Богашко Олександр Леонідович

  • Дата оновлення: 24.10.2019

Богашко фото на сайт

Богашко Олександр Леонідович

кандидат економічних наук, доцент

Bogashko@ukr.net

Навчався на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 1997 по 2002 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за напрямом підготовки „Фінанси” та здобув також кваліфікацію економіста за спеціальністю „Економіка підприємства”.

В 2006 році захистив дисертацію на тему: „Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону”. Рішенням спеціалізованої вченої ради НДЕІ Міністерства економіки України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.10.01 – „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”.

В 2011 році в ПВНЗ „Європейський університет” (м. Київ) на основі освітньо-професійної програми перепідготовки отримав диплом спеціаліста за спеціальністю „Менеджмент організацій”.

Сфера наукових інтересів: менеджмент організацій, управління трудовим потенціалом, управління інноваційним розвитком.

Захоплення: спорт, фотографія, художня література

Основні публікації:

  1. Богашко О. Л. Основи зовнішньоекономічної діяльності Навч. посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів) / О. Л. Богашко. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2010. – 372 с.
  2. Богашко О. Л. Дослідження регіональної інноваційної політики зарубіжних країн, заснованої на кластерному підході // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія „Економіка і менеджмент”: Збірник наукових праць. Випуск 15 / О. Л. Богашко. – Одеса: Видавничий дім „Гельветика”, 2016. – С. 8 – 11.
  3. Bogashko, A. L. Management of regional innovation development: theory and practice // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania): Baltija Publishing. – Р. 226 – 229.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий