Наука та професійна підготовка фахівців

  • Дата публікації: 30.04.2020

У сучасних умовах розвитку економічних і соціальних відносин особливого значення набуває активізація наукової діяльності і поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців для забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.

Науково-дослідна робота є необхідною складовою діяльності                науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки. Науково-педагогічні працівники працюють над темою наукових досліджень «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери» (керівник проф. Слатвінський М. А., номер державної реєстрації 0116U000117). Основні результати наукової діяльності відображені в опублікованих 120 наукових працях, з яких: 21 стаття у міжнародних науковометричних базах даних Scopus та Web of Science, 59 статей у наукових фахових виданнях України, 19 статей у зарубіжних виданнях, 21 стаття в інших виданнях. Викладачами кафедри було підготовлено та видано 7 монографій та 18 навчальних посібників, рекомендованих до друку Вченою радою університету, отримано 24 авторських свідоцтв.

У 2017–2018 рр. викладачі кафедри Корнієнко Т. О. та Вінницька О. А. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Упродовж 2018–2020 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри отримано вчені звання доцента (Бержанір І. А., Вінницька О. А., Дем’янишина О. А., Корнієнко Т. О., Стойка С. О.).

Важливим напрямом міжнародного наукового співробітництва є участь викладачів кафедри у стажуванні у зарубіжних закладах освіти та наукових установах. Так, зокрема, Чвертко Л. А. пройшла зарубіжне стажування в межах International Educational Project «Sustainable development 2030» at the Institute of International Academic and Scientific Cooperation (Tbilisi, Georgia, 04/2017); Вінницька О. А. та Дем’янишина О. А. – у Foundation ADD (м. Варшава, Польща, лютий 2018 р.); Білошкурський М. В. – у Східно-Європейському центрі фундаментальних досліджень (м. Прага, Чехія, липень 2018 р.).

Науково-педагогічні працівники кафедри активно беруть участь в грантових програмах та науково-дослідних проектах. Зокрема, Чвертко Л. А. здобула Академічну стипендію факультету Artes Liberales – за кошти Національного агентства з питань академічного обміну (NAWA) (м. Варшава, Польща, грудень 2019 р.). Корнієнко Т. О. також взяла участь у українсько-польському проекті «Українсько-польська молодіжна школа сталого туризму «Подорожуй і поважай!» (жовтень, 2019 р.). Курмаєв П. Ю. у 2019 р. взяв участь у реалізації проекту «Eksploatacja utworzenie Uniwersytetu III Wieku».

Науково-дослідна робота студентів є одним із напрямів їх самостійної роботи, складовою професійної підготовки, що передбачає оволодіння студентами методологією і методикою дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності. Зокрема, за керівництва доцента кафедри Чвертко Л. А. взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» Мельничук Я. В. (Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, квітень 2018 р.) – відзначена дипломом ІІ ступеня, та Чолинець Я. В. (Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, квітень 2019 р.) і отримала диплом ІІІ ступеня.

На базі кафедри функціонує Науково-дослідна лабораторія управління фінансами, основною метою діяльності якої є проведення пошукових, науково-дослідних робіт з актуальних питань розвитку управління фінансами в Україні. За останні роки науковці лабораторії взяли участь в організації та проведенні 10 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, а також 23 науково-практичних семінарів. Вони також брали активну участь у інших наукових заходах, що відбувались як в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, так і ЗВО України та закордону. Зокрема, лише в конференціях за кордоном в межах представлення результатів наукових досліджень лабораторії взято участь у 24 заходах.

         Рівень наукових здобутків професорсько-викладацького складу кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки свідчить, що він спроможний забезпечити якісну підготовку фахівців, працювати над підготовкою та атестацією наукових та науково-педагогічних кадрів, сприяти суспільному розвитку.

 

 

Міні галерея


Червень
Серпень