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: понад 10 років
Біографія

У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом магістра з відзнакою).

У 2006 р. захистила дисертацію на тему «Науково-методичні основи інвестування фермерських господарств в умовах ринкових перетворень економіки України», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою».

У 2009 р. пройшла підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Менеджмент організації» та «Маркетинг».

У 2014 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Маркетинг».

У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Стратегічне управління конкурентоспроможністю харчових підприємств: теорія, методологія, практика», присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює понад 10 років. З 2015 року – на посаді професора кафедри.

За вагомий особистий внесок у розвиток системи вищої освіти, розробку і впровадження в галузі науки нагороджена грамотою Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.), почесною грамотою Міністерства Освіти України (2009 р.), неодноразово була нагороджена грамотами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: управління конкурентоспроможністю харчових підприємств, розвиток маркетингової діяльності на підприємствах АПК,  фінансово-кредитне забезпечення діяльності підприємств АПК.

Читає курси: маркетинг, оптимізаційні методи та моделі, бізнес-планування, бізнес-адміністрування, стратегічний маркетинг, етика бізнесу.

Знання мов: українська, російська, французька

Захоплення: хенд-мейд

Електронна пошта: chyrva81@ukr.net , chyrva.o@udpu.edu.ua

Основні наукові праці:

 1. Чирва О. Г. Демченко Т. А. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. Умань : Видавець «СочінськийМ. М.», 169 с.
 2. Чирва О. Г., Бовкун О. А. Стратегія підвищення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери. Економічні горизонти. 2017. № 1. С. 96–
 3. Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia wieloautorska / [SłatwinśkyjМ., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – 218 str. (str. 101–131)
 4. Chyrva O. H., Demchenko T. A., Chvertko L. A., Chyrva H. M. Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. 2017. Випуск 2 (23). С.258–265. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i109069. (Web of Science)
 5. Чирва О. Г., Богашко О. Л. Мережа знань як особлива форма партнерства організацій в умовах спільного використання інтелектуальних активів. Інтелект XXI. № 5. С. 143–147.
 6. Ящук Т. А., Чирва О. Г. Напрями вдосконалення механізму фінансового забезпечення діяльності закладів вищої освіти. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 5. С. 45–
 7. Бізнес-етика в галузі: навчальний посібник для студентів Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти / уклад. О. Г. Чирва, Н.Ю. Коган, МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: «Візаві». 2018. 372 с.
 8. Чирва О. Г., Бовкун О. А. Стратегічні напрями підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Економічні горизонти. 2018. №3(6). C. 43–54.
 9. Чирва О. Г., Коган Н. Ю. Особливості державного регулювання земельних відносин в зарубіжних країнах. Економічні горизонти. 2018. № 4(7). C. 28–36.
 10. Ящук Т. А., Чирва О. Г. Статистичний аналіз фінансування системи вищої освіти в Україні. Економіка та суспільство. 2018. №15. С. 193–199.
 11. Чирва О. Г., Чирва Г. М. Сучасний етап екологізації державного управління України. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. 2018. Вип. 3. С. 240–
 12. Чирва О. Г., Бовкун О. А. Формування системи діагностики, управління економічною безпекою та конкурентоспроможності підприємств як головного фактору оптимізації бізнес-процесів : монографія. МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2018. 198 с.
 13. Чирва О. Г., Король І. В. Конкурентоспроможність національної економіки України : монографія; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2018. 254 с.
 14. Чирва О. Г. Демченко Т. А. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2») : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 217 с.
 15. Chyrva O. H., Biloshkurskyi M. V., Pacheva N. O. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. №4 (12). Ч.  P. 112–116. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-112-116. (Web of Science)
 16. Chyrva O. , Demchenko T. A., Kovalev L. E., Mykhailovyna S. O. Role of main activities in formation of the capital of an enterprise, their evaluation and control. Фінансовокредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. №3 (30). P. 215–224. (Web of Science)
 17. Melnychuk Yu. M, Chyrva O. H., Chvertko L. A., Chyrva H. M., Berbets V. V., 2019. The Role of Management in the Financial Independence of the Region. TEM Journal. Volume 8, Issue 2, P. 584590. (Web of Science, Scopus)
 18. Маркетинг у фармації : навч.–метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини : О. Г. Чирва, С. М. Подзігун, О.В. Гарматюк. Умань : Візаві, 2020. 206 с.
 19. Chyrva O., Yashchuk T., Pacheva N., Berzhanir A., Berzhanir I. Modeling of the processes of formation and effective use of financial resources at higher education institutions. Tem Journal. 9. Issue 1. P. 286–291. (Web of Science, Scopus).
 20. Чирва О. Г., Бовкун О. А. Сутність управління стратегічним розвитком та конкурентоспроможністю фармацевтичних закладів. Науково-практичний журнал «Економічні студії». № 1. С. 227–230.
 21. Чирва О. Л., Богашко О. Л. Забезпечення регіонального інноваційного розвитку шляхом впровадження переваг кластерних об’єднань. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (м. Умань, 9 квітня 2020 р.). Умань, 2020. С. 233–235.


Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Червень
Серпень