Акулов Михайло Григорович

  • Дата оновлення: 06.03.2019

 

 

 

 

кандидат економічних наук, доцент  

akylov@i.ua

 

 

У 1983 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г.
Тичини за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-
математичне моделювання процесу управління матеріальними потоками
(на прикладі виробничо-економічної системи харчової промисловості)»
за спеціальністю 08.00.13 економіко-математичні методи та моделі.

У 2000 році отримав вчене звання доцента кафедри економіки підприємств.

У 2000 році нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України».

У 2007 році закінчив Вінницький фінансово-економічний університет,
отримавши кваліфікацію спеціаліста з бухгалтерського обліку.

У 2014 році закінчив докторантуру Хмельницького національного
університету за спеціальністю 08.00.11 математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці.

Основний напрям наукових інтересів: моделювання мезоекономічного
простору кластер-логістичних систем.

Захоплення: активний туризм, полювання.

Основні публікації:

1.Кластерні трансформації мезологістичних систем [Текст] : колект. моногр. /
М. Г. Акулов [та ін.] ; [за ред. М. Г. Акулова] ; Вінниц. фін.-екон. ун-т. –
Вінниця : Нілан, 2013. – 439 с.

2.Сучасні економічні теорії: Навчальний посібник. / Акулов М. Г – Вінниця:
Нілан-ЛТД, 2013. – 394 с.

3.Моделювання економіки: навчальний посібник. В.В. Вітлінський, М. Г.
Акулов. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 334 с.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад